Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky ze slovenského jazyka

Maturitní otázky ze slovenského jazyka

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vyprávění jako slohový postup a slohový útvar v běžné komunikaci a v umělecké literatuře, dynamizace vyprávění. Způsoby obohacování slovní zásoby (převzatá a cizí slova, internacionalismy, změny ve slovní zásobě, slovníky...). Vznik a vývoj slovenštiny. Zásady slovenského pravopisu (porovnání s některými cizími jazyky): i/y v předponách, příponách, zdvojené
hlásky, velká písmena, kvantita. Práce s pravopisnými a gramatickými slovníky. Zásady slovenské výslovnosti (porovnání s cizími jazyky: tvrdost, měkkost, kvantita, rytmické krácení, znělostní asimilace, zdvojené souhlásky). Stylotvorní činitelé a jejich funkce při tvorbě projevu, práce s konceptem a osnovou. Prameny informací a jejich spravování, normativní citace, parafráze, bibliografie, využití v naučném stylu. Výkladový a slohový postup, základní postupy logického myšlení, vyjádření významových a logických vztahů ve slovenštině (kauzalita, příčinný a následný vztah, negace, vymezování). Zvuková stránka jazyka (prozódie řeči, kvantita, pauza, tempo, rytmus, důraz, intenzita hlasu, melodie, slovosled slovenské řeči, porovnání s cizími jazyky. Vyjádření objektivního a subjektivního hodnocení v různých slohových útvarech (vyprávění, popis, charakteristika, výklad, úvaha, kritika...). Nadvětná textová syntax, prostředky názornosti mezi větami, odstavec, kapitola, interpunkce v textu (čárka, sředník, tři tečky, uvozovky, závorky). Tvoření slov, odvozování, skládání, zkracovnání, pravidla rozdělování slova, univerbizace a multiverbizace. Morfologie, kategorie slovních druhů, způsob tvoření tvarů a jejich funkce ve větě. Publicistický styl a jeho žánry, funkce, obsah, jazyk. Útvary administrativního stylu a základy komunikace, úřední list, žádost a životopis. Základní syntaktické konstrukce (syntagma, větná, polovětné a souvětné), klasifikace vět podle modálnosti, modifikace větné stavby. Klasifikace větných členů, pravidla větné interpunkce. Stylové rozvrstvení slovní zásoby a jeho využití (neologismy, archaismy, termíny, slang, expresivní slova, synonyma, antonyma, homonyma, frazeologismy). Uplatnění jazykových stylů a slohových postupů v jazykové praxi, vztah slohových útvarů a funkčních stylů, spisovné a nespisovné vyjadřování. Význam rétoriky v současnosti, druhy řečnických útvarů, přednes, tvorba řečnického projevu. Druhy popisu a charakteristiky, porovnání shodného a rozdílné znak, uplatnění v jazykových stylech a slohových postupech. Přednes jako rovnocenná složka obsahu a stylu řečnického projevu, způsob nácviku a hlavní zásady přednesu, mimojazykové prostředky, umělecký a řečnický přednes. Vyprávěcí slohový postup a naučný styl, struktura odborné práce, zevšeobecnění a konkretizace podle vlastní práce. Informatika, hledání, spravování, uchovávání informací, výpisky, kartotéka.

Obsah

1.
Vyprávění jako slohový postup a slohový útvar v běžné komunikaci a v umělecké literatuře,
dynamizace vyprávění
2.
Způsoby obohacování slovní zásoby (převzatá a cizí slova, internacionalismy, změny ve slovní
zásobě, slovníky...)
3.
Vznik a vývoj slovenštiny
4.
Zásady slovenského pravopisu (porovnání s některými cizími jazyky): i/y v předponách,
příponách, zdvojené hlásky, velká písmena, kvantita
5.
Práce s pravopisnými a gramatickými slovníky
6.
Zásady slovenské výslovnosti (porovnání s cizími jazyky: tvrdost, měkkost, kvantita, rytmické
krácení, znělostní asimilace, zdvojené souhlásky)
7.
Stylotvorní činitelé a jejich funkce při tvorbě projevu, práce s konceptem a osnovou
8.
Prameny informací a jejich spravování, normativní citace, parafráze, bibliografie, využití v
naučném stylu
9.
Výkladový a slohový postup, základní postupy logického myšlení, vyjádření významových a
logických vztahů ve slovenštině (kauzalita, příčinný a následný vztah, negace, vymezování)
10.
Zvuková stránka jazyka (prozódie řeči, kvantita, pauza, tempo, rytmus, důraz, intenzita hlasu,
melodie, slovosled slovenské řeči, porovnání s cizími jazyky
11.
Vyjádření objektivního a subjektivního hodnocení v různých slohových útvarech (vyprávění, popis,
charakteristika, výklad, úvaha, kritika...)
12.
Nadvětná textová syntax, prostředky názornosti mezi větami, odstavec, kapitola, interpunkce v
textu (čárka, sředník, tři tečky, uvozovky, závorky)
13.
Tvoření slov, odvozování, skládání, zkracovnání, pravidla rozdělování slova, univerbizace a
multiverbizace
14.
Morfologie, kategorie slovních druhů, způsob tvoření tvarů a jejich funkce ve větě
15.
Publicistický styl a jeho žánry, funkce, obsah, jazyk
16.
Útvary administrativního stylu a základy komunikace, úřední list, žádost a životopis
17.
Základní syntaktické konstrukce (syntagma, větná, polovětné a souvětné), klasifikace vět podle
modálnosti, modifikace větné stavby. Klasifikace větných členů, pravidla větné interpunkce
18.
Stylové rozvrstvení slovní zásoby a jeho využití (neologismy, archaismy, termíny, slang,
expresivní slova, synonyma, antonyma, homonyma, frazeologismy)
19.
Uplatnění jazykových stylů a slohových postupů v jazykové praxi, vztah slohových útvarů a
funkčních stylů, spisovné a nespisovné vyjadřování
20.
Význam rétoriky v současnosti, druhy řečnických útvarů, přednes, tvorba řečnického projevu.
21.
Druhy popisu a charakteristiky, porovnání shodného a rozdílné znak, uplatnění v jazykových
stylech a slohových postupech
22.
Přednes jako rovnocenná složka obsahu a stylu řečnického projevu, způsob nácviku a hlavní
zásady přednesu, mimojazykové prostředky, umělecký a řečnický přednes
23.
Vyprávěcí slohový postup a naučný styl, struktura odborné práce, zevšeobecnění a
konkretizace podle vlastní práce
24.
nformatika, hledání, spravování, uchovávání informací, výpisky, kartotéka.

Úryvek

"SPÔSOBY OBOHACOVANIA SLOVNEJ ZÁSOBY (PREVZATÉ A CUDZIE SLOVÁ, INTERNACIONALIZMY ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE, SLOVNÍKY…)

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré sa v danom jazyku používajú. Slovná zásoba sa v porovnaní s inými jazykovými rovinami rýchlejšie mení a vyvíja. Veľká časť slov nadobúda časový štylistický príznak.

Neologizmy čiže novovznikajúce slová sú domáce (množina) ale aj cudzie ( windsurfing). Opačné postavenie ako neologizmy majú zastarané slová.

Prešli do pasívnej slovnej zásoby, lebo aj veci a javy, ktoré pomenúvali, už zanikli, alebo dostali iný názov.

Zastarané slová - veci a javy, ktoré pomenúvali, dostali iné pomenovanie
Historizmy - veci a javy, ktoré pomenúvali, už zanikli (šesták)
Archaizmy- charakterizujú určité obdobie (žatva)

V slovnej zásobe slovenského jazyka je veľa slov, ktoré majú neslovenský pôvod. Tieto slová obohacujú slovnú zásobu. Sú to prevzaté slová a cudzie slová. Mnohé z nich však zdomácneli, takže u nich nepociťujeme cudzí pôvod. Niektoré slová sme prevzali v doslovných prekladoch (zemepis = geografia). K cudzím slovám patria aj medzinárodné pomenovania........................, ktoré sa vyskytujú najmä v odborných textoch ako odborné termíny (kosínus, emócia). Postupnosť udomácňovania cudzích slov sa prejavuje najmä v pravopise. Niekde sa píše slovo s pôvodným pravopisom, niekde už zdomácneným, prispôsobeným pravopisom. Slovná zásoba je zachytená v slovníkoch. K základným, nevyhnutným patria:
1)pravidlá slovenského pravopisu - obsahuje najdôležitejšie pravopisné pravidlá slovenčiny a pravopisný slovník
2)slovník cudzích slov - význam najpoužívanejších cudzích slov v spisovnej slovenčine
3)prehľadná gramatika slovenského jazyka
4)krátky slovník slovenského jazyka - obsahuje spisovnú zákl. slovnú zásobu slovenčiny
5)slovník slovenského jazyka - obsahuje takmer všetky slová, ktoré patria do slovnej zásoby slovenského jazyka - asi 120 000
Obe príručky podávajú význam jednotlivých slov, ich správne písanie a používanie
Potrebné - dôležité
1)príručný slovník slovenskej výslovnosti - obsahuje záväzné pravidla slov výslovnosti
2)výkladový slovník
3)terminologický slovník
4)dvojjazyčný slovník
5)malý synonymický slovník
6)malý frazeologický slovník"

Poznámka

Slovensky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4969
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse