Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Mezinárodní ekonomie - okruhy otázek

Mezinárodní ekonomie - okruhy otázek

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o rozšířenou verzi vypracování otázek ke zkoušce z mezinárodní (světové) ekonomie. Autor tvrdí, že tato verze je aktualizována. V práci jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, ale také představeny významné osobnosti daného oboru.

Obsah

1.
Vymezení a pojetí světové ekonomiky
2.
Základní kategorie světové ekonomiky
3.
Vývoj světového hospodářství
a) Vývoj teorie světového hospodářství
b) Vývoj světového hospodářství
4.
Mezinárodní komparace – kvalitativní problémy srovnávání
a) Vývojové pohledy na komparaci
b) Základy teorie ekonomické komparace – kvalitativní přístup
5.
Mezinárodní komparace – kvantitativní problémy srovnávání
6.
Sektorová analýza a ČR
a) Situace v ČR
b) Situace ve světě
c) HDP v ČR podle sektorů (v %)
8.
Vývoj teorie mezinárodního obchodu – ochranářská teorie
a) Etapa merkantilismu (14 – 18.st)
b) Vývoj teorie mezinárodního obchodu – ochranářská teorie
c) Neliberální teorie mezinárodního obchodu
d) Kyenesiánský přístup
e) Teorie periferních ekonomiky
f) Formy stimulace importu a exportu
9.
Vývoj teorie mezinárodního obchodu – teorie volného obchodu
a) F. Quesnay – představitel francouzského fyziokratismu
b) D. Hume – anglický zastánce teorie volného obchodu
c) Adam Smith – autor teorie absolutních výhod
d) David Ricardo – autor teorie komparativních výhod
e) G. Haberler – autor teorie aleternativních nákladů a hranice produkčních možnosti
f) E. Heckscher a B. Ohlin – autoři teorie vybavenosti výrobními činiteli
g) J. S. Mill a A. Marshall – autoři teorie reciproční poptávky
10.
Teorie absolutních a komparativních výhod, Haberlerova teorie (+ další teorie)
a) Teorie absolutních výhod
b) Teorie komparativních výhod
c) Teorie alternativních nákladů a hranice produkčních možností
d) Teorie reciproční poptávka
e) Teorie vybavenosti výrobními činiteli
f) Stolper-Samuelsonův teorém
g) Ryczynchyho teorém
h) Leontěvův paradox
11.
Teorie Terms of Trade a ČR
12.
Teorie protekcionistické politiky a vliv cel na ekonomiku
a) Problematika optimálních cel
b) Clo jako druhé nejlepší řešení (second best)
c) Výchovná cla
d) Restrikce množství a netarifní překážky obchodu
13.
Soudobé tendence ve světovém obchodě
a) Teritoriální struktura ZO
b) Komoditní struktura ZO
14.
Vývoj mezinárodního měnového systému (MMS)
a) Definování světové ceny
b) Definování světových peněž pro pochopení problematiky MMS
c) Formování MMS
15.
Teorie měnového kurzu
16.
Vymezení platební bilance
17.
Vyrovnávací procesy v PB – fixní a flexibilní kurzy
a) Praktická situace (systém flexibilních kurzů)
b) Teoretická východiska
c) Zlatý standard
d) Pevné měnové kurzy
e) Flexibilní kurzy
f) Problematika importované inflace a PB
18.
Vyrovnávací procesy v PB – ceny
19.
Mezinárodní pohyb kapitálu a jeho formy
a) Mezinárodní pohyb výrobních faktorů
b) Mezinárodní pohyb kapitálu
c) Vývoj názorů na mezinárodní pohyb kapitálu
d) Formy pohybu mezinárodního kapitálu
e) Pohyb kapitálu a mezinárodní rovnováha
20.
Mezinárodní pohyb pracovních sil
a) Základní formy migrace pracovních sil
b) Souvislosti mezinárodního pohybu pracovních sil
c) Problematika světové nezaměstnanosti
21.
Pohyby pracovních sil ve světě a v ČR
a) Situace ve světě
b) Situace v ČR
22.
Globalizace a ekonomické procesy
23.
Mezinárodní ekonomické organizace
a) Historie OSN
b) Mezinárodní ekonomické organizace sdružené kolem OSN
24.
Teorie integrace a integrační procesy
a) Integrační procesy dle teritoriálního hlediska:
25.
Zapojování ČR do EU
a) Historie EU
b) Orgány EU
c) Zapojování ČR do EU

Úryvek

"kyenesiánský přístup
• J.M.Keynes výrazně zasáhlo do neliberální teorie svým pojetím v mezinárodním tržním mechanismu
• představitelé tohoto přístupu se zabývali problémem vzájemného vztahu vnější a vnitřní rovnováhy ekonomiky
• podle keynesiánské teorie není-li zabezpečen vztah mezi investicemi a dovozem na straně jedné a úsporami a vývozem na straně druhé, ocitá se ekonomika v nerovnováze, která musí být zabezpečena i za cenu regulace dopadů světového trhu v národní ekonomice
• Keynes chápal světovou rovnováhu jako druhotnou a aktivní domácí HP jako prvotní
• celý proces vyrovnání má jít v tomto pojetí přes změnu směnných kurzů měn – nejde o klasický protekcionismus, ale o udržení určitých souvislostí vývoje národní ekonomiky a světového trhu
• KYENESIÁNSKÁ TEORIE:
Y = C + S (I) + X – M
S = I + X – M
S + M = I + X  s + m = i + x
• s růstem důchodu roste rychleji sklon k úsporám než sklon ke spotřebě
• sklon k importu nemá tendenci vyvíjet se stejným tempem jako sklon k úsporám  liší se o určitou hodnotu, která se dána jinými faktory, např. výše poptávky v zahraničí a doma
• sklon k investicím je dán výší úrokové míry
• sklon k exportu je dán exogenní veličinami
• při růstu důchodu jsou tyto sklony ovlivněny jinými faktory
teorie periferních ekonomiky
• autorem je argentinec Prebish
• vychází z Terms of Trade
• dělí světovou ekonomiku na periférie a vyspělé státy
• v 70.l. prosazoval Nový mezinárodní ekonomický řád – dojde-li k regulaci cen, tak aby neklesaly a nekolísaly, pak je zaručena rovnoprávnost pro země, které dodávají na trh komodity
formy stimulace importu a exportu
• dumpingové ceny
• změny na světových trzích a adaptace ekonomiky
• technologické mezery – světové monopoly
• nerovnoměrnost v rozložení zdrojů


• 9. Vývoj teorie mezinárodního obchodu – teorie volného obchodu
F. Quesnay – představitel francouzského fyziokratismu
• fyziokrati kritizovali merkantilní přístup
• bohatství spatřovali v práci v zemědělství
• zastávali teorii, že pokud dojde k přílivu peněž do ekonomiky, vzrostou ceny a to se záporně projeví na situaci v zemědělství
• významným představitelem fyziokratizmu byl F. Quesnaye – novodobě pojal pojetí role ZO, zkoumal problém mezinárodní dělby práce a nutnost směňovat vlastní výrobky vůči zahraničním produktům a v případě nerovnováhy rozdíl pokrývat vývozem drahých kovů
D. Hume – anglický zastánce teorie volného obchodu
• významným představitelem teorie volného obchodu a zároveň kritikem merkantilního přístupy byl D. Hume
• vyslovil přesvědčení, že nelze ztotožňovat bohatství a peníze (bohatství viděl v množství vykonané práce  pracovní teorie hodnoty, jejichž zakladatelem byl právě Hume)
• došel k poznání, že země vyváží zboží s nejnižšími výrobními náklady a dováží produkty, které není schopna vyrobit nebo je vyrábí za vysokých nákladů. ZO tak vede k optimalizaci výrobní struktury
• na základě kvantitativní teorie (množství peněž v oběhu určuje velikost tržních cen) k principu samoregulujícího se mechanismu v ZO vysvětlitelného pomocí fluktuující masy peněz – princip: země s aktivním saldem obchodní bilance dostává do ekonomicky drahé kovy  tím roste cena zboží  dovážené zboží se stává lacinějším  vývoz se prodražuje  dochází k odlivu drahých kovů ze země  dochází k poklesu ceny  to způsobí znevýhodnění dovozu a zvýhodnění
• Hume zdůvodnil koncepci, že stát nemá zasahovat do ZO a vytýčil základní pojetí svobody světového obchodu
Adam Smith – autor teorie absolutních výhod
• navazuje na myšlenky D. Huma
• odmítá jakékoliv zasahování státu do zahraničního obchodu
• v jeho teorii se každá země zaměří na výrobu a export toho zboží, ve kterém má nejnižší náklady a tím dochází ke specializaci a absolutním úsporám výrobních nákladů
• teorie absolutních výhod je blíže rozebrána v otázce č. 10
David Ricardo – autor teorie komparativních výhod
• rozšiřuje Humovu teorii fluktujících peněz prostřednictvím teorie komparativních výhod – viz. otázka 10
G. Haberler – autor teorie aleternativních nákladů a hranice produkčních možnosti
• viz. otázka 10
E. Heckscher a B. Ohlin – autoři teorie vybavenosti výrobními činiteli
• viz. otázka 10
J. S. Mill a A. Marshall – autoři teorie reciproční poptávky
• viz otázka 10"

Poznámka

Velmi dobře zpracovaná práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6607
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse