Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Mikroekonomie - okruhy otázek ke zkoušce

Mikroekonomie - okruhy otázek ke zkoušce

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: jedná se o zpracované otázky k bakalářské zkoušce či k normální zkoušce z mikroekonomie z Provozně ekonomické fakulty ČZU. Práce je strukturována do jednotlivých okruhů otázek a jejich zpracování.

Obsah

1.
Ekonomie a její předmět. Pozitivní a normativní ekonomie. Metody zkoumání a ekonomické zákony
a) Dělení ekonomie
b) Metody zkousmání ekonomické reality
c) Zákon klesajících výnosů
3.
Pravidla ekonomické volby v podmínkách vzácnosti (míra oběti, MMS, hranice výrobních možností
a) Vlastnosti statků
b) Dělení užitečných statků
c) Ekonomická volba
d) Rostoucí míra oběti u výrobce
e) Klesající míra oběti u spotřebitele
4.
Ekonomická koordinace (organizace ekonomických systémů). Tržní ekonomika a její charakteristika
a) Ekonomické systémy
b) Tržní ekonomika
5.
Trh a typy trhů, tržní subjekty. Základní ekonomická otázka (problém, co, jak, pro koho)
a) Základní ekonomiká otázka
b) Typy trhů
c) tržní subjekty
6.
Poptávka a její křivka. Funkce poptávky; celkový výdaj spotřebitele
a) Marshallův zákon klesající poptávky
b) Funkce poptávky
c) Celkový výdaj spotřebitele
7.
Nabídka a její křivka. Funkce nabídky
a) Snaha o maximalizaci zisku
b) Zákon rostoucí nabídky
c) Celkový přjem výrobce
8.
Determinanty poptávky a funkce poptávky (posuny "D" křivek).
a) Posun po křivce poptávky
b) Posun křivky poptávky
9.
Determinanty nabídky a funkce nabídky (posuny "S" křivek) - nejedná se o chybu
a) Posun po křivce nabádky
b) Posun křivky nabídky
10.
Tržní rovnováha a mechanismus jejího utváření. Tržní cena
a) Výpočet rovnovážné ceny a rovnovážného množství u lineárních funkcí nabídky a poptávky:
b) Mechanismus utváření tržní rovnováhy
11.
Renta (přebytek) spotřebitelů a výrobců.
a) Renta spotřebitele
b) Renta výrobce
13.
Vliv změn poptávky a nabídky na tržní rovnováhu. Teorém pavučiny.
a) Změny poptávky
b) Změny nabídky
c) Současná změna nabídky a poptávky
d) Teorém pavučin
14.
Cenová elasticita (pružnost) poptávky. Bodová a intervalová elasticita.
a) Intervalová cenová pružnost poptávky
b) Bodová pružnost poptávky
c) Determinanty cenové elasticity poptávky
15.
Důchodová a křížová elasticita (pružnost) poptávky
a) Důchodová elasticita poptávky
b) Křížová cenová elasticita
16.
Cenová elasticita (pružnost) nabídky a faktory na ni působící
a) Cenová alesticita nabídky
b) Faktory působící na cenovou elasticitu nabídky
17.
Užitečnost statku v kardinalistické teorii; funkce celkového a mezního užitku a odvození funkce individuální poptávky spotřebitele
a) Užitečnost statků
b) Celkový užitek (TU)
c) Mezní užitek
d) Odvození funkce individuální poptávky spotřebitele
18.
Axiomy volby spotřebního koše v ordinalistické teorii
a) Indiferenční křivka
b) Axiomy (teoretická východiska) ordinalistické teorie
19.
Indiferenční křivky při dané funkci celkového užitku spotřebního koše, vztahy mezi mezními mírami substituce a mezními užitky (model dvou statků)
a) Indiferenčí křivky při dané funkci celkového užitku spotřebního koše
20.
Funkce celkového užitku spotřebního koše a mapa indiferenčních křivek. Základní modely substituce statků v podmínkách různých preferencí.
a) Modely volby spotřebního koše (příklady spotřebitelských preferencí)
21.
Rozpočtové omezení spotřebitele (rozpočtová linie); změny rozpočtových možností a jejich vliv na rovnováhu spotřebitele.
a) Rozpočtová přímka (= budget line, BL)
b) Změny rozpočtového omezení spotřebitele
22.
Maximalizace celkového užitku spotřebního koše a vlastnosti bodu rovnováhy spotřebitele
a) Rovnováha spotřebitele
b) Druhý Gossenův zákon
c) Maximalizace užitku spotřebního koše
23.
Důchodový a substituční efekt změny tržní ceny statků ve volbě spotřebního koše (statistický rozklad)
a) Metoda statistického rozkladu
24.
Odvození individuální poptávky spotřebitele z cenově spotřební či důchodově spotřební funkce; Engelova křivka
a) Vliv změny nominálního důchodu na bod rovnováhy spotřebitele
b) Důchodová spotřební křivka (ICC)
c) Engelova křivka (EC
d) Cenová spotřební křivka a odvození funkce individuální poptávky spotřebitele
25.
Firma a stratifikace firem. Determinanty tržního chování firem, cíle firmy. Alternativní teorie firmy.
a) Determinanty volby nabídky statků a chování firmy na trhu
b) Alternativní cíle firmy
26.
Úloha zisku v tržní ekonomice, normální a ekonomický zisk firmy (pravidlo maximalizace ekonomického zisku). Explicitní a implicitní náklady (náklady ztracené příležitosti), celkové náklady
a) Úloha zisku v tržní ekonomice
b) Náklady firmy
c) Účetně vykazatelný zisk
d) Ekonomický zisk
27.
Produkční funkce firmy a jejich základní typy; průběh průměrného a mezního produktu faktoru
a) Základní typy produkčních funkcí firmy
28.
Substituce mezi faktory u produkční funkce. Izokvanta a přímka stejných nákladů (izokosta)
a) Mezní míra technické substituce výrobních faktorů (kapitálu a práce)
b) Nákladové optimum firmy
29.
Nákladová funkce firmy a její základní formy. Fixní a variabilní náklady. Vztahy mezi produkčními funkcemi a funkcemi technologických nákladů v různých případech produkčních a nákladových funkcí
a) Základní typy nákladových funkcí firmy u jednotlivých produkčních funkcí
b) Funkce technologických nákladů u jednotlivých typů produkčních a nákladových funkcí
30.
Výnosy z rozsahu výroby a jejich účinky na průběh nákladových funkcí v dlouhém období
a) Křivky dlouhodobých nákladů
b) Rostoucí výnosy z rozsahu
c) Klesající výnosy z rozsahu
d) Konstantní výnosy z rozsahu
e) Kombinované výnosy z rozsahu
32.
Charakteristika dokonalé konkurence a příjmové funkce firmy (průměrný a mezní příjem)
a) Charakteristiky dokonalé konkurence
b) Příjmové funkce firmy
33.
Maximalizace zisku a nabídková funkce firmy v krátkém období v dokonalé konkurenci
a) Zisková funkce firmy
b) Rovnováha firmy v dokonalé konkurenci v krátkém období
c) Nabídková funkce firmy v krátkém období
d) Pásmo ziskovosti firmy
34.
Rovnováha firmy v dlouhém období; vliv vstupu a výstupu firem do a z odvětví na tržní cenu v dlouhém období v dokonalé konkurenci.
a) Podmínky v dlouhodobém období
b) Vliv vstupu nových firem do odvětví na tržní cenu
c) Vliv výstupu firem z odvětví na tržní cenu
d) Rovnováha firmy v dlouhém období
35.
Výnosy z rozsahu výroby v různých odvětvích a jejich vliv na tržní ceny a tržní nabídku v dlouhém období v dokonalé konkurenci
a) Odvětví s rostoucími výnosy z rozsahu
b) Odvětví s klesajícími výnosy z rozsahu
c) Odvětví s konstantními výnosy z rozsahu
36.
Podmínky existence nedokonalé konkurence v odvětví
a) Podmínky existence nedokonalé konkurence
37.
Charakteristika nabídkového chování firem v nedokonalé konkurenci; funkce poptávky a příjmu firmy (TR, MR); pravidlo maximalizace zisku
a) Funkce poptávky a příjmu firmy v nedokonalé konkurenci
b) Maximalizace zisku v nedokonalé konkurenci
c) Pravidlo maximalizace zisku
d) Zisk firmy v nedokonalé konkurenci
38.
Monopol, jeho typy; monopol při maximalizaci zisku, Cournotův bod.
a) Charakteristiky monopolu
b) Typy monopolu
c) Maximalizace zisku v monopolu
d) Zisk monopolu
39.
Nabídka přirozeného monopolu ve velmi dlouhém období, technický monopol, vztah tržní ceny a průměrných nákladů
a) Cenová regulace monopolu
40.
Diferenciace tržní ceny statku v monopolu a její vliv na maximalizaci zisku
a) Diferenciace (diskriminace) 1. stupně
b) Cenová diskriminace 2. stupně
41.
Monopolistická konkurence a charakter preferencí firem ze strany
a) Rozdíly mezi monopolem a monopolistickou konkurencí
42.
Model tržního chování firem se vstupy firem v monopolistické konkurenci; rovnováha firmy v krátkém a dlouhém období (Chamberlinův model).
a) Model se vstupy firem v monopolistické konkurenci
b) Krátké období
c) Dlouhé období (Chamberlinův model = model tangenciální rovnováhy)
d) Základní ekonomický vztah v dlouhém období
43.
Model cenové konkurence v monopolistické konkurenci; proces cenového přizpůsobování
44.
Model prostorové diferenciace a vliv prostorové diferenciace na nabídkové chování firem a na volbu tržní ceny
45.
Oligopolní konkurence (podmínky existence) a charakteristika tržního chování firmy při volbě nabídky; rovnováha v krátkém a dlouhém období
a) Charakteristiky oligopolní konkurence
b) Rovnováha v krátkém období
c) Rovnováha v dlouhém období
46.
Modely oligopolního chování firem: model odbytové konkurence; Cournotův a Stackelbergův model
a) Modely oligopolního chování firem
b) Cournotův model
c) Bowleyho (= Stackelbergův) model
47.
Modely cenové konkurence v duopolu: Edgeworthův a Chamberlinův model
a) Edgeworthův (= Bertrandův) model
b) Model cenové konkurence se vzájemnými reakcemi - Chamberlinův model
48.
Model se zalomenou poptávkovou křivkou; Sweezyho model.
a) Model cenové konkurence se vzájemnými reakcemi - Sweezyho model
49.
Smluvní (koluzívní) oligopol a vznik kartelů; typy dohod
a) Charakteristika smluvního oligopolu
b) Rovnováha smluvního oligopolu
50.
Oligopol s dominantní firmou. Určení ceny dominantní firmy. Konkurenční lem
a) Situace na oligopolním trhu s dominantní firmou

Úryvek

36. Podmínky existence nedokonalé konkurence v odvětví.
Nedokonalá konkurence = trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající, který může ovlivnit tržní cenu (firma může ovlivnit cenu  tím ovlivní i výši svých příjmů)

Podmínky existence nedokonalé konkurence:
(1) omezení počtu firem v odvětví
- nabídka zboží se soustředí do několika velkých firem
- podmínky v některých odvětvích jsou takové, že k zabezpečení celkové tržní poptávky postačí jen několik firem (telekomunikace, pošty)
- výhody: výroba je koncentrovanější, efektivnější, jsou nižší náklady (např. technická monopolizace)

(2) přeměna homogenního produktu v heterogenní (diferencovaný)
- je to důsledek různých preferencí spotřebitelů
- diferenciace produktu - lidé se chtějí odlišovat, nechtějí být všichni stejní
a. prostorové preference - spotřebitel preferuje vždy bližší firmu (např. maloobchodní síť, opravárenské služby, pohostinství)
b. časové preference - např. prodej o víkendu, nepřetržitý provoz (velké obchodní domy)
c. věcné preference - např. vzhled, tvar, konzistence, vůně výrobku apod.
d. osobní preference - např. do obchodu, kde pracuje někdo známý chodíme raději

(3) omezení volného vstupu firem do odvětví
- především z těchto důvodů:
a. vlastnictví specifických přírodních zdrojů - půda, nerostné bohatství (např. lázeňský pramen)
b. potřeba velkých kapitálů pro podnikatelskou činnost (automobilky, hutě, banky)
c. administrativní překážky vstupu nových firem (patenty, autorská práva, licence, kvóty, diskriminační cla)
d. dohody a úmluvy o rozdělení trhu = kartely (např. OPEC - organizace států vyvážejících ropu)


Poznámka

Skvěle zpracováno. práce je vypracováním otázek, tedy ne souvislým textem a obsahuje množství grafů a nákresů. Jako studijníhp mateirálu je její předností i barevné rozčlenění textu.Z pohledu zpracování práce se řáci, že čistého textu je to zhruba 15-20 stran, ale rozhodně práce stojí za to.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse