Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Místní finance - přednášky

Místní finance - přednášky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek podrobně zpracovávají problematiku místních financí. Charakterizují hlavní pojmy, rozebírají strukturu veřejné správy a rozpočtovou soustavu České republiky. Popisují výběr veřejné zakázky, věnují se daňovým i návratným příjmům, rozepisují se o směnkách a v závěru seznamují s municipálními úvěry a jejich jednotlivými druhy. Kompletní výčet zpracovaných témat je obsažen níže v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Okruhy ke zkoušce
2.
Finance, peníze
3.
Veřejné finance
4.
Finanční teorie veřejného sektoru
5.
Rysy veřejného sektoru
6.
Základní cíle veřejných financí
7.
Fiskální systém
7.1.
Paretovské optimum
7.2.
Externalita
7.3.
Příčiny tržních selhání
7.4.
Makroekonomické a mikroekonomické příčiny
7.5.
Kolektivní (veřejné) statky
7.6.
Členění podle ekonomického kritéria
8.
Veřejné statky podle institucionálního kritéria
9.
Základní funkce veřejných financí
9.1.
Alokační, distribuční, stabilizační
9.2.
Principy veřejných financí
10.
Měnové nástroje CB
10.1.
Měnově-politické nástroje
10.2.
Repo operace
10.3.
Depozitní facilita
10.4.
Marginální zápůjční facilita
10.5.
Základní sazby
11.
Faktory způsobující posuny nabídkové křivky
11.1.
Využití fiskálních funkcí na jednotlivých vládních úrovních
11.2.
Analýza prospěchu
11.3.
Podmínky pro efektivní využití prostředků
11.4.
Tieboutova hypotéza
12.
Schéma veřejné správy
12.1.
Dvě hlediska pohledu na veřejnou správu
13.
Územní samospráva
14.
Struktura veřejné správy ČR
14.1.
Obec
14.1.1.
Samostatná působnost, dle zákona o obcích a zvláštních zákonů
14.1.2.
Úřední deska
14.1.3.
Přenesená působnost
14.1.4.
Činnosti v rámci přenesené působnosti
14.1.5.
Obce s pověřeným obecním úřadem
14.1.6.
Obce s rozšířenou působností
14.1.7.
Svazek obcí
14.1.8.
Majetek obcí, hospodaření, evidence, nabytí, historický, ocenění
15.
Struktura územní samosprávy
15.1.
Orgány obce
15.1.1.
Zastupitelstvo
15.1.2.
Zastupitelstvo - činnosti
15.1.3.
Majetkoprávní úkony zastupitelstva
15.1.4.
Rada obce, starosta, tajemník, odbory
15.2.
Územní samospráva
16.
Rozpočtová soustava ČR
16.1.
Principy municipálního finančního systému
16.2.
Rozpočet místních samosprávných celků, obce
16.3.
Funkce územního rozpočtu
16.4.
Metody sestavování rozpočtů a jeho struktura
16.5.
Běžný a kapitálový rozpočet
16.6.
Rozpočtový výhled
16.7.
Běžný rozpočtový výhled
16.8.
Kapitálový rozpočtový výhled
16.8.1.
Vztah mezi nimi
16.9.
Návrh rozpočtu
16.10.
Stanovení závazných ukazatelů
16.11.
Schvalování rozpočtu, plnění, kontrola
16.12.
Periodicita
16.13.
Závěrečný účet
16.14.
Struktura závěrečného účtu
16.15.
Finanční kontrola rozpočtu
16.16.
Předmět prozkoumání, hlediska
16.17.
Rozpočtové opatření
16.18.
Peněžní fondy municipalit
17.
Rozpočtová skladba
17.1.
Hlediska třídění příjmů a výdajů
17.2.
Zásady rozpočtové skladby
17.3.
Odpovědnostní a druhové třídění
17.4.
Výdaje rozpočtů místních samospráv
17.4.1.
Výdaje na financování veřejných statků
17.4.2.
Výdaje municipálního rozpočtu v ČR
17.4.3.
Výdaje v rámci samostatné působnosti obce
17.5.
Územní samosprávy jsou při rozhodování o výdajích ovlivňovány
17.6.
Komunální organizace
17.7.
Výdaje na financování veřejných statků
17.8.
Členění výdajů
17.9.
Ekonomické hledisko, hledisko rozpočtové skladby
17.10.
Podle funkcí veřejných financí
17.11.
Výdaje na nenávratné transfery
17.12.
Transfery
17.13.
Kontrola veřejných výdajů
17.14.
Sledování výkonu
17.15.
Faktory ovlivňující výdaje obcí
17.16.
Dělení podle výše předpokládané hodnoty
18.
Výběr veřejné zakázky
18.1.
Formy průběhu nákladů (vstupy)
18.2.
Měření výstupů
18.3.
Minimalizace celkových nákladů (CMA)
18.4.
Analýza efektivnosti nákladů (CEA)
18.5.
Analýza užitečnosti nákladů (CUA)
18.6.
Analýza nákladů a přínosů (CBA)
18.7.
Postup při zpracování CBA
18.8.
Veřejná investice
18.9.
Studie proveditelnosti
18.10.
Statické metody hodnocení projektu
19.
Daňové příjmy
19.1.
Daně, funkce, zákony
19.2.
Svěřené daně
19.3.
Daň z pozemku
19.4.
Sdílené daně
19.5.
Poplatky – místní, správní
19.6.
Vlastní nedaňové příjmy rozpočtu obce
19.7.
Příjmy z majetku, vlastního podnikání
19.8.
Uživatelské poplatky a druhy
19.9.
Pokuty sankční povahy
20.
Návratné příjmy
21.
Dluhopisy
21.1.
Podle emitenta se člení na
21.2.
Způsoby získání dluhopisu
21.3.
Emise dluhopisů
21.4.
Prospekt emitenta, emisní podmínky
21.5.
Náležitosti dluhopisu
21.6.
Stanovení výnosu z dluhopisů
21.7.
Rating
21.7.1.
Metodologie, využití
21.8.
Rozdělení dluhopisů podle stanovení výnosů
21.9.
Dluhopis s pevným kuponem (vanilla)
21.10.
Dluhopisy s proměnlivým kupónem (floating rate notes, FRN)
21.11.
Bezkupónové dluhopisy (zero cupon bond)
21.12.
Hybridní dluhopisy
21.13.
Konvertibilní dluhopisy
21.14.
Opční dluhopisy
21.15.
Indexované dluhopisy
21.16.
Věčný dluhopis (konzola)
21.17.
Komunální dluhopisy
21.18.
Hodnocení dluhopisů
22.
Využití směnek pro municipalitu
22.1.
Právní úprava směnek v ČR
22.2.
Základní charakteristika směnky
22.3.
Směnka vlastní, cizí
22.4.
Směnečné náležitosti
22.5.
Podstatné náležitosti
22.6.
Akcept, aval
22.7.
Převod směnečných práv a závazků
22.8.
Druhy indosamentu
22.9.
Využití směnek, výhody
23.
Municipální úvěry
23.1.
Závazkové úvěry
23.2.
Spotřebitelské úvěry
23.3.
Komerční úvěry
23.4.
Kontokorentní úvěr
23.5.
Emisní půjčka
23.6.
Úvěrový úpis
23.7.
Investiční úvěry
23.8.
Žádost o komunální úvěr
23.9.
Studie proveditelnosti
23.10.
Posouzení finanční situace obce
23.11.
Rozpočtové hospodaření obce
23.12.
Analýza výdajů, příjmů, zadlužení
23.13.
Úvěrová smlouva
23.14.
Základní náležitosti úvěrové smlouvy
23.15.
Stanovení úrokové sazby
23.16.
Splácení úvěrů
23.17.
Zajištění úvěrů

Úryvek

"Principy veřejných financí
- princip nenávratnosti
- Princip neekvivalence – při vzniku konkrétního vztahu v rámci veřejných financí není zřejmý účel platby
- Princip nedobrovolnosti – daňová povinnost
Nástroje stabilizační politiky
- měnová opatření (cena peněz, PMR, peněžní operace)
- fiskální opatření (daňové zatížení, rozsah výdajů, státní rozpočet)
- nabídka peněz je kontrolována centrálním bankovním systémem
- využívají se nástroje měnové politiky

Měnové nástroje CB:
Nástroje měnové politiky - přímé: pravidla likvidity, limity úvěrů, povinné vklady
- nepřímé: diskontní nástroje, operace na volném trhu, devizové operace
- přímé i nepřímé - Povinné minimální rezervy, Doporučení, výzvy a dohody

Měnově-politické nástroje
Repo operace
- při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry
- obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál
- základní doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba).
- repo tendry slouží k odčerpávání likvidity

Depozitní facilita
- Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytečnou likviditu. Banka má na přístup do depozitní facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu
- nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS
- minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou přijímány bez dalších omezení.
- depozita jsou úročená diskontní sazbou
- diskontní sazba proto zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu.

Marginální zápůjční facilita
- Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou repo smlouvu, možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu.
- banka má na přístup do zápůjční facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS.
- minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou poskytovány bez dalších omezení.
- finanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny lombardní sazbou
- Lombardní sazba představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje několik tabulek, schémat a vzorců, rozsah čistého textu je cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21705
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse