Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mezilidské vztahy a konflikty na pracovišti

Mezilidské vztahy a konflikty na pracovišti

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostně právní, Praha 4

Charakteristika: Osobnost vedoucího pracovníka a volba vhodného stylu vedení s ohledem na individualitu pracovníka a vedoucího a různých psychologických charakteristik, součástí je výzkum zaměřený na preference stylu vedení vedoucích pracovníků u PČR

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů
2.
Sociální styk ve sféře pracovního prostředí
3.
Vymezení role vedoucího na pracovišti
4.
Nástin historického vývoje modelů řízení lidských zdrojů
4.1.
Základní styly vedení, analýza, klady-zápory, míra konfliktnosti
4.1.1.
Autoritativní styl
4.1.2.
Demokratický styl
4.1.3.
Liberální styl
5.
Kritéria pro aplikaci vhodného stylu vedení
5.1.
Situační kontext
5.2.
Velikost a složení pracovní skupiny/týmu
5.3.
Velikost a typ organizace, hiearchie moci
5.4.
Osobnost vedoucího pracovníka
5.4.1.
Vlastnosti, schopnosti a postoje
5.4.2.
Osobní kvalita vedoucího
5.4.3.
Orientace a motivace vedoucího
5.4.4.
Autorita
5.4.5.
Význam a úloha sebepoznání
5.5.
Volba stylu vedení s ohledem na osobnost podřízeného
5.5.1.
Vlastnosti, schopnosti a postoje
5.5.2.
Osobní kvalita pracovníka, vývojový cyklus zralosti
5.5.3.
Motivace a stimulace pracovníků
5.6.
Význam osobního přístupu vedoucího k jednotlivým pracovníkům
6.
Chyby ve vedení a konflikty
6.1.
Negativní vliv rigidity při volbě vhodného stylu vedení
6.2.
Chyby v motivaci,odměňování, hodnocení a kontrole
6.3.
Pozitivní a negativní přínos konfliktů
7.
Zvláštnosti postavení vedoucího pracovníka u PČR
8.
Empirická sonda - cíl
8.1.
Metoda, realizace, charakteristika výběrového vzorku
8.2.
Prezentace a interpretace získaných dat
8.3.
Závěrečné hodnocení
9.
Závěr
10.
Literatura
Seznam příloh

Úryvek

"Od prvopočátků lidské společnosti je jednou z nejzákladnějších a nejpotřebnějších činností v našem životě práce. Pracujeme pro zajištění svých životních a osobních potřeb, pro potěšení z vlastní užitečnosti a v neposlední řadě také z důvodů společenské angažovanosti. Pracovní prostředí se pro mnohé z nás stalo cenným místem k navázání nových mezilidských vztahů, sociálních vazeb a přátelství. Volba zaměstnání a dal-ší setrvání v něm není už dávno jen záležitostí dobrého finančního ohodno-cení a vyhovující pracovní doby. Řada pracujících zjišťuje, mnohdy na zá-kladě svých vlastních nepříznivých zkušeností, jak důležité je zdravé soci-ální klima, přátelské nebo alespoň dobré formální vztahy na pracovišti. Sociálními a personálními aspekty pracovního prostředí se zabývá psycho-logie práce jako jedna z aplikovaných psychologických disciplín. Součástí této disciplíny je i psychologie řízení, aplikující poznatky obecné psycho-logie v prostředí manažerské praxe. Předmětem jejího zkoumání je např. osobnost manažera, jeho motivace, styl řízení a vedení lidí, jeho schopnosti a dovednosti, vztah mezi subjektem a objektem řízení. Právě vedoucí pracovníci, svým přístupem k podřízeným a stylem vedení, přispí-vají k rozvoji kladných mezilidských vztahů na pracovišti nebo naopak znesnadňují jejich vznik a pozitivní vývoj. Hrají důležitou roli v otázce vzniku, předcházení a řešení konfliktů. Ve své práci bych chtěla obecně vystihnout důležitost role vedoucího na pracovišti. V samostatné kapitole se zaměřím na zvláštnosti řídící činnosti vedoucích v podmínkách policejní organizace. Dále bych chtěla poukázat na důležitost osobního přístupu vedoucího k jednotlivým pracovníkům ve skupině při předcházení konflikt-ním situacím. Vymezit a analyzovat faktory, které volbu stylu vedení ovliv-ňují, především osobnost podřízeného a vedoucího pracovníka. Poukázat na chyby v činnosti vedoucího a jejich negativní důsledky, na jeho spoluod-povědnost při řešení konfliktních mezilidských vztahů na pracovišti. Danou problematiku doplním o výsledky empirického šetření zaměřeného na zji-štění preference stylů vedení a míry uplatňování osobního přístupu vedoucích k pracovníkům, dále zjištění jak se styl vedení a osobní přístup vedoucích odráží v jednotlivých postojích pracovníků a v sociálním klimatu na pracovištích bezpečnostního charakteru (PČR, HZS, VS, MP).

1. Vymezení základních pojmů
vedoucí - pracovník pověřený vedením na určitém stupni řízení. Vede, usměrňuje, motivuje, hodnotí a kontroluje své podřízené
manažer - pracovník pověřený řízením určité organizační jednotky. Plní čtyři základní funkce : plánování, organizování, řízení a kontrola
koučing - metoda vzdělávání zaměřená na rozvoj pracovníků. Proces, při kterém si pracovník dlouhodobě a soustavně osvojuje odborné a sociální znalosti, dovednosti a rozvíjí své schopnosti pod dohledem určené osoby (kouče)
mezilidské vztahy - také interpersonální vztahy, vzájemné vztahy mezi lidmi utvářené na základě emocí, uskutečňované v rámci sociálního styku na určitém místě a čase.
konflikt - rozpor, střet mezi protichůdnými tendencemi, forma psychické zátěže, základní dělení : vnitřní (intrapersonální) - konflikt vnitřních psychi-ckých sil jedince (motivů), vnější(interpersonální) mezi dvěma jedinci, mezi jedincem a skupinou, mezi skupinami, jedná se o konflikt odlišných názorů, hodnot, postojů, zájmů…
sociální styk - realizace sociálních a interpersonálních vztahů v určitém projevu. Sociální (rolové) vztahy mají neosobní charakter, tvoří se na zá-kladě postavení ve společnosti. Interpersonální vztahy se tvoří na základě emocí vznikajících mezi lidmi.
Interpersonální percepce - jedna ze tří složek sociálního styku, vyjadřuje
vzájemné vnímání, posuzování a hodnocení mezi lidmi.
komunikace - jedna ze tří složek sociálního styku, spočívající ve vzájem-ném sdělování informací v rámci verbálních (slovní, obsahové, „co je sdě-lováno“) a neverbálních (mimoslovní, gesta, mimika, „jak je sdělováno“) projevů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28738
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse