Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Meteorologie a klimatologie

Meteorologie a klimatologie

Kategorie: Meteorologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text podrobně seznamuje s 11 okruhy z klimatologie a meteorologie. Jsou jimi - historie a vývoj obou věd, atmosféra Země, tlak vzduchu a tlakové útvary, záření Slunce, Země a atmosféry, teplota a teplo. Druhá část pak zpracovává tato témata: vlhkost vzduchu, půdy a materiálu, produkty kondenzace nebo desublimace vodní páry v atmosféře, cirkulace atmosféry, klima, znečištění ovzduší a atmosférické srážky. V závěru jsou krátce uvedeny světové weby týkající se meteorologie. Text je doprovázen názornými tabulky a schématy.

Obsah

1.
Meteorologie a klimatologie
1.1
Meteorologie, klimatologie, fenologie, astrometeorologie, historie
1.2
Meteor, hydrometeory, litometeory, fotometeory, elektrometeory
1.3
Meteorologická informace, komunikace
1.4
Pozorování, měření, monitoring
1.5
Inspekce, revize, archivace
1.6
Standardizace, unifikace, profesionalizace, globalizace
1.7
Meteorologie synoptická, „klimatická“, chemie atmosféry
1.8
Wmo, čhmú, uživatelské instituce
1.9
Gcos, programy
2.
Atmosféra Země
2.1
Kosmické premisy, definice, modely
2.2
Chemické složení, příměsi přirozené, antropogenní, skleníkové plyny
2.3
Tepelná setrvačnost a fázové změny vody
2.4
Hustota, tlak, teplota, proudění
2.5
Advekce, konvekce, turbulence
2.6
Vertikální struktura
2.7
Konvektivní, konduktivní, radiační zóna
2.8
Troposféra, stratosféra, ozonosféra
2.9
Abundance o3, du, troposférický ozón
2.10
Vzduchové hmoty, vznik, transformace a klasifikace
2.11
Ekvatoriální, tropické, polární, arktické
2.12
Maritimní, kontinentální
2.13
Stabilita, labilita
2.14
Teplé, studené
3.
Tlak vzduchu a tlakové útvary
3.1
Horror vacui, Aristoteles, Torricelli, Pascal
3.2
Mm Hg, anglické palce, pařížské čárky, torr, hPa
3.3
Tlak normální, průměrný, redukovaný
3.4
Vertikální a horizontální gradient
3.5
Izobarické plochy, topografie, „flight levels”
3.6
Izobary, tendence, izalobary
3.7
Tlakové útvary, uzavřené a neuzavřené izobary (izohypsy)
3.8
Termický a dynamický vznik
3.9
Cyklony, anticyklony (vysoké, nízké, teplé, studené, stacionární, putující, sezónní, trvalé, blokující)
3.10
Anticyklona sibiřská a azorská, cyklona isandská a íránská
3.11
Inverze přízemní a výškové
3.12
Tropické cyklony
4.
Záření Slunce, Země a atmosféry
4.1
Absolutně černé těleso, šedé zářiče
4.2
Zákony: Planck, Stephan-Boltzmann, Wien, Kirchhoff
4.3
„Meteorologické” zdroje, krátkovlnné a dlouhovlnné, solární konstanta
4.4
Intenzita záření, suma energie
4.5
Vlastnosti povrchu - emise, absorpce, reflexe, albedo, transmise, difúze
4.6
Radiační bilance Země a aktivního povrchu, složky, denní a roční chod
4.7
Biologická aktivita: FAR, UV, BAUV, VIS, IR, FAR RED, mutace, informace, chronobiologie
4.8
Skleníkový efekt přirozený, umělý, dodatečný
4.9
Roční doby, denní oblouk Slunce, soumrakové jevy
5.
Teplota a teplo
5.1
Aktivní povrch, radiační bilance, evaporace a sublimace, kondenzace a desublimace, kondukce, konvekce a turbulence, tok tepla v půdě
5.2
Definice teploty, stupnice, referenční body
5.3
Hydrometeorologický a bioklimatický prvek, normál a dlouhodobý průměr
5.4
Teplota půdy - perioda, amplituda, posun extrémů, stálá teplota, nezámrzná hloubka, permafrost
5.5
Teplota vzduchu - suché, mokré, potenciální a efektivní teploty
5.6
Termínové, průměrné, extrémy, četnosti, sumy, odchylky, indexy
5.7
Teplota vody - oceány, moře, jezera, toky
5.8
Stratifikace, cirkulace, zonace, termoklina, tepelné znečištění, doba zdržení, tvorba ledu
5.9
Led hladinový a vnitrovodní, ledová celina
6.
Vlhkost vzduchu, půdy a materiálu
6.1
Hydrologický cyklus
6.2
Evaporace, transpirace, sublimace,
6.3
Výpar fyzikální, fyziologický, potenciální
6.4
Vlhkost vzduchu, charakteristiky
6.5
Kondenzace, desublimace, depozice
6.6
Vlhkost půdy
6.7
Vlhkost materiálu, sorpce, desorpce, rovnovážná vlhkost
7.
Produkty kondenzace nebo desublimace vodní páry v atmosféře
7.1
Hydrometeory
7.2
Oblaky, klasifikace
7.3
Srážky - horizontální vertikální
8.
Cirkulace atmosféry
8.1
Planetární - globální klima
8.1.1
Kosmické faktory, bilance tepla, barický gradient, Coriolisova síla, odstředivá síla, tření
8.1.2
Subsystémy - tropický, mimotropický, polární
8.1.3
Pasáty, monzuny
8.2
Atmosférická – makroklima
8.2.1
Tlakové útvary, vzduchové hmoty, fronty
8.2.2
Vliv povrchu (oceán, pevnina, ledová pole, horské masivy)
8.3
Místní - mezoklima a mikroklima
8.3.1
Vlivy advekční, orografické, přímořské, příměstské, pouštní, lesní
8.3.2
Studené a teplé
8.3.3
Suché a vlhké
8.3.4
Pravidelné (brízy, údolní, svahové, horské)
8.3.5
Blizard, bóra, fén, chinook, mistrál, scirocco, samúm, polák
9.
Klima
9.1
Cirkulace atmosféry a klima
9.2
Historické epochy
9.3
Globální klima, makroklima, mezoklima, mikroklima, kryptoklima
9.4
Klimatogenní faktory, kosmické, geografické, náhodné, antropogenní
9.5
Změny klimatu periodické, aperiodické
9.6
Klasifikace – kritéria, systémy Köppen, Alisov
9.7
Klimagramy: Walter – Lieth, Griffith – Taylor
10.
Znečištění ovzduší
10.1
Definice, historie
10.2
Zdroje, emise, konverze, transport, imise a depozice
10.3
REZZO, AIM
10.4
Limity emisní, imisní, depoziční, přípustná tmavost kouře, NPK v pracovním prostředí
10.5
Monitoring, upozornění, výstraha, regulace, rozptylové podmínky, inverze, smog
10.6
Protokoly - SO2, NOX, VOC, CFC, těžké kovy, prach, skleníkové plyny, oxidanty
10.7
Znečištění radioaktivní, mikrovlnné, světelné, tepelné, hlukové, biologické
10.8
Ekotoxikologie, řetězce, osud polutantů
11.
Atmosférické srážky
11.1
Charakteristiky srážek
11.2
Způsoby měření srážek
11.3
Zpracování změřených dat srážek
11.4
Průměrný roční úhrn srážek
11.5
Průměrná výška srážek v povodí Hsprůměr
11.6
Dělení srážek
12.
Weby týkající se meteorologie

Úryvek

“AGROMETEOROLOGICKÝ VÝZNAM TLAKU VZDUCHU

- těsná souvislost s cirkulací atmosféry, tlakovými útvary, frontami, počasím a podnebím
- příčinná vazba s prouděním vzduchu, vody v oceánech, přenosem vody a "energie"
- v synoptické meteorologii "výsadní postavení" (znalost tlakového pole  prognóza jeho změn  prognóza počasí)
- v klimatologii "stálé" tlakové útvary spoluurčují klima (ekvatoriální brázda  tropické deště, subtropická maxima  pouště, oblasti polární fronty  "proměnlivé počasí")
- v biologii výměna plynů a vzduchu v uzavřených prostorách (pletiva, tkáně, kanalizace před bouřkou)
- člověk přirozené změny nevnímá (časté pověry, nesporná souvislost s počasím, spíše meteorologický indikátor než příčina), změny tlaku v letadle nebo v automobilu o 3 až 4 řády vyšší

ZÁKLADNÍ TLAKOVÉ ÚTVARY NA PŘÍZEMNÍ MAPĚ

(schéma)

CYKLONY A ANTICYKLONY
= TLAKOVÉ NÍŽE a TLAKOVÉ VÝŠE

- součást cirkulace atmosféry v troposféře (ve stratosféře mírně zvlněné zonální proudění)
- velkoprostorové víry, svislá osa otáčení, makroturbulentní charakter
- tlakové útvary s uzavřenými izobarami a charakteristickým prouděním
- především v mírných zeměpisných šířkách (mimotropická cirkulace)

(schéma)

- -tropické cyklony - tropická cirkulace
vznikají v "teplých mořích"
vrcholné stádium s rychlostí 33 m.-1 = 118 km.h-1
místní názvy: Atlantický oceán  hurikán (anglicky)
orkán (německy a holandsky)
 uragán (francouzsky a rusky)
TICHÝ OCEÁN  TAJFUN
Indický oceán  cyklon
pobřeží Austrálie  willy willy


CYKLONA (N, T, L)

- z řečtiny kyklón = kroužící, otáčející, vířící

 Charakteristiky:
- uzavřené izobary
- nejnižší tlak uvnitř
- při zemi dostředivé levotočivé proudění (jižní polokoule pravotočivé)
- výstupné vertikální proudění
- časté spojení s brázdou nízkého tlaku vzduchu
- mimotropické - tisíce km, tlak na hladině moře obvykle 1 000 až 980 hPa (minimum 950 hPa)
- tropické - stovky km, tlak i pod 950 hPa

- Vznik:
- termická teorie - prvotní; teplý povrch menší hustota a tlak  výstup vzduchu a vznik tlakové níže
- platí, ale ne obecně, subtropy !!
- vlnová teorie - rozhodující vliv dynamické faktory; rozhraní dvou proudících vzduchových hmot
- mimotropické - obvykle z frontálních vln
- vliv: orografických deformací (Alpy)
instability vzduchových hmot

- Vertikální vývoj:
- začátek v nejnižší troposféře
- postupuje do vyšších vrstev, vyvinuté řídící tlakové níže až
do stratosféry
- postupné uzavírání izohyps a zvlnění izoterm
- přední strana - teplý vzduch k severu, v týlu chladný k jihu

- Počasí:
- dynamicky podmíněné vzestupné proudění  oblačné počasí
- rozhodující vlastnosti vzduchové hmoty  stabilní potlačují; instabilní zesilují
- souvislost s frontami  charakteristické počasí podle roční i denní doby"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a schémat. Čistý text dosahuje cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16767
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse