Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mluvnice a český jazyk - maturitní otázky

Mluvnice a český jazyk - maturitní otázky

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované maturitní otázky z českého jazyka. Heslovitou formou je zpracována část mluvnice a českého jazyka. Práce seznamuje se základními pojmy z informatiky a knihovnictví, jazykem a jeho funkcí, jazyky příbuznými s češtinou, a vývojem národního jazyka i pravopisem. Dále informuje o homonymech, synonymech a antonymech, stavbě souvětí, jazykovědě a jejích disciplínách. Zabývá se nejen slovními druhy a principy jejich třídění, ale také stavbou věty jednoduché, jednočlenné a dvojčlenné. Zmiňuje druhy přívlastků, tvarosloví jmen a sloves, zvukovou stránku jazyka, slovní zásobu a její slohové rozvrstvení. Další okruhy popisují význam slov a jeho složky, zvláštnosti a nepravidelnosti ve větné stavbě, obohacování slovní zásoby a tvoření slov. Práce rovněž seznamuje s druhy vět podle postoje mluvčího, a interpunkcí ve větě jednoduché i v souvětí. Poslední okruhy jsou věnovány nejen principům českého pravopisu, slohu, ale také individuálnímu stylu autora, národnímu jazyku a jeho útvarům. Rovněž je zmiňován odborný styl a jeho útvary, publicistický styl, a projevy mluvené i psané.

Obsah

1.
Základy informatiky
1.1.
Co je informatika
1.2.
Kde informace shánět
1.3.
Bibliografie
1.4.
Seznam výrazů
2.
Jazyk a jeho funkce – Indoevropské jazyky a jazyková kultura
2.1.
Jazyk
2.2.
Indoevropské jazyky
2.3.
Jazykové skupiny (rodiny) máme
2.4.
Jazyková kultura
3.
Čeština a jazyky příbuzné, písmo Slovanů
3.1.
Praslovanštiny
3.2.
Staroslověnština
3.3.
Čeština
4.
Vývoj národního jazyka a pravopisu
4.1.
Pravopis primitivní
4.2.
Pravopis spřežkový
4.3.
Diakritický pravopis
4.4.
Pravopis bratrský
4.5.
Analogická úprava
5.
Homonyma, synonyma, antonyma
5.1.
Homonyma
5.2.
Synonyma
5.3.
Antonyma
6.
Stavba souvětí
6.1.
Souvětí souřadné
6.2.
Souvětí podřadné
7.
Slovní druhy a principy jejich třídění
8.
Jazykověda a její disciplíny, vývoj naší jazykovědy, slovníky
9.
Stavba věty jednoduché, jednočlenné a dvojčlenné věty
10.
Druhy přívlastku
11.
Tvarosloví jména
11.1.
Podstatná jména
11.2.
Přídavná jména
11.3.
Zájmena
11.4.
Číslovky
12.
Tvarosloví sloves
12.1.
Slovesné tvary
12.2.
Kategorie
13.
Zvuková stránka jazyka
13.1.
Soustava českých hlásek
13.2.
Slabiky
13.3.
Hlavní zásady správné výslovnosti
13.4.
Zvuková podoba věty
14.
Slovní zásoba a její slohové rozvrstvení
15.
Význam slov a jeho složky, změny slovního významu
16.
Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větné stavbě
17.
Obohacování slovní zásoby, tvoření slov, vývojové tendence
18.
Druhy vět podle postoje mluvčího
19.
Interpunkce
20.
Slohotvorní činitelé, individuální styl autora
21.
Princip českého pravopisu
21.1.
Psaní i/í nebo y/ý v kořenech slov
21.2.
Psaní i/í nebo y/ý v předponách a příponách
21.3.
Psaní i/í nebo y/ý v koncovkách
21.4.
Psaní skupin bě., vě, mě/bje, vje, mně, pě
21.5.
Psaní předložek s/se, z/ze, předpon s-, z- , vz-
21.6.
Velké písmena
22.
Národní jazyk a jeho útvary
23.
Odborný styl
23.1.
Slovní zásoba
23.2.
Slohové útvary
24.
Publicistický styl
24.1.
Kompozice publicistických útvarů obecně
24.2.
Jazyk
24.3.
Stálé prvky novin
24.4.
Útvary publicistického stylu
25.
Projevy mluvené a psané, řečnický styl

Úryvek

"13. Zvuková stránka jazyka

Zvukovou stránkou jazyka se zabývají fonetika a fonologie. Základními zvuky lidské řeči jsou hlásky. Základními složkami mluvení jsou:
• dýchání - respirace
• tvorba hlasu - fonace
• článkování - artikulace
Mluvidla jsou tělesné orgány, které se účastní tvoření hlásek. Dělí se na:
• hlasové orgány, neboli hlasivky – 2 pružné vazy mezi chrupavkami v hrtanu, které se při výdechu rozkmitají a vzniká tón
• artikulační orgány – ústrojí modifikační (v něm se hlas přetváří na řeč), zahrnuje hrtan a rezonanční dutiny - ústní, nosní, hlavové, hrdelní, prsní – zde se tvoří barva hlasu.

Soustava českých hlásek
• Samohlásky - obsahují 10 fonémů (a,e,i,o,u,á,é,í,ó,ú) a 14 grafémů (navíc y/ý, ů,ě), jsou znělé a ústní a můžou být krátké a dlouhé.
• Dvojhlásky - pojení 2 samohlásek – ou; v přejatých slovech au (auto), eu (pneumatika)
• Samohlásky - celkem 25 souhlásek; dělí se na:
o znělé (hlasivky se rozkmitají – B,D)
o neznělé (hlasivky se nerozkmitají – P,T)
o ústní, nosní - podle stavu nosní dutiny
o závěrové, polozávěrové, úžinové - podle způsobu tvoření
o obouretné, retozubné, zubodásňové, předopatrové, zadopatrové, hrtanové - podle místa a způsobu vzniku překážky v ústní dutině
o tvrdé,měkké, obojetné - z hlediska pravopisu

Slabiky
Vznikají seskupením hlásek. Dělí se na:
• zavřená – končí souhláskou
• otevřená – končí samohláskou

Hlavní zásady správné výslovnosti
Logopedie – zabývá se nápravou vadné výslovnosti. Výslovnostní styly:
• zvlášť pečlivé –při uměleckém přednesu, ve slavnostních projevech
• základní – pečlivější než v běžném hovoru (rozhlas,na přednáškách)
• hovorová – volnější, pohodlnější v soukromých projevech
• nespisovná - ledabylá
Při výslovnost samohlásek zachováváme kvalitu samohlásek – zřetelně vyslovujeme, správně artikulujeme a zachováváme také náležitou délku samohlásek – neprodlužujeme ani nezkracujeme, dvě stejné samohlásky vyslovujeme nesplývavě – modrooký, po obědě.
Správně vyslovujeme tvary slovesa být: jsem/sem, jsi/si, jsou/sou
Spodoba znělosti – dochází k ní, setká-li se souhláska znělá s neznělou (sbírat/zbírat)
Vyslovujeme pečlivě všechny souhlásky, nevynecháváme je (dyž), ale ani je nevsouváme (osum), nezjednodušujeme (srce) a neměníme (šlupka).
Výslovnost cizích slov - počeštěná slova vyslovujeme tak, jak se píší – hokej, analýza. Cizí slova psaná původním pravopisem vyslovuje obvykle jako nezdomácnělá – adagio.

Zvuková podoba věty
Zvukové prostředky: frázování, přestávky, větný přízvuk, důraz. Melodie u zvukové podoby je:
• stoupavá
• klesavá
• stoupavě – klesavá"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.
Částečně čerpáno z: www.maturita.cz/soubor.aspx?id=681; http://www.superstudent.cz/materialy/funkcni-styly-a-slohotvorni-cinitele-jazykova-kultura-kritika-diskuse.
Mluvnická část maturitních otázek z českého jazyka na Obchodní akademii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14696
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse