Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Mezinárodní právní systémy 3

Mezinárodní právní systémy 3

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázky z mezinárodního právního systému. Ve třetí části jsou rozebírány nejprve kolizní úpravy rodinného, dědického či směnečného práva. Dále se zaměřuje na přímé normy, mezinárodní úpravu ochrany průmyslových a autorských práv a právní pomoc ve styku s cizinou. Nakonec rozebírá pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí a uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Druhou část naleznete zde.

Obsah

12.
Kolizní úprava mimosmluvních závazkových vztahů
13.
Kolizní úprava pracovněprávních vztahů
14.
Kolizní úprava rodinného práva
15.
Kolizní úprava dědického práva
16.
Kolizní úprava směnečného a šekového práva
17.
Přímé normy, pojem a prameny
18.
Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv
19.
Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem
20.
Právní pomoc ve styku s cizinou
21.
Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí
22.
Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí

Úryvek

"Společná pravidla a ostatní ustanovení
Kromě výše uvedené působnosti rozhodného práva (deliktního statutu) jsou součástí společných pravidel mj. tyto zajímavé články:
- imperativní ustanovení (ochrana mezinárodně kogentních norem legis fori – práva země, kde má soud sídlo, čl. 16 nařízení), -
- pravidla bezpečnosti a chování (povinnost přihlédnout k pravidlům bezpečnosti a chování v místě, kde došlo ke skutečnosti, čl. 17 nařízení).
- K ostatním ustanovením patří také definice obvyklého bydliště (čl. 23 nařízení), vyloučení zpětného a dalšího odkazu (čl. 24 nařízení), řešení kolize ve státech s více právními systémy (čl. 25 nařízení), ochrana veřejného pořádku místa soudu (čl. 26 nařízení).

Vztah k mezinárodním úmluvám
V úvodu kapitoly jsme zmiňovali Haagskou úmluvu o právu použitelném pro dopravní nehody. Tato mezinárodní S se i nadále použije, neboť byla uzavřena před přijetím nařízení Řím II
Nařízení se však použije mezi členskými státy přednostně ve vztahu k úmluvám, kt. jsou uzavřeny výlučně mezi členskými státy ES (např. Římská úmluva)

Veřejný pořádek
Jedná se o zajištění ochrany základních hodnot (právních, morálních, politických, EKO atd.) právního řádu fora v případě aplikace cizího práva.
Výhrada veřejného pořádku - „použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.“
Používání imperativních norem fora: „Tímto nařízením není v žádném případě dotčeno použití imperativních ustanovení práva země, v níž má soud sídlo, bez ohledu na právo, kt. by se na mimosmluvní závazkový vztah jinak použilo.“ Takováto úprava je ve srovnání se současnou úpravou v Římské úmluvě o právu rozhodném pro závazky ze smluv „jemnější“, neboť upravuje pouze používání imperativních norem fora, na rozdíl od Římské úmluvy zakotvující navíc přihlížení k imperativním normám legis causae a příp. také k imperativním normám třetího státu.

Zbývající články nařízení Řím II
Z důvodu omezeného rozsahu tohoto příspěvku nelze věnovat náležitou pozornost dalším článkům nařízení. Proto na tomto místě telegraficky uveďme zejména:
a) působnost rozhodného práva
b) přímá žaloba proti pojistiteli odpovědné osoby
c) subrogace
d) společná odpovědnost
e) důkazní břemeno
f) vyloučení zpětného a dalšího odkazu
g) vztah k ostatním ustanovením práva Společenství
h) vztah ke stávajícím mezinárodním úmluvám

13. KOLIZNÍ ÚPRAVA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí:
- zam-ec ze zahraničí = FO, kt. nejsou státními občany ČR, EU ani jejich rodinnými příslušníky
- na tyto osoby se vždy použijí nutně použitelné předpisy obsažené v části 4. (§85 a násl) Z o zaměstnanosti
- pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání se požaduje:
o povolení k zaměstnání
o povolení k pobytu na území ČR
- nutno také počítat, že bez ohledu na rozhodné právo se použijí imperativní předpisy ČR (např. BOZP)

Kolizní úprava:
Řím. úmluva 1980
- Římská úmluva 1980 připouští volbu použitelného práva stranami pro pracovní S
→ tato volba však nezbavuje zaměstnance ochrany, kt. mu poskytují donucující ustanovení práva, kt. by se použilo, kdyby strany použitelné právo nezvolily

v případě neexistence volby rozhodného práva řídí se pr. sml.
a) právem země, v níž zaměstnanec při plnění S obvykle vykonává svoji práci, i když je dočasně zaměstnán v jiné zemi, nebo
b) jestliže ZC nevykonává obvykle svou práci v jediném státě – právem státu, v němž je místo podnikání, v němž byl přijat do zaměstnání
- jestliže z okolností vyplývá, že prac. S úžeji souvisí s jiným státem, použije se práva tohoto státu
- zpětný a další odkaz se vylučují

Nařízení Řím I
- individuální pr. sml upraveny v čl. 8
- strany si mohou zvolit rozhodné právo (čl. 3), zam-ec však nesmí být znaven ochrany, kt. mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze S odchýlit dle práva, kterého by se v případě neexistence volby použilo
- dle čl. 8 se pracovní S řídí:
- právem státu, ve kt., popř. ze kt. ZC při plnění S obvykle vykonává svou práci. (dočasný výkon práce v jiném státě se nepovažuje za změnu státu obvyklého výkonu práce)- nelze-li takto rozhodné právo určit, pak
- právem státu, v kterém je provozovna, kt. ZC zaměstnala (použitelné např. když ZC nevykonává práci v jediném státě, např. člen posádky doprav. prostř.)
- jestliže z okolností vyplývá, že prac. S úžeji souvisí s jiným státem, použije se práva tohoto státu
ZMPS
- ZMPS obsahuje kolizní úpravu pracovního poměru založeného pracovní S
- § 16 odst. 1 ZMPS = základní kolizní ustanovení pro pracovní poměry založené pracovní S
- tyto pracovní poměry se řídí: 1. právem, kt. účastníci pracovní smlouvy zvolili
2. právem místa, kde pracovník vykonává práci
3. právem sídla organizace za splnění:
■ organizace má sídlo v jiném státě, než v tom, ve kt. pracovník koná práci +
■ pracovník nemá bydliště ve státě, kde se práce vykonává
Zvláštní úprava pro pracovní poměry v dopravě
- 16/2 ZMPS: zvláštní úprava pro pracovníky dopravních podniků:
● u dopravy železniční + silniční → právo sídla podniku i zde však je přípustná
● u dopravy říční + letecké → právo místa registrace (lodi, letadla) volba práva
● u dopravy námořní → právo státu, pod jehož vlajkou loď pluje dle § 16/1 ZMPS
- toto ↑ ustanovení je však třeba vykládat restriktivně = nelze je použít na místní pracovníky"

Poznámka

výška

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29354
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse