Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Mezinárodní právo a právo Evropské unie - vypracované otázky k semestrální zkoušce (Mgr.)

Mezinárodní právo a právo Evropské unie - vypracované otázky k semestrální zkoušce (Mgr.)

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky k semestrální zkoušce. Týkají se mezinárodního práva veřejného a soukromého, a dále práva Evropské unie. Práce je rozdělena do čtyř částí. Nejdříve uvádí mezinárodní právo veřejné, jeho definici, předmět a zvláštnosti. Seznamuje nejen s teorií pramenů, mezinárodními smlouvami a obyčeji, ale také s obecnými právními zásadami. Rozebírá úlohu dalších formálních pramenů mezinárodního práva, mezinárodně právní subjektivitu, a vymezuje stát jako subjekt mezinárodního práva. Popisuje mezinárodní vládní i nadvládní organizace, a jednotlivce s jejich postavením v mezinárodním právu. Druhá část rozebírá právo Evropské unie, minulost a současnost evropské integrace. Definuje pojem a předmět práva Evropských společenství a EU. Zabývá se institucionálním uspořádáním i postavením orgánů EU. Analyzuje evropské občanství. Třetí část popisuje mezinárodní právo soukromé. Vymezuje jeho předmět a mezinárodní prvek v mezinárodním právu soukromém. Řeší úpravu občanskoprávních poměrů pomocí přímých a kolizních norem. Charakterizuje zvláštní část mezinárodního práva soukromého – práva věcná a závazkové právo. Rovněž se věnuje cizineckému právu a postavení cizinců v řízení. Uvádí pojem a předmět mezinárodního práva procesního, jeho zásady a mezinárodně právní pomoc. Závěrečná část charakterizuje vlastní zaměstnání, v souvislosti s jeho výkonem používání norem mezinárodního práva a práva EU.

Obsah

Část A - Mezinárodní právo veřejné
1.
Pojem a předmět mezinárodní práva veřejného
1.1.
Zvláštnosti mezinárodního práva
2.
Teorie pramenů – formální a materiální prameny
2.1.
Teorie pramenů
2.2.
Základní prameny
2.2.1.
Mezinárodní smlouvy
2.2.2.
Mezinárodní obyčej
2.3.
Pomocné prameny
3.
Mezinárodní smlouvy a jejich výklad
3.1.
Mezinárodní smlouvy
3.2.
Druhy mezinárodních smluv
3.3.
Mezinárodní smlouva jako pramen mezinárodního práva
3.4.
Výklad mezinárodních smluv
4.
Mezinárodní obyčeje
5.
Obecné zásady právní
6.
Úloha dalších formálních pramenů mezinárodního práva
7.
Mezinárodně právní subjektivita - teorie a praxe
8.
Stát jako subjekt mezinárodního práva
8.1.
Odpovědnost státu v mezinárodním právu
8.2.
Stát
9.
Mezinárodní organizace - vládní a nadstátní
10.
Jednotlivci a jejich postavení v mezinárodním právu
Část B - Právo Evropské unie
11.
Minulost a současnost evropské integrace
11.1.
Důvody evropské integrace
11.2.
Evropská společenství
11.3.
Evropská unie
12.
Pojem a předmět práva Evropských společenství a EU
12.1.
Právo Evropských společenství
13.
Mezinárodně právní postavení Evropských společenství
13.1.
Subjektivita Evropských společenství
14.
Postavení Evropské unie
15.
Institucionální uspořádání EU a základní politické principy
15.1.
Základní politické principy EU
15.2.
Politiky EU
15.3.
Aktuální vývoj EU
16.
Postavení orgánů EU
16.1.
Orgány (instituce) EU
16.2.
Evropský parlament
16.3.
Evropská rada
16.4.
Evropská komise
16.5.
Evropský soudní dvůr
17.
Evropské občanství
17.1.
Občanství EU
17.2.
Právo krátkodobého pobytu
17.3.
Právo dlouhodobého pobytu
17.4.
Cizinci – občané třetích států
18.
Prameny a postavení práva Evropských společenství
19.
Primární právo Evropských společenství
19.1.
Primární právo EU (Evropských společenství)
19.2.
Prameny primárního práva
19.3.
Sjednávání a účinky smluv
19.4.
Externí smlouvy
19.5.
Subsidiární smlouvy
19.6.
Ústavní smlouva
20.
Sekundární právo Evropských společenství
20.1.
Sekundární právo EU
20.2.
Prameny sekundárního práva
20.2.1.
Akty prvního pilíře
20.2.2.
Akty druhého pilíře
20.2.3.
Akty třetího pilíře
20.2.4.
Soft law
20.2.5.
Dokumenty legislativního procesu
20.3.
Administrativní praxe a judikatura
Část C - Mezinárodní právo soukromé
21.
Pojem a předmět mezinárodního práva soukromého
21.1.
Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem
21.2.
Prameny českého mezinárodního práva soukromého
22.
Úprava občanskoprávních poměrů pomocí přímých a kolizních norem
22.1.
Přímé normy
22.2.
Kolizní normy
22.2.1.
Druhy kolizních norem
22.2.2.
Hraniční určovatelé
23.
Obecná část mezinárodního práva soukromého
24.
Kolizní norma, funkce a druhy
25.
Zvláštní část mezinárodního práva soukromého – práva věcná
26.
Zvláštní část mezinárodního práva soukromého – závazkové právo
26.1.
Závazkové právo
26.2.
Náhrada škody
27.
Cizinecké právo a postavení cizinců v řízení
27.1.
Úprava cizineckého práva v mezinárodních smlouvách
27.2.
Vnitrostátní úprava cizineckého práva
27.3.
Postavení cizinců v řízení (vnitrostátní úprava)
28.
Pojem a předmět mezinárodního práva procesního
28.1.
Mezinárodní právo procesní
28.2.
Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem
28.3.
Prameny mezinárodního práva procesního
29.
Zásady mezinárodního práva procesního
30.
Mezinárodně právní pomoc.
Část D - Vlastní zaměstnání a v souvislosti s jeho výkonem používání norem mezinárodního práva a práva EU
31.
Mezinárodní právo
31.1.
Trestní řád (hlava 25) – Právní styk s cizinou
32.
Evropská unie
32.1.
Příprava na schengenskou spolupráci


Úryvek

"7. Mezinárodně právní subjektivita : teorie a praxe
_________________________________________
Mezinárodně právní subjektivita

Mezinárodně právní subjektivita je charakterizována způsobilostí mít práva a povinnosti – subjektem mezinárodního práva je ten, kdo je bezprostředně vázán alespoň jednou povinností nebo je k něčemu oprávněn (nepodstatná je samotná způsobilost k právním úkonům, odpovědnostní způsobilost a procesní způsobilost).

Subjekty mezinárodního práva
Základními a hlavními subjekty mezinárodního práva jsou svrchované státy, jejichž vztahy jsou založeny na principu rovnosti a svrchovanosti každého z nich – neexistence institucionálně nadřazeného přikazujícího subjektu je jedním z hlavních specifik mezinárodního práva.

Subjekty :

a) Svrchované státy :
- představují hlavní subjekt mezinárodního práva, které jim přiznává způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům,

- jako subjekty mezinárodního práva jsou suverénní státy navzájem nezávislé a rovné (na rozdíl od vnitrostátního práva, kde stát vystupuje jako zákonodárce a ostatní jsou povinni právní normy dodržovat),

- stát je nositelem svrchované suverénní moci, kdy pouze organizovaná státní moc je schopna materiálně zajistit plnění mezinárodněprávních závazků – jedině nejvyšší, výlučná a nezávislá státní moc, která materiálně ovládá určité území a jeho obyvatelstvo a která disponuje hospodářskou i vojenskou silou, je schopna plnit závazky a užívat práv, které jsou poskytovány mezinárodním právem.

b) Zvláštní politické jednotky s dílčí subjektivitou :
- v minulosti se jednalo především o koloniální a nezávislé národy, které bojovaly za národní osvobození a snažily se dosáhnout vlastní státnosti,

- v současnosti může jít např. o povstalce v občanské válce – svrchované státy jim mohou určitou omezenou subjektivitu přiznat, často jsou však prakticky nuceny respektovat faktickou situaci,

- v minulosti i v současnosti najdeme řadu velmi zvláštních subjektů mezinárodního
práva, které disponují vždy jen subjektivitou nepůvodní (přiznanou a částečnou), často jen způsobilostí k právům a povinnostem a jen velmi zřídka způsobilostí k právním úkonům- takovými subjekty byl např. Svrchovaný řád maltézských rytířů a Západní Berlín.

c) Mezinárodní organizace
- je sdružení států vzniklé na základě právního aktu, které plní určité úkoly pro tyto státy, a to vlastním jménem a vlastními orgány,

- subjektivitu získaly na základě zmocnění členskými státy – vlastní svrchovanou moc nemají,

- jejich subjektivita je vždy částečná a odvozená, což vyplývá z jejich zakladatelského statutu – nemohou být tedy nadřazeny svrchovaným státům, i když do budoucna lze očekávat růst jejich množství, významu i kompetencí.

d) Jednotlivci – fyzické osoby :
- jednotlivec žije vždy na území některého státu a jemu je prostřednictvím vnitrostátního právního řádu podřízen – je tedy především subjektem vnitrostátního práva, což však nevylučuje i jeho mezinárodněprávní subjektivitu,

- názor, že i jednotlivci mohou mít mezinárodněprávní subjektivitu není všeobecně přijímán – část právní vědy ji odmítá uznat,

- rozhodující pro určení právní pozice jednotlivce se jeví zjištění, zda existují takové jeho zájmy, které mezinárodní právo chrání i bez konkrétního přivolení státní moci, případně i proti vůli této moci – pokud takové zájmy existují, jsou relativně autonomní a vymykají se státní moci,

- zájmem, který se „vymkl“ státním moci se stala lidská práva (právo na život, ochranu zdraví, lidské cti a důstojnosti, nedotknutelnost osoby, obydlí, aj.), která jsou chráněna kogentními normami mezinárodního práva – v těchto otázkách se jednotlivec, po vyčerpání všech vnitrostátních možností, může obracet k mezinárodním orgánům,

- lidská práva jsou v mezinárodním právu chráněna i v negativním smyslu – kogentní pravidla zakazují jednotlivcům takové chování, které by ohrozilo lidská práva jiných a nerespektování těchto pravidel vyvolává mezinárodněprávní trestní odpovědnost (např. za válečné zločiny, zločiny proti míru a lidskosti, zločin genocidia, aj.). "

Poznámka

Části odpovědí na otázky 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 22 a 23 se opakují.
Práce obsahuje částečný výpis Zákona č. 97/1963 Sb. ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním, a také částečný výpis Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), Hlava 25, § 375 - 460, Právní styk s cizinou.
Částečně čerpáno také z: www.sociologie2005.wz.cz/dokuments/Pravo/STUD_pravo_mezinarodn_obecne.doc; www.primat.cz/soubory/materialy/44/1489.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14764
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse