Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z ekonomie na téma mezinárodní organizace. Popisuje světové organizace jako jsou OSN, EU, NATO a Rada Evropy. Dále se zabývá hospodářskými organizacemi jako jsou G-7, OECD a OPEC.

Obsah

1.
Světové organizace
1.1.
OSN
2.
Politické a vojensko-politické organizace
2.1.
EU
2.2.
NATO
2.3.
Rada Evropy
2.4.
Evropský soud pro lidská práva
2.5.
Commonwealth
2.6.
AU
2.7.
ASEAN
2.8.
Liga arabských států
3.
Hospodářské organizace
3.1.
G-7
3.2.
OECD
3.3.
NAFTA
3.4.
CEFTA
3.5.
MERCOSUR
3.6.
CARICOM
3.7.
OPEC

Úryvek

"Integrace - sdruÏení svrchovan˘ch státÛ, které v urãité
oblasti formulují a uskuteãÀují spoleãnou politiku
a vytváfiejí k tomu spoleãné nadnárodní orgány,
na které vlády a parlamenty ãlensk˘ch zemí pfiená-
‰ejí ãást sv˘ch pravomocí.
• vojensko-politické integrace - jejich hlavním posláním
je kolektivní obrana jejich ãlenÛ a také se
angaÏují v fie‰ení regionálních konfliktÛ (napfi. NATO
v Kosovu)
• hospodáfiské integrace - jejich hlavní snahou je
usnadnit a prohloubit vzájemn˘ obchod a ekonomickou
spolupráci
âeská republika je ãlenem OSN, Rady Evropy (CE),
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Hospodáfiské
komise pro Evropu (ECE), OECD, NATO,
CEFTA a EU (pfiidruÏené ãlenství).
SVùTOVÉ ORGANIZACE
OSN - ORGANIZACE SPOJEN¯CH NÁRODÒ
Byla zaloÏena r.1945 po 2. svûtové válce. Je nejvût-
‰í svûtovou organizací (má 189 ãlenÛ).
Cílem této organizace je udrÏovat ve svûtû mírové
souÏití a bezpeãnost ãlensk˘ch státÛ a rozvíjet
mezinárodní spolupráci v ekonomické, sociální, kulturní
a humanitární oblasti.
Skládá se z 6 v˘konn˘ch orgánÛ (Valné shromáÏdûní,
Rada bezpeãnosti, Hospodáfiská a sociální rada,
Poruãenská rada, Mezinárodní soudní dvÛr a Sekretariát),
z 5 regionálních komisí a 16 odborn˘ch
organizací (napfi. WB - Svûtová banka, WHO - Svûtová
zdravotnická organizace, WTO - Svûtová obchodní
organizace, UNESCO aj.).
POLITICKÉ A VOJENSKO-POLITICKÉ
ORGANIZACE
EU - EVROPSKÁ UNIE
Pfiedstavuje nejvy‰‰í souãasnou formu integrace.
Díky EU se podafiilo vytvofiit jednotn˘ vnitfiní trh (voln
˘ pohyb zboÏí, sluÏeb, osob, kapitálu), v roce
1999 byla zavedena spoleãná mûna EURO pro
bezhotovostní transakce a v roce 2002 se objevují
bankovky a mince EURO a vût‰ina národních
mûn se stahuje z obûhu.
Má 15 ãlensk˘ch státÛ: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko,
Nizozemsko, Nûmecko, Velká Británie,
Irsko, Dánsko, ¤ecko, ·panûlsko, Portugalsko, Finsko,
Rakousko, ·védsko.
Evropská unie vznikla v roce 1993 podepsáním Maastrichtské
smlouvy (7. 2. 1992), ale její základy sahají
uÏ do roku 1950, kdy vzniklo Evropské spoleãenství
uhlí a oceli (ESUO), v roce 1957 vzniklo Evropské
hospodáfiské spoleãenství (EHS) a Evropské
spoleãenství pro atomovou energii (ESAE nebo
Euratom), v roce 1967 vzniklo spojením ESUO,
EHS a Euratom Evropské spoleãenství (ES) a v roce
1979 byly první volby do Evropského parlamentu
a vznikl Evropsk˘ mûnov˘ systém (EMS).
Instituce EU:
Evropská rada: vrcholn˘ orgán EU, tvofií ji hlavy státÛ
a vlád, udává hlavní politick˘ smûr, v souãasnosti
má 40 ãlenÛ.
Evropská komise: v˘konn˘ orgán EU, skládá se z
20 komisafiÛ, ktefií mají k dispozici ‰táb asi 16000
pracovníkÛ, pfiipravuje legislativu a pfiedkládá ji ke
schválení Radû ministrÛ, zaji‰Èuje respektování pravidel
spoleãného trhu, orgány srovnatelné s národními
ministerstvy, sídlo má v Bruselu.
Rada ministrÛ: hlavní rozhodovací orgán - schvaluje
legislativu, skládá se z ministrÛ vlád, sídlo má v Bruselu.
Evropsk˘ parlament: kontroluje Radu ministrÛ a Komisi,
radí a doporuãuje doplÀky a zmûny v návrzích
Komise, schvaluje rozpoãet, volby jsou 1x za pût
let, v souãasnosti má 626 ãlenÛ, sekretariát je v Lucemburku
a zasedá se ve ·trasburku.
Evropsk˘ soudní dvÛr: 13 soudcÛ, zaji‰tûní souladu
legislativy EU, sídlí v Lucemburku.
Evropsk˘ úãetní dvÛr: 12 ãlenÛ jmenovan˘ch Radou,
orgán finanãní kontroly.
âeská republika poÏádala o ãlenství roce 1996 a nejbliω
í moÏn˘ termín pfiijetí je rok 2004.
NATO - SEVEROATLANTICK¯ PAKT
Vojensko-politick˘ pakt 19 zemí za zachování bezpeãnosti
(Belgie, âR, Dánsko, Francie, Itálie, Island,
Lucembursko, Maìarsko, Nizozemí, Norsko,
Polsko, Portugalsko, VB, ¤ecko, ·panûlsko, Nûmecko,
USA, Kanada, Turecko).
RADA EVROPY
Tato organizace nemá souvislost s EU. Jejím posláním
je ochrana svobody, práva, politického a kulturního
dûdictví Evropy. V roce 1996 bylo pfiijato Rusko.
EVROPSK¯ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
Sídlí ve ·trasburku, vznikl v roce 1955, spadá pod
Radu Evropy, obracejí se k nûmu jen obãané ãlensk
˘ch státÛ RE se stíÏnostmi na poru‰ování lidsk
˘ch práv ve své zemi.
COMMONWEALTH
- BRITSKÉ SPOLEâENSTVÍ NÁRODÒ
Commonwealth je volné sdruÏení Velké Británie s jejími
50 b˘val˘mi koloniemi - vût‰ina státÛ má republikové
zfiízení a hlavou spoleãenství je britská
královna AlÏbûta II. Vystoupily Pákistán, JAR, Irsko.
AU - AFRICKÁ UNIE
Vznikla v ãervenci 2002, ãleny je 53 africk˘ch státÛ,
nahradila Org. africké jednoty (OAU).
Cílem je prosazovat demokracii, vym˘tit chudobu a
nastartovat hospodáfisk˘ rÛst. Politické orgány mají
mít podobnou strukturu jako v EU."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29245
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse