Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje 22 velmi důkladně, ale zároveň přehledně zpracovaných maturitních otázek z účetnictví. Probráno je široké spektrum účetnické problematiky (viz desetinný obsah) a vedle teorie je zachycen způsob účtování nejběžnějších účetních případů - slovně nebo pomocí schémat.

Obsah

1.
Právní úprava účetnictví
1.1.
Předmět, význam a funkce účetnictví
1.2.
Právní normy
1.2.1.
Zákon o účetnictví
1.2.1.1.
Účetní jednotka
1.2.1.2.
Povinnost vést účetnictví
1.2.1.3.
Zjednodušený rozsah účetnictví
1.2.1.4.
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem
1.2.2.
Vyhláška č. 500/2002 Sb.
1.2.3.
České účetní standardy pro podnikatele
1.3.
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
1.3.1.
Směrná účtová osnova
1.3.2.
Účtový rozvrh
1.4.
Vnitropodnikové směrnice
1.5.
Účetní zásady
2.
Metodické prvky účetnictví
2.1.
Právní úprava účetní dokumentace a její význam
2.2.
Účetní doklady
2.2.1.
Význam účetních dokladů
2.2.2.
Členění účetních dokladů
2.2.3.
Náležitosti účetního dokladu
2.2.4.
Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování
2.2.4.1.
Přezkoušení správnosti
2.2.4.2.
Příprava k zaúčtování
2.2.4.3.
Zaúčtování dokladů
2.2.4.4.
Úschova dokladů
2.3.
Daňové doklady
2.3.1.
Charakteristika daňového dokladu
2.3.2.
Druhy daňových dokladů
2.3.2.1.
Běžný daňový doklad
2.3.2.2.
Zjednodušený daňový doklad
2.3.2.3.
Opravný daňový doklad
2.3.2.4.
Ostatní daňové doklady
2.4.
Účetní zápisy v účetních knihách
2.4.1.
Deník
2.4.2.
Hlavní kniha
2.4.3.
Knihy analytické evidence
2.4.4.
Formy účetních knih
2.5.
Opravy účetních záznamů
2.6.
Vyhotovení účetních dokladů
3.
Inventarizace a oceňování majetku
3.1.
Význam inventarizace a základní pojmy
3.2.
Postup při provádění inventarizace
3.3.
Druhy inventarizací
3.3.1.
Dle času
3.3.2.
Dle rozsahu
3.4.
Termíny inventarizací
3.5.
Inventarizační rozdíly
3.6.
Ověření ocenění majetku
3.6.1.
Opravné položky
3.6.2.
Reálná hodnota
4.
Dlouhodobý majetek – pořízení a vyřazení
4.1.
Charakteristika a členění dlouhodobého majetku
4.1.1.
Dlouhodobý hmotný
4.1.2.
Dlouhodobý nehmotný
4.1.3.
Dlouhodobý finanční
4.2.
Oceňování
4.2.1.
Pořizovací cenou
4.2.2.
Vlastními náklady
4.2.3.
Reprodukční pořizovací cenou
4.3.
Způsoby pořízení
4.3.1.
Dodavatelsky
4.3.2.
Vlastní činností
4.3.3.
Bezúplatné pořízení
4.3.4.
Pořízení vkladem od společníka
4.3.5.
Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání
4.4.
Technické zhodnocení
4.4.1.
Technické zhodnocení a opravy a udržování
4.5.
Opravné položky k dlouhodobému majetku
4.6.
Analytická evidence
4.7.
Vyřazení a účtování
4.7.1.
Vyřazení DHM, který se neodpisuje
4.8.
Daňové aspekty ZC vyřazeného majetku
4.8.1.
Daňová uznatelnost
5.
Dlouhodobý majetek – opotřebení a odpisy
5.1.
Opotřebení dlouhodobého majetku
5.2.
Výpočet odpisů a jejich účtování
5.2.1.
Účetní odpisy
5.2.1.1.
Daňové odpisy DHM
5.2.1.2.
Daňové odpisy DNM
5.2.1.3.
Technické zhodnocení a jeho vliv na odpisy
5.2.2.
Účtování odpisů
6.
Nakupované zásoby
6.1.
Charakteristika zásob materiálu a zboží
6.2.
Členění zásob
6.2.1.
Materiálové zásoby
6.2.2.
Zboží
6.3.
Oceňování zásob
6.3.1.
Při pořízení
6.3.1.1.
Pořízení nákupem
6.3.1.2.
Bezúplatné nabytí
6.3.2.
Ocenění zásob při jejich výdeji do spotřeby
6.3.2.1.
Oceňování v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem
6.3.2.2.
Ocenění zásob podle zásady FIFO
6.3.3.
Oceňování zásob při prodeji
6.4.
Účtování zásob
6.4.1.
Účtování způsobem A
6.4.2.
Účtování
6.5.
Vnitropodnikové přepravné
6.6.
Pořízení zásob ze zahraničí
6.6.1.
Pořízení zásob z jiného členského státu EU
6.6.2.
Pořízení zásob ze zemí mimo EU
6.7.
Analytická evidence k zásobám materiálu
6.8.
Analytická evidence ke zboží v obchodě
6.9.
Účtování o drobném hmotném majetku
6.10.
Inventarizace zásob
6.10.1.
Manko
6.10.2.
Přebytek
6.10.3.
Oceňování zásob při inventarizaci
6.11.
Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu
6.11.1.
Faktura ano, příjemka ne
6.11.2.
Faktura ne, příjemka ano
6.12.
Prodej materiálu
6.13.
Reklamace při dodávkách materiálu
6.14.
Slevy na nakoupené zásoby
6.14.1.
Bonus
6.14.2.
Skonto
7.
Zásoby zboží a zásoby vlastní výroby
7.1.
Charakteristika zásob zboží a zásob vlastní výroby
7.2.
Členění zásob
7.2.1.
Zásoby vytvořené vlastní činností
7.2.2.
Zboží
7.3.
Oceňování zásob
7.3.1.
Ocenění zásob při pořízení
7.3.1.1.
Pořízení zásob nákupem
7.3.1.2.
Vytvoření vlastní činností
7.3.1.3.
Bezúplatné nabytí zásob
7.3.2.
Oceňování zásob při prodeji
7.4.
Účtování zásob
7.4.1.
Účtování způsobem A
7.4.2.
Účtování způsobem B
7.5.
Účtování zásob vlastní výroby
7.6.
Vnitropodnikové přepravné
7.7.
Aktivace materiálu
7.8.
Pořízení zásob ze zahraničí
7.8.1.
Pořízení zásob z jiného členského státu EU
7.8.2.
Pořízení zásob ze zemí mimo EU
7.9.
Analytická evidence ke zboží v obchodě
7.10.
Inventarizace zásob
7.10.1.
Manko
7.10.2.
Přebytek
7.10.3.
Oceňování zásob při inventarizaci
7.11.
Zboží na cestě a nevyfakturované dodávky zboží
7.11.1.
Faktura ano, příjemka ne
7.11.2.
Faktura ne, příjemka ano
7.12.
Reklamace při dodávkách zboží
7.13.
Slevy na nakoupené zásoby
7.13.1.
Bonus
7.13.2.
Skonto
8.
Finanční účty
8.1.
Charakteristika finančních účtů
8.1.1.
Dělení finančních účtů
8.1.2.
Oceňování krátkodobého finančního majetku
8.2.
Pokladna
8.2.1.
Inventarizační rozdíly v pokladně
8.2.2.
Valutová pokladna
8.3.
Ceniny
8.3.1.
Účtování stravenek
8.3.1.1.
Ekonomická výhodnost při použití stravenek
8.4.
Bankovní účty
8.5.
Krátkodobé bankovní účty
8.6.
Krátkodobý finanční majetek
9.
Cenné papíry
9.1.
Charakteristika a členění cenných papírů
9.1.1.
Členění
9.2.
Oceňování cenných papírů a obchodních podílů
9.2.1.
Oceňování cenných papírů a podílu k okamžiku pořízení
9.2.2.
Oceňování cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne
9.3.
Směnky
9.3.1.
Charakteristika
9.3.2.
Výhody
9.3.3.
Druhy
9.3.4.
Eskont
9.3.4.1.
Účtování eskontu směnky
10.
Zúčtovací vztahy – pohledávky
10.1.
Charakteristika
10.2.
Členění
10.3.
Tuzemské pohledávky z obchodního styku
10.3.1.
Pohledávky za odběrateli
10.3.2.
Pohledávky spojené s používáním směnek
10.3.3.
Pohledávky z poskytnutých provozních záloh
10.3.4.
Zálohy poskytnuté zaměstnancům
10.3.5.
Ostatní pohledávky
10.4.
Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly
10.5.
Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek
10.6.
Inventarizace pohledávek
11.
Zúčtovací vztahy – závazky
11.1.
Charakteristika závazků
11.2.
Členění
11.3.
Tuzemské krátkodobé závazky z obchodního styku
11.3.1.
Závazky vůči dodavatelům
11.3.2.
Závazky spojené s používáním směnek
11.3.3.
Závazky z přijatých provozních záloh
11.3.4.
Závazky k zaměstnancům
11.3.5.
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
11.3.6.
Stát – daňové závazky
11.3.7.
Závazky k společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
11.3.8.
Ostatní závazky
11.4.
Dlouhodobé závazky a úvěry
11.5.
Závazky v cizí měně a kurzové rozdíly
11.6.
Inventarizace
11.7.
Dodanění neuhrazených závazků
12.
Evidence práce a mezd, výpočet a zaúčtování jednotlivých složek mzdy
12.1.
Základní pojmy v oblasti mezd
12.2.
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
12.2.1.
Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění
12.2.2.
Sazby zdravotního a sociální pojištění
12.2.3.
Odvod pojistného
12.3.
Daň z příjmu ze závislé činnosti
12.3.1.
Záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti
12.3.2.
Srážková daň
12.4.
Účtování mezd
12.5.
Pohledávky a ostatní závazky vůči zaměstnancům
12.5.1.
Pohledávky vůči zaměstnancům
12.5.2.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
12.6.
Mzdové evidence
13.
Zúčtování daní a dotací
13.1.
Základní pojmy v oblasti daní
13.2.
Členění daní
13.3.
Daň z příjmu fyzických a právnických osob
13.3.1.
Účet 341 – daň z příjmu
13.3.1.1.
Výpočet základu daně a daně z příjmu fyzických osob
13.3.1.2.
Výpočet základu daně z příjmu právnických osob
13.3.2.
Účet 342 – ostatní přímé daně
13.4.
Daň z přidané hodnoty
13.4.1.
Plátce daně
13.4.2.
Způsob výpočtu daně
13.4.3.
Účtování daně z přidané hodnoty
13.5.
Ostatní daně
13.5.1.
Spotřební daně
13.5.2.
Ekologické daně
13.5.3.
Majetkové daně
13.6.
Daňová uznatelnost majetkových daní
13.7.
Dotace
14.
Časové rozlišení
14.1.
Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů
14.2.
Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí
14.2.1.
Náklady příštích období
14.2.2.
Komplexní náklady příštích období
14.2.3.
Výdaje příštích období
14.2.4.
Výnosy příštích období
14.2.5.
Příjmy příštích období
14.3.
Časové rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí
14.3.1.
Dohadné položky
14.3.1.1.
Dohadné účty aktivní
14.3.1.2.
Dohadné účty pasivní
14.3.2.
Rezervy
14.3.2.1.
Zákonné
14.3.2.2.
Ostatní
14.4.
Leasing
14.4.1.
Druhy
14.4.2.
Základní pojmy
14.4.3.
Podmínky pro daňovou uznatelnost
14.4.4.
Časové rozlišení leasingových splátek
14.4.5.
Evidence leasingového předmětu
14.4.6.
DPH u leasingu
14.4.7.
Řádné ukončení
14.4.8.
Technické zhodnocení leasingového předmětu
14.4.9.
Porovnání výhodnosti finančního leasingu a obchodního úvěru
15.
Náklady
15.1.
Charakteristika
15.1.1.
Náklady vs. výdaje
15.2.
Zásady pro účtování nákladů
15.3.
Členění
15.4.
Účtování nákladů
16.
Výnosy
16.1.
Charakteristika
16.1.1.
Výnosy vs. příjmy
16.2.
Zásady účtování
16.3.
Členění
16.4.
Účtování výnosů
17.
Zvláštnosti účtování v obchodních společnostech
17.1.
Společnost s ručením omezeným
17.1.1.
Charakteristika
17.1.2.
Založení a vznik
17.1.3.
Zřizovací výdaje
17.1.4.
Zákonný rezervní fond
17.1.5.
Orgány společnosti
17.1.6.
Pohledávky a závazky ke společníkům
17.1.6.1.
Pohledávky ke společníkům
17.1.6.2.
Závazky ke společníkům
17.1.7.
Druhy vkladů
17.1.8.
Vklad nad rámec ZK
17.1.9.
Zvýšení ZK
17.1.9.1.
Zvýšení ZK dalšími vklady stávajících nebo nových společníků
17.1.9.2.
Zvýšení ZK přesunem z již existujících vlastních zdrojů společnosti
17.1.10.
Snížení ZK
17.1.11.
Ukončení účasti společníka ve společnosti
17.1.11.1.
Prodej obchodního podílu
17.1.11.2.
Dohoda o ukončení účasti společníka s výplatou vypořádacího podílu
17.1.12.
Odměňování společníků, jednatelů a členů orgánů společnosti
17.1.12.1.
Příjmy ze závislé činnosti
17.1.12.2.
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
17.1.12.3.
Příjmy z kapitálového majetku
17.1.13.
Složky vlastního kapitálu
17.1.13.1.
Kapitálové fondy
17.1.13.2.
Hospodářský výsledek
17.1.13.2.1.
Rozdělení zisku
17.1.13.2.2.
Vypořádání ztráty
17.1.13.2.3.
Fondy tvořené ze zisku
17.2.
Akciová společnost
17.2.1.
Charakteristika akciové společnosti
17.2.2.
Založení a vznik společnosti
17.2.2.1.
Účtování úpisu u vkladatele
17.2.3.
Zákonný rezervní fond
17.2.4.
Orgány společnosti
17.2.5.
Zahajovací rozvaha, zřizovací výdaje
17.2.6.
Zvýšení základního kapitálu
17.2.6.1.
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
17.2.6.2.
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
17.2.7.
Snížení základního kapitálu
17.2.7.1.
Snížení nominální hodnoty akcií a zatímních listů
17.2.7.2.
Vzetí akcií z oběhu
17.2.7.3.
Upuštění od vydání nesplacených akcií
17.2.8.
Hospodářský výsledek v akciové společnosti a jeho rozdělení
17.2.9.
Odměny členům orgánů společnosti
17.3.
Veřejná obchodní společnost
17.3.1.
Charakteristika
17.3.2.
Vznik
17.3.3.
Vklady společníků veřejné obchodní společnosti
17.3.4.
Odměňování společníků veřejné obchodní společnosti
17.3.5.
Zdravotní a sociální pojištění společníků
17.3.6.
Účetní uzávěrka veřejné obchodní společnosti
17.3.7.
Rozdělení zisku ve veřejné obchodní společnosti
17.4.
Komanditní společnost
17.4.1.
Charakteristika komanditní společnosti
17.4.2.
Účtování a daně v komanditní společnosti
17.4.2.1.
Rozdělení zisku a zdanění
18.
Individuální podnikání a jeho účetnictví
18.1.
Charakteristika podniků fyzických osob
18.2.
Daň z příjmu fyzických osob
18.3.
Způsoby evidence podnikatelské činnosti fyzické osoby
18.3.1.
Záznamní povinnost
18.3.1.1.
Uplatňování výdajů procentem z příjmu
18.3.1.2.
Daň stanovená paušální částkou
18.3.2.
Daňová evidence příjmů a výdajů
18.3.2.1.
Zjištění základu daně v daňové evidenci příjmů a výdajů
18.3.3.
Účetnictví
18.4.
Převod z daňové evidence na účetnictví
19.
Manažerské účetnictví a jeho složky
19.1.
Charakteristika manažerského účetnictví
19.2.
Hospodářská střediska
19.3.
Rozpočty hospodářských středisek
19.3.1.
Rozpočtování přímých nákladů
19.3.2.
Rozpočtování nepřímých nákladů
19.3.3.
Rozpočtování výnosů
19.4.
Kalkulace
19.4.1.
Pojem a druhy kalkulace
19.4.2.
Kalkulační vzorec
19.4.3.
Stanovení nákladů na kalkulační jednici
19.4.3.1.
Kalkulace dělením
19.4.3.2.
Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel
19.4.3.3.
Kalkulace přirážková
19.5.
Vnitropodnikové ceny
19.6.
Organizace vnitropodnikového účetnictví
19.7.
Vnitropodnikové účetnictví vedené formou analytické evidence k finančnímu účetnictví
19.7.1.
Centralizovaná forma
19.7.2.
Decentralizovaná forma
19.8.
Vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetnímu okruhu
19.8.1.
Náklady a výnosy hospodářských středisek
19.8.2.
Účtování ve výrobním středisku
19.8.2.1.
Účtování nákladů střediska Hlavní výroba
19.8.2.2.
Účtování výnosů střediska Hlavní výroba
19.8.2.3.
Zjištění hodnoty provedených výkonů výrobních činností
19.8.3.
Účtování v odbytovém středisku
20.
Účetní uzávěrka a výsledek hospodaření
20.1.
Hospodářský výsledek a jeho struktura
20.2.
Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ
20.2.1.
Odčitatelné položky od základu daně
20.2.2.
Slevy na dani
20.3.
Charakteristika a význam účetní uzávěrky
20.4.
Přípravné práce před účetní uzávěrkou
20.4.1.
Inventarizace majetku a závazků
20.4.1.1.
Porovnání SS majetku a závazků se SÚ a vyčíslení IR a jejich zaúčtování
20.4.1.2.
Porovnání ÚH majetku s RH a zaúčtování případných rozdílů
20.4.2.
Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
20.4.3.
Zaúčtování dohadných položek
20.4.4.
Tvorba a zúčtování rezerv
20.4.5.
Zaúčtování kurzových rozdílů
20.4.6.
Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám
20.4.7.
Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmu
20.4.8.
Výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmu
20.5.
Kontrola správnosti účetních zápisů
20.6.
Uzávěrka účtů v hlavní knize
21.
Účetní závěrka
21.1.
Charakteristika
21.2.
Druhy
21.3.
Rozsah
21.4.
Ověřovací povinnost
21.5.
Obsah a struktura účetních výkazů
21.5.1.
Rozvaha
21.5.2.
Výkaz zisku a ztráty
21.5.3.
Příloha
21.5.3.1.
Obecné údaje o účetní jednotce
21.5.3.2.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
21.5.3.3.
Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku ztráty
21.5.3.4.
Přehled o peněžních tocích
21.5.3.4.1.
Úpravy zisku o nepeněžní operace
21.5.3.4.2.
Úpravy o změnu potřeby pracovního kapitálu
21.5.4.
Přehled o změnách vlastního kapitálu
21.6.
Povinnosti související s účetní závěrkou
22.
Zvláštnosti účtování v bankách a pojišťovnách
22.1.
Účtová osnova a postupy účtování bank
22.2.
Vzájemný styk bank
22.3.
Pokladní operace
22.4.
Vkladní knížky
22.5.
Běžné účty klientů
22.6.
Úvěrové účty klientů
22.7.
Rezervy
22.8.
Hmotný a nehmotný majetek
22.9.
Náklady a výnosy
22.10.
Účtová osnova a postupy účtování pojišťoven
22.11.
Náklady a výnosy pojišťovny

Úryvek

"1. Právní úprava účetnictví v ČR
1.1 - Předmět, význam a funkce účetnictví
- UCE je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech ÚJ, a to v peněžních jednotkách
- předmětem UCE je zaznamenat
- stav a pohyb aktiv a pasiv
- náklady a výnosy a následné zjištění HV
- UCE dále plní tyto funkce
- poskytuje informace pro potřeby podnikatele
- například o majetku, závazcích nebo o HV
- může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů
- nejčastěji při vedení sporů mezi dlužníkem a věřitelem
- poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
- na základě informací, které řídící pracovníci z UCE získají, se můžou správně rozhodovat do budoucna
- poskytuje informace pro daňové účely
- aby byl ZD správně stanoven, je potřeba správně vedené UCE
- prostřednictvím údajů v UCE, umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření
- charakteristické pro akciové společnosti, kdy je vlastníkem a řídícím pracovníkem někdo jiný
- vlastník vidí, jak vedení hospodaří
1.2 - Právní normy
- základní normou je Zákon o účetnictví
- upravujícími normami jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí, které upravují účetní normy pro specifické skupiny ÚJ (podnikatelů se týká vyhláška č. 500/2002 Sb.)
- podrobnější normy v jednotlivých oblastech účtování poskytují České účetní standardy pro podnikatele
- mezi další předpisy, kterými se musí ÚJ řídit patří
- obchodní zákoník
- daňové zákony
- pojišťovací zákony
- zákoník práce
- další
1.2.1 - Zákon o účetnictví
- povinností ÚJ je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem
- účetnictví je úplné, jestliže jsou do ÚO zaúčtovány všechny případy, které s ním věcně a časově souvisejí
- účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestli je možné všechny účetní případy doložit účetními doklady a ÚJ provedla inventarizaci
- účetnictví je správné, pokud není porušen jakýkoliv zákon, obzvláště pak zákon o účetnictví
- zákon obsahuje
- definici ÚJ (osoba, která se řídí ZoÚ)
- definici předmětu UCE a ÚO ( ÚO je dvanáct po sobě jdoucích měsíců, které jsou buď rokem kalendářním nebo hospodářským)
- základní povinnosti při vedení UCE a při používání účetních metod (oceňování, odpisování,...) včetně pokut za nedodržení povinností stanovených ZoÚ
- pravidla pro oceňování jak v průběhu ÚO, tak i k rozvahovému dni (přecenění na reálnou hodnotu,...)
- definici účetní knihy, a jejich otevírání a uzavírání, a účetních dokladů
- definici směrné účtové osnovy
- základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování
1.2.1.1 - Účetní jednotka
- tento pojem je definován ZoÚ
- jsou to zejména
- PO se sídlem na území ČR
- ZO, které podnikají na území ČR
- organizační složky státu, dle zvláštního právního předpisu
- FO, které jsou zapsány do OR
- ostatní FO, jejichž obrat za předchozích 12 měsíců přesáhnul 25 mil. Kč
- ostatní FO, které se pro vedení UCE rozhodly
1.2.1.2 - Povinnost vést účetnictví
- PO jsou povinny vést UCE od svého vzniku až po svůj zánik
- FO, které překročili obrat 25. mil. Kč, se stávají ÚJ od prvního dne následujícího kalendářního roku
- UCE začínají vést až od prvního dne ÚO následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly ÚJ"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 113 stran.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24776
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse