Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výkonností podniku. Po objasnění obecného pojmu sleduje přístupy k pojetí výkonnosti a seznamuje s činiteli ovlivňujícími výkonnost. Nechybí rovněž výčet přístupů, jak měřit výkonnost, a měřítek i s jejími ukazateli.

Obsah

1.
Pojem výkonnosti podniku
2.
Přístupy k pojetí výkonnosti
3.
Činitelé ovlivňující výkonnost podniku
4.
Přístupy k měření výkonnosti podniku
5.
Tradiční měřítka výkonnosti podniku
6.
Soudobá měřítka výkonnosti
7.
Komplexní měřítka výkonnosti
8.
Příloha č. 1 - Poměrové ukazatele

Úryvek

"POJEM VÝKONNOST PODNIKU
- vlastní pozice, stav a směr vývoje zkoumaného subjektu
- objem hodnoty vytvářené podnikem za určité časové období
- schopnost podniku zhodnotit co nejlépe investice vložené do jeho podnikatelských aktivit
PŘÍSTUPY K POJETÍ VÝKONNOSTI
- odvíjí se od vztahu zájmové skupiny k organizaci a jejich preferencích
-
- K měřítkům výkonnosti podniku přistupuje odlišně :
- zákazník: vysoká kvalita výrobků a služeb, krátká dodací lhůta, nízká cena Výkonný podnik je schopen předvídat potřeby a přání zákazníka již v momentě jejich vzniku a následně je schopen zákazníkovi nabídnout kvalitní produkt za cenu, která odpovídá zákazníkově ochotě zaplatit za uspokojení svých potřeb.
- manažer: rychlost reakce podniku na změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských (stabilní podíl na trhu, loajální zákazníci, nízké náklady, likvidita a rentabilita, vyrovnané peněžní toky; konkurenceschopnost).
- vlastník: ROI (návratnost investic), EVA (ekonomická přidaná hodnota), cena akcie (hodnota podniku), tzn. zhodnocení vloženého kapitálu, a to v co nejkratším čase a v co nejvyšší míře.
- Jednotlivé stránky výkonnosti by měly být propojeny a vyladěny takovým způsobem, aby byl dosažen synergický efekt, ze kterého bude mít prospěch nejen organizace jako celek, ale i všechny zájmové skupiny v jejím okolí.
ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PODNIKU
- v době hyperkonkurence nabývá na významu rozvíjení efektivního marketingu, neboť produkční potenciál podniků neustále narůstá – již předběhl růst spotřebních možností celého trhu

zabezpečení srovnatelné výrobní základny s konkurencí, kdy je zapotřebí uspořádat zdroje tak, aby byl provoz dostatečně hospodárný a umožňoval bez problému se přizpůsobit cenové hladině u srovnatelných výrobků (úspory, snižování nákladů). Správné načasování v podobě pružnosti, pohotovosti, v reakci na požadavky zákazníků, srovnatelné dodací lhůty apod. Uplatnit procesní přístup v určení aktivit nepřidávající hodnotu (odbourání či nahrazení užitečnými aktivitami).
- nalézání a vytváření konkurenčních výhod (proaktivní inovační politika - inovace vyvolávající a uspokojující nové potřeby zákazníků). Zaměření na rozvoj Core Business. Předpoklad existence proinovačního klimatu a trvalého zlepšování jako přirození součásti řízení podniku.
PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU :
Tradiční přístup orientován na ziskovost - vycházející především z maximalizace zisku jako hlavního cíle podnikání, hodnocena byla především finanční stránka výkonnosti. (systémy ukazatelů).

Moderní přístup, orientován na růst hodnoty firmy, propojující nejen všechny činnosti v podniku, ale i lidi, kteří se účastní podnikových procesů, a to takovým způsobem, aby byla zvýšena hodnota vložených prostředků vlastníky podniku. Zahrnut i ekonomický zisk (bere v potaz alternativní náklady).

Komplexní přístup spočívá v hlubší analýze soustavy ukazatelů a vztahů mezi nimi, zdůrazňuje vzájemné souvislosti, zohledňuje zpětné vazby, příčiny a důsledky manažerských rozhodnutí v čase.

TRADIČNÍ MĚŘÍTKA VÝKONNOSTI PODNIKU :
- absolutní ukazatele – jev bez vztahu k jinému jevu (náklady, tržby, vlastní kapitál)
- horizontální ( o kolik jednotek / % se změnila položka v čase)
- vertikální (podílové)
- rozdílové (pracovní kapitál, tzn. oběžné aktivum)

- relativní (poměrové) ukazatele (velikost jednoho jevu připadajícího na jednotku jevu druhého) – vzorce viz. příloha č.1
- ukazatele rentability (ziskovosti): ROA, ROE, ROS, ROCE
- ukazatele likvidity (hotovosti): běžná, pohotová, okamžitá
- ukazatele aktivity (produktivita aktiv, relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv): obrat a dobra obratu aktiv, zásob, pohledávek, krtkd. závazků)
- ukazatele zadluženosti (finanční stability) hodnotící strukturu finančních zdrojů podniku: míra zadluženosti, úrokové krytí
- ukazatele kapitálového trhu (obchodovatelné akcie): čistý zisk akcie, dividendový výnos

- paralelní soustava poměrových ukazatelů jsou také bloky ukazatelů, které měří určitou stránku finanční situace (rentabilita, likvidita atd.), přičemž jsou pro finanční zdraví vnímány všechny charakteristiky jako rovnocenné, tzn. že podnik musí být nejen rentabilní, ale také přiměřeně zadlužený a likvidní, aby mohl dlouhodobě existovat.

- pyramidová soustava poměrových ukazatelů je rozklad syntetického ukazatele s cílem vysvětlit změny chování vrcholového ukazatele a změřit i intenzitu působení jednotlivých činitelů majících vliv na vrchol prostřednictvím vzájemných vazeb mezi poměrovými ukazateli, například Du Pontův rozklad ROE – viz. příloha č.2"

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text je cca 7 stran.
Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23931
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse