Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Moderní soudobé manažerské přístupy, globalizace, organizační projektování

Moderní soudobé manažerské přístupy, globalizace, organizační projektování

Kategorie: Management, Strategický management, Globalizace

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky z managementu ve své první části navazují na práci Moderní soudobé manažerské přístupy, jejíž výklad o moderních manažerských přístupech rozšiřují o Total Quality Management, Lean Management a strategický management. Druhá otázka se věnuje dopadům globalizace na podnikání, ekonomiku a management a požadavkům na manažery v globalizovaném prostředí. Poslední otázka, jejímž tématem je organizační plánování, objasňuje pojmy z oblasti organizování, charakterizuje prvky organizování a vybrané organizační struktury. Dále se věnuje východiskům a tendencím organizačního projektování a organizační architektury.

Obsah

1.
Moderní soudobé manažerské přístupy
1.1.
Total Quality Management
1.2.
Lean management
1.3.
Strategický management
1.3.1.
Vymezení
1.3.2.
Přehled strategických přístupů
1.3.2.1.
Hierarchické pojetí strategie
1.3.2.2.
Model S-C-P
1.3.2.3.
Analýza strategických skupin
1.3.2.4.
Model R-C-P
1.3.2.5.
Odvětvové strategie
1.3.2.6.
Soudobé přístupy ke strategickému řízení
1.3.3.
Typologie strategií
1.3.3.1.
Aspekt agresivity strategií
1.3.3.2.
Porterovy generické strategie
1.3.3.3.
Rozvojové strategie
1.3.3.4.
Aspekt úrovní strategie
1.3.4.
Metody a techniky strategického managementu
1.3.4.1.
Tržně výrobková matice
1.3.4.2.
Benchmarking
1.3.4.3.
Matice růst – tržní podíl, matice BCG
1.3.4.4.
Matice General Electric
1.3.4.5.
SWOT analýza
1.3.4.6.
Metoda SPACE
1.3.4.7.
Analýza PEST
1.3.4.8.
Metoda VRIO
1.3.4.9.
Balanced Scorecard
1.3.4.10.
Target Costing (cílové náklady)
1.3.4.11.
Finanční analýza
1.3.5.
Strategický cyklus
1.3.5.1.
Určení základních premis
1.3.5.2.
Situační analýza
1.3.5.3.
Analýza rozvojového potenciálu
1.3.5.4.
Určení strategie
1.3.5.5.
Realizace strategie
1.3.5.6.
Kontrola plnění strategických záměrů
1.3.6.
Podnikatelské plány
2.
Globalizace podnikání a konkurence a její dopad na výkon manažerských funkcí
2.1.
Globalizace
2.1.1.
Faktory umocnění globalizačních trendů
2.1.2.
Akcelerace globalizačních procesů a změny v podobě globalizačních procesů
2.1.3.
Stíny globalizace
2.2.
Vliv globalizace na podnikání, ekonomiku a management
2.2.1.
Proaktivní a reaktivní přístup
2.2.2.
Aktivní zapojení do globalizačních procesů
2.2.3.
Způsob vstupu do nadnárodních podnikatelských aktivit
2.2.4.
Příležitosti vyplývající z globalizace
2.3.
Manažer v mezinárodním prostředí
2.3.1.
Polycentrická firemní kultura
2.3.2.
Globální firemní kultura
2.3.3.
Geocentrická firemní kultura
2.3.4.
Důsledky narůstající multikulturality
2.3.5.
Příprava manažerů, koučink přes hranice kultur
3.
Organizační projektování, organizační změny
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Organizační architektura
3.3.
Základní prvky a logika procesu organizování
3.3.1.
Specializace, koordinace
3.3.2.
Vytváření útvarů
3.3.3.
Rozpětí řízení
3.3.4.
Dělba kompetencí
3.4.
Organizační formy
3.4.1.
Funkční
3.4.1.1.
Výhody a nevýhody
3.4.1.2.
Liniově štábní
3.4.2.
Divizní
3.4.3.
Hybridní
3.4.4.
Pružné struktury
3.4.4.1.
Charakteristika
3.4.4.2.
Maticové struktury
3.4.4.3.
Projektová organizace
3.5.
Organizační projektování
3.5.1.
Teoretická východiska koncipování organizačních struktur
3.5.2.
Tendence k uvolňování striktní hierarchie
3.5.3.
Činitelé a ukazatele organizační architektury
3.5.4.
Vývojové tendence v organizační architektuře
3.5.4.1.
Strategická aliance
3.5.4.2.
Síťové struktury
3.5.4.3.
Virtuální organizace
3.5.4.4.
Vnitropodnikové podnikatelské jednotky
3.6.
Využití teorie životního cyklu v organizační architektuře

Úryvek

"7. TOTAL QUALITY MANAGEMENT
- Kromě přístupů zabezpečování jakosti vycházejících z požadavků normy ISO 9000 se ve světě užívají přístupy, obvykle označované jako TQM (Total Quality Management)
o total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí všech činnosti od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků včetně administrativy, ostrahy apod.,
o quality – jde o pojetí jakosti, jak ve směru splnění očekávání zákazníků, tak jako vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek či službu, ale i proces, činnost,
o management – řízení je zahrnuto jak z pohledu strategického, taktického i operativního řízení, tak z pohledu manažerských aktivit – plánování, motivace, vedení, kontroly atd.
- Důsledná realizace přístupů zabezpečování jakosti podle ISO 9000 je vhodným východiskem pro následné formování TQM, viz obrázek
- Nelze stanovit univerzální model TQM. Východiskem je respektování obecně prezentovaných požadavků (zásad), jejichž praktická aplikace se v různých zemích a v jednotlivých firmách bude měnit v závislosti na technických, sociálních, kulturních podmínkách, které je při formování TQM třeba též respektovat.


- Typickými rysy všech těchto přístupů TQM jsou:
• rozšíření zapojení vrcholového vedení ve smyslu pojmu leadership,
• respektování obecných principů managementu – priority, prevence, bezvadnost je samozřejmostí,
• orientace na zákazníka s produkovanými výrobky a službami, a tím i posílení konkurenceschopnosti, popřípadě i tržní pozice.
• uplatnění procesního řízení s respektováním správných řídicích praktik, s cílem lepšího zhodnocení materiálu i lidských zdrojů, využití kapacit, eliminace zbytečných ztrát a vícenákladů,
• úsilí o trvalé zlepšování,
• angažovanost, vysoké nasazení pracovníků,
• účinná zpětná vazba, řízení na základě faktů.
8. LEAN MANAGEMENT
 přístupy orientované na zeštíhlení  zamezení plýtvání časem a zdroji
 zbavovat se všeho, co zatěžuje firmu na její cestě vzhůru
 předpokládá:
o produkovat jen tehdy, když je třeba – JIT
o pojetí firmy jako bezbariérového toku hodnot směřujících od dodavatele až po spotřebitele
 za průkopníka je považována japonská firma Toyota
 ideovým základem byla představa o co nejkratším spojení dodavatele, výrobce a zákazníka, jehož důsledkem mělo být zrychlení a zlevnění výrobního procesu
 charakteristické zvláštnosti štíhlé výroby:
o orientace na zákazníka
o výrazné zrychlení dodavatelských, výrobních a distribučních cyklů s cílem zvýšit rychlost, pružnost, pohotovost a vstřícnost reakcí na potřeby a požadavky zákazníka
o co nejlepší, nejvyšší zhodnocení zdrojů, vysoká využitelnost, výtěžnost – produktivita ve všech fázích řetězce – dodavatel – výrobce – zákazník"

Poznámka

Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy o rozsahu cca 7 stran. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 6 až 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25249
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse