Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - přednášky

Mikroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované přednášky z Mikroekonomie přinášejí výklad následujících témat: teorie chování spotřebitele, poptávky, výroby firmy v krátkém a dlouhém období, příjmu a zisku firmy, firmy v dokonalé konkurenci, monopolu, monopolistické konkurence, oligopolu, teorie her, cen v nedokonalé konkurenci, moderní teorie firmy, tržního selhání a teorie veřejné volby. V jednotlivých tematických částech jsou vysvětleny relevantní pojmy, koncepce a související otázky a uvedeni významní autoři. Text je doplněn komentovanými rovnicemi, grafy, tabulkami a schématy.

Obsah

1.
Teorie chování spotřebitele
1.1.
Nástin historie
1.2.
Pojmy užitku
1.3.
Indiferenční křivka
1.4.
Linie rozpočtu
1.5.
Optimum spotřebitele
2.
Poptávka
2.1.
Typy poptávky
2.2.
Faktory určující poptávku
2.3.
Elasticita poptávky
2.4.
Důchodová spotřební křivka
2.5.
Englova spotřební a výdajová křivka
2.6.
Odvození křivky poptávky po statku
2.7.
Substituční a důchodový efekt
3.
Teorie chování firmy. Výroba v dlouhém a krátkém období
3.1.
Výroba v krátkém období
3.2.
Výroba v dlouhém období
3.3.
Náklady firmy
4.
Příjmy a zisk firmy
5.
Firma v dokonalé konkurenci
5.1.
Rovnováha firmy a zisk
5.2.
Rovnováha v krátkém a dlouhém období
6.
Monopol
6.1.
Znaky
6.2.
Příčiny
6.3.
Rovnováha monopolu
6.4.
Regulace monopolu
6.5.
Nulový zisk a ztráta monopolu
7.
Monopolistická konkurence
7.1.
Znaky
7.2.
Zisk
7.3.
Teorie E. H. Chamberlina
8.
Oligopol
8.1.
Znaky
8.2.
Modely
8.3.
Modely duopolu
8.3.1.
Cournotův model
8.3.2.
Stackelbergův model
8.3.3.
Množstevní kartel
8.3.4.
Bertrandův model
8.3.5.
Model cenového vůdce
9.
Teorie her
9.1.
Představitelé
9.2.
Pojmy
9.3.
Vězňovo dilema
9.4.
Dilema členů kartelu
9.5.
Výplatní matice cenových strategií dvou firem
10.
Ceny v nedokonalé konkurenci
10.1.
Zlomová křivka poptávky
10.2.
Vzorec pro výpočet ceny v nedokonalé konkurenci
10.3.
Tvorba cen přirážkou
10.4.
Steindlův model ceny
10.5.
Administrovaná cena
10.6.
Eichnerův model
10.7.
Cenová diskriminace
10.7.1.
Cenová diskriminace 1. stupně
10.7.2.
Cenová diskriminace 2. stupně
10.7.3.
Cenová diskriminace 3. stupně
1.1.
Diskriminace v čase
11.
Moderní teorie firmy
11.1.
Neoklasická teorie
11.2.
Firma v institucionalismu
11.3.
Klasická teorie firmy a její kritéria
11.4.
Zisk a jeho role a přístupy k zisku
11.5.
Manažerské modely
11.5.1.
Jednoduchý manažerský model
11.5.2.
Scitovského model
11.5.3.
Williamsonův model
11.5.4.
Baumolův model
11.6.
Růstová teorie firmy
11.7.
Behavioristické modely
11.7.1.
Simonův model
11.7.2.
Behavioristická teorie firmy podle Cyerta a Marche
11.7.3.
Doylův model zón
11.8.
Model zaměstnanecké firmy
12.
Tržní selhání
12.1.
Nedokonalá konkurence
12.2.
Externality
12.3.
Asymetrické informace
12.3.1.
Negativní výběr
12.3.2.
Morální hazard
12.4.
Další příčiny tržního selhání
13.
Teorie veřejné volby
13.1.
Rozhodování politických stran
13.2.
Charakteristika
13.3.
Typy hlasování
13.4.
Aktéři politického rozhodování

Úryvek

„MODERNÍ TEORIE FIRMY

Neoklasická teorie = ek.hlavního proudu
existují zde 3 tržní subjekty 1. domácnosti, 2. firmy, 3. stát – role tehdy pofiderní
ekonomická rovnováha:
Kdy je spotřebitel, firma v rovnováze? Co to rovnováha je?
- stav kdy účastníci nemají potřebu měnit své chování
- fa je v rovnováze, když MR = MC (už to fa nemůže zlepšit)
- poptávka a nabídka → rovnovážná cena
- Paterovo optim.řešení (nikdo si nemůže pohoršit)
- Neokl.teorie něco nebere na vědomí:
 Strukturu vlastnických vztahů (každý má jiný zájem)
 Nebrali do úvahy pojem transakční náklady (Ny spjaty s uzavíráním smluv)
 Nezohledňovali faktor času – tzn.že neoklasikové uvažovali staticky
 Mění se jednání aktérů na trhu
 Oportunismus = souvisí s chováním

Firma v institucionalismu
1) Firma a transakční náklady
- příčinou vzniku firem jsou transakční N – abych mohli snižovat transakční náklady vytvoříme firmu – skupinu lidí, kteří spolu neobchodují ale spolupracují a poslouchají podnikatele (vlastníka, manažery).
- Snaha o úsporu transakčních nákladů vysvětluje problematiku zvětšování firem, jinak řečeno fůze. Typy fůzí:
a) horizontální fúze – spojení několika firem, stejného výrobního programu (automobilky)
b) vertikální fúze – původně externí služby se „vtahují“ dovnitř firmy
c) konglomerátní fúze – spojení nesouvisejících firem
2) Firma jako pletenec smluv (Nexus of Contracts)
- existují firmy, v nichž podnikatel nevlastní vůbec nic, protože si VF najímá, proto se dá na firmu pohlížet jako na pletenec smluv, které mezi sebou uzavřeli vlastníci VF . (např. mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je pracovní smlouva, mezi firmami a bankou je úvěrová smlouva, atd.)
- firma je pletenec smluv, které uzavřeli vlastníci VF, aby firma mohla vyrábět s co nejnižšími transakčními N.
3) Nákladově optimální velikost firmy
- firma a řízení jsou spolu spjaty
- jsou zde N- viditelné (N na platy manažerů, technické prostředky….)
- neviditelné (tušíme je, ale neumíme je ocenit)
- firma je ovlivňována N na řízení
- nalezení rovnováhy (optima) firmy – metodou pokus-omyl
- zvětšování firmy nejde do nekonečna

Alternativní cíle firmy
- dříve byl pouze jeden cíl …maximalizace zisku. V dnešní době jde podnikateli také o jiné cíle. Firma může mít alternativní cíle:
- maximalizace obratu
- zvýšení tržního podílu
- uspokojivá výše zisku
- přežití na trhu
- růst a expanze
- dosažení solventnosti (platební schopnosti)
- ekonomická nezávislost (zvýšení samostatnosti)
- jiné

Klasická teorie firmy a její kritéria –
Mezi neokl. patřili Robinsonová a Chamberlin
Chápali firmu z hlediska nákladů
Základem = maximalizace zisku
Klas. ekonomie má určitou omezenost:
Příčiny (problémy)
 Nedokonalá konkurence
 Složitá vlastnická struktura (problém vlastník x manažer)
 Problém řízení – složité řízení v současnosti i v minulosti
 Nedostatek informací (nemůže nikdy očekávat, vždy bude něco chybět, ale rozhodovat se musí)
 Měnící se okolí je faktor, na který by měla ekonomie reagovat (informační technologie, globalizace)
 Rizika
 Možné konflikty mezi skupinami firmy
 Neoklasická ekonomie uznává základní případ – zjednodušená situace = modelová situace

Zisk a jeho role a přístupy k zisku
3 přístupy
1) kompenzační a funkcionální teorie – zisk je odměna (kompenzace) za rizika a aktivitu podniku
2) teorie monopolní – zisk je důsledkem monopolního postavení na trhu
3) teorie inovační – zisk je odměna za přínos do procesu výroby, který přinese inovace“

Poznámka

Práce obsahuje grafy, schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.
Důležité pojmy jsou značeny barevně, tučně či podtržením.
Práce se na jednom místě odkazuje na blíže nespecifikovanou učebnici.
V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy a věcné omyly (záměna jména Ernst Engel za Ernest Engel, Harsanyi za Harsany, Williamsonův model za Williamsův model, O. Eaton Williamson za O. Baton Williamson, Marrisův model za Marristův model, teorie Marche za teorie Marce).
Text obsahuje krátkou pasáž dokumentu dostupného na http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32428/1/CL575.pdf (postup Simonova modelu).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22224
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse