Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - přednášky

Mikroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je 29 přednáškami z mikroekonomie. Objasňuje pojem a základní znaky ekonomie a neoklasické ekonomie. Předkládá téma výrobních faktorů, v rámci něhož uvádí křivku výrobních možností (PPF). Vyjadřuje se k trhu a ceně, rozebírá dokonalou a nedokonalou konkurenci. Z hlediska mikroekonomického se velmi podrobně věnuje poptávce a nabídce. Sleduje příjmy, zisk, rovnováhu, chování, bod zvratu i bod uzavření firmy. Předkládá problematiku monopolu a oligopolu. Nezapomíná na trh práce, výrobních faktorů i kapitálu, hodnotí tržní selhání. Závěr patří působení státu na mikroekonomickou oblast. Součástí práce je seznam otázek ke zkoušce z (neoklasické) mikroekonomie.

Obsah

1.
Ekonomie
1.1.
Přístupy k ekonomickým jevům
1.2.
Dělení mikroekonomie a makroekonomie podle F. Machlupa
1.3.
Mikroekonomie
1.4.
Rozdíl mikroekonomie a manažerské ekonomiky
1.5.
Vývoj ekonomického myšlení
1.5.1.
Merkantilisté
1.5.2.
Fyziokraté
1.5.3.
Klasická škola
1.5.4.
Německá historická škola (19. století)
1.5.5.
Marginalistická revoluce
1.5.6.
Neoklasická škola
1.5.7.
Rakouská škola
1.5.8.
Institucionalismus
1.5.9.
Keynesiánská škola
1.5.10.
Neoklasická syntéza
1.5.11.
Další školy a směry
2.
Předpoklady a základní pojmy neoklasické ekonomické teorie
2.1.
Základní principy
2.2.
Pozitivní a normativní analýza
2.3.
Ekonomický způsob myšlení
3.
Výrobní možnosti (bližší specifikace) - výrobní faktory, křivka výrobních možností (PPF), ekonomický růst a PPF
3.1.
Výrobní faktory
3.2.
Výnosy z rozsahu
3.3.
Křivka výrobních možností
3.4.
Ekonomický růst a PPF
4.
Formování trhu
4.1.
Trh, cena, její funkce, typy trhů, tržní subjekty
4.2.
Funkce ceny
4.3.
Typy trhů
4.4.
Tržní subjekty
4.5.
Základní tržní transakce
4.6.
Nabídka
4.6.1.
Křivka nabídky
4.6.2.
Posun křivky
4.7.
Poptávka
4.7.1.
Křivka poptávky
4.8.
Cena
4.8.1.
Utváření ceny
4.9.
Změny tržní rovnováhy
5.
Konkurence
5.1.
Dokonalá a nedokonalá konkurence
5.2.
Funkce trhu (překročení neoklasiky)
6.
Poptávka spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku (kardinalistický přístup)
6.1.
Chování spotřebitele na trhu výrobků a služeb
6.2.
Spotřebitel
6.3.
Užitek
6.4.
Kardinalistický přístup
6.5.
Celkový a mezní užitek
6.6.
Poptávka spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku
7.
Odvození křivky poptávky a indiferenční analýza
7.1.
Ordinalistický přístup
7.2.
Indiferenční křivka
7.3.
Indiferenční mapa
7.4.
Zákon substituce
7.5.
Rovnováha spotřebitele
8.
Poptávka - důchodový a substituční efekt, růst nominálního důchodu, změna cen ostatních druhů zboží
8.1.
Růst nominálního důchodu
8.2.
Změna cen ostatních druhů zboží na poptávku
9.
Cenová elasticita poptávky, tržní poptávka
9.1.
Tržní poptávka
9.2.
Agregátní poptávka
10.
Produkční funkce a náklady firmy v krátkém období
10.1.
Produkční funkce
10.2.
Fyzický produkt
10.3.
Velikost nákladů
10.4.
Průměrné a mezní náklady
11.
Odvození nákladové křivky v dlouhém období
11.1.
Křivka celkových nákladů v dlouhém období
12.
Příjmy firmy
12.1.
Zisk firmy
12.2.
Rovnováha firmy
13.
Odvození křivky nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence
13.1.
Reakce firmy na změnu ceny
13.2.
Křivka nabídky firmy
14.
Bod uzavření firmy
14.1.
Bod zvratu
14.2.
Posun křivky nabídky
15.
Důvody posunu křivky nabídky a cenová elasticita nabídky
15.1.
Faktory ovlivňující elasticitu nabídky
15.2.
Tržní nabídka
15.3.
Agregátní nabídka
15.4.
Rovnováha na trhu jednoho zboží
16.
Tržní rovnováha
16.1.
Rovnováha a efektivnost
16.2.
Přebytek spotřebitele
16.3.
Přebytek výrobce
16.4.
Výhody směny
17.
Vliv časových období na tržní rovnováhu
17.1.
Velmi krátké období
17.2.
Krátké období
17.3.
Dlouhé období
17.4.
Rovnováha
18.
Nedokonalá konkurence a její příčiny
18.1.
Individuální poptávka po produkci jedné firmy v nedokonalé konkurenci
18.2.
Příčiny nedokonalé konkurence
18.3.
Bariéry konkurence
18.4.
Rovnováha nedokonalé konkurence firmy
18.5.
Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci
19.
Monopol - rovnováha, „neefektivita“, regulace
19.1.
Lernerův index
19.2.
Monopson
20.
Oligopol – rovnováha, druhy oligopolů
20.1.
Smluvní oligopol
20.2.
Oligopol s dominantní firmou
21.
Monopolistická konkurence
21.1.
Monopolní konkurence v krátkém a dlouhém období
22.
Alternativní pohledy na chování firmy
22.1.
Chování firmy (překročení neoklasického pohledu)
22.2.
Alternativní cíle firmy
22.3.
Manažerské teorie firmy
22.4.
Firma maximalizující obrat (zjednodušení)
22.5.
Behavioristické teorie firmy
22.6.
Model zaměstnanecké firmy
22.7.
Role podnikatele a inovací v ekonomice podle Schumpetera
22.8.
Teorie podnikatelského objevování
23.
Trh výrobních faktorů, transferový výdělek a ekonomická renta
23.1.
Konstituce ceny
23.2.
Cena výrobního faktoru
23.3.
Transferový výdělek a ekonomická renta
23.4.
Pozemková renta
23.5.
Poptávka firmy po výrobním faktoru
23.6.
Příjem z mezního produktu MRP
23.7.
Mezní náklady na výrobní faktor MFC
23.8.
Rovnováha dokonale konkurenční firmy
23.9.
Odvození poptávky po výrobním faktoru
23.10.
Změna poptávky firmy
23.11.
Poptávky firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci
24.
Trh práce v dokonalé konkurenci
24.1.
Poptávka po práci
24.2.
Nabídka práce
24.3.
Substituční efekt
24.4.
Důchodový efekt
24.5.
Individuální křivka nabídky práce
24.6.
Rovnováha na dokonalé konkurenci práce
24.7.
Mzdové rozdíly
24.8.
Trh práce v nedokonalé konkurenci
24.8.1.
Monopson
24.8.2.
Odborové svazy
24.8.3.
Mzdový práh
24.8.3.
Snížení nabídky práce
24.8.4.
Zvýšení poptávky po práci
24.8.5.
Bilaterální monopol
25.
Trh kapitálu
25.1.
Nabídka na trhu kapitálu - úspory
25.2.
Poptávka na trhu kapitálu
25.3.
Krátkodobá rovnováha na trhu kapitálu
25.4.
Rovnováha na trhu kapitálu – dlouhé období
26.
Rozdělování důchodů, měření nerovnost, vliv přerozdělování
26.1.
Rozdělování a skladba důchodů
26.2.
Koncept nerovnosti v důchodech
26.3.
Nerovnost v pracovních důchodech
26.4.
Nerovnost ve vlastnických důchodech
26.5.
Měření nerovnosti v důchodech
26.6.
Přerozdělování důchodů
26.6.1.
Vliv přerozdělování na ekonomiku a společnost
27.
Tržní selhání – externality, veřejné statky a asymetrická informace
27.1.
Nedokonalá konkurence
27.2.
Externality
27.3.
Záporné a kladné externality
27.4.
Veřejné statky
27.4.1.
Optimální množství veřejného statku
27.5.
Asymetrická informace a její důsledky
28.
Působení státu na mikroekonomickou oblast
28.1.
Státní zásahy
28.2.
Vliv státu na tržní rovnováhu
28.3.
Selhání státu
29.
Otázky ke zkoušce z (neoklasické) mikroekonomie

Úryvek

"Tržní selhání
• nedokonalá konkurence
• externality
• veřejné statky
• nedokonalá informace
Nedokonalá konkurence
• jakákoli monopolní síla umožňující určování ceny
• poptávka nenalézá ekvivalent na dané možnosti výrobní technologie
• zdroje nejsou efektivně rozmisťovány (z pohledu „celospolečenské efektivnosti“
Externality
• efekt přelévání
• výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání
• kladné externality
• záporné externality
Externality
• cena zboží není schopna vyjádřit jeho společenskou hodnotu
• společenská mezní míra transformace produktu (SMRPT) – míra, ve které může společnost transformovat jedno zboží ve druhé – se musí shodovat se společenskou mezní mírou substituce (SMRS) – míra, ve které si společnost přeje směňovat jedno zboží za druhé
• ale ekonomické subjekty berou v úvahu pouze své soukromé míry transformace a substituce
Externality
• míra v níž může společnost směňovat dvě zboží převyšuje míru, v níž mohou být směňovány soukromě
• soukromý sektor má tendenci vyrábět ze společenského hlediska příliš moc výrobků se zápornými externalitami a příliš málo s kladnými
Záporné externality
• společenské mezní náklady = vlastní mezní náklady výroby + externí mezní náklady
• SMC = MC + EMC"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Obsahuje velké množství grafů a schémat.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse