Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace v kontextu managementu

Motivace v kontextu managementu

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se věnuje tématu motivace z hlediska potřeb managementu. Na začátku nastiňuje obsah pojmu motivace, charakterizuje motivy jako stimuly lidského jednání a přechází k významným teoretickým pojetím a výkladům motivace. Seznamuje například s Maslowovou hierarchií potřeb či dvoufaktorovou teorií Fredericka Herzberga a vypisuje několik dalších principů motivace mimo rámec teoretických koncepcí. V závěru je prostor ponechán soupisu metod hmotné a nehmotné motivace.

Obsah

1.
Vymezení motivace
1.1.
Motivace
1.2.
Motivy
2.
Školy a principy motivace
2.1.
Dva směry motivačních teorií
2.2.
Maslowova hierarchie potřeb
2.3.
Alderferova teorie
2.4.
Herzbergova teorie dvou faktorů
2.5.
McClellandova teorie potřeb
2.6.
Ouchiho teorie
2.7.
Adamsova teorie spravedlnosti
2.8.
Teorie očekávání: Vroom, Porter, Lawler
2.9.
Další faktory ovlivňující motivaci
3.
Principy a metody hmotné motivace
4.
Principy a metody nehmotné motivace

Úryvek

"Školy a principy motivace

Školy a principy motivace vycházejí z mnoha teorií. V literatuře se odlišují zásadně dva směry:
1. směr je zaměřen na poznání motivačních příčin - školy, které zastupují tento směr vycházejí z Maslowovy, Alderferovy, Herzbergovy a McClellandovy teorie potřeb a z Ouchiho teorie Z.

2. směr se zaměřuje na průběh motivačního procesu - školy čerpají z teorie Adamsovy, Vroomovy a Lawlerovy.

Autorem nejznámější teorie motivace je Abraham Maslow a jeho teorie založená na hierarchii potřeb. Podle ní má člověk určitou strukturu potřeb, s níž souvisejí i odstupňované lidské motivy. Systém, který vypracoval, má podobu pyramidy:

(schéma)

1) potřeby fyziologické - umožňují biologické přežití a jsou prioritní (potrava, tekutiny, spánek, odpočinek, aktivita),
2) potřeby bezpečí - zachování života a zdraví před nebezpečím, uchování jistoty a ochrany,
3) potřeby sounáležitosti a lásky - být přijímán, někam patřit, být součástí celku, komunity, milovat a být milován,
4) potřeby uznání a úcty - být oceňován a uznáván jinými ať už pro hodnoty osobní nebo odborné a pracovní,
5) potřeby seberealizace a osobního rozvoje - nalezení uspokojení v aktivitách života, smysluplnosti života, nalezení potěšení v těchto aktivitách, uspokojení touhy po poznání a prožitcích a snažení se o dosahování hlubšího poznání a vyšší míry schopnosti.

Alderferova teorie vychází z principu, podle něhož člověk, který neuspěl při uspokojování potřeby vyššího řádu, se může vrátit a zaměřit svou pozornost na potřebu nacházející se na předchozím stupni. Tedy při uspokojování potřeb může člověk postupovat od nižších potřeb k vyšším a naopak. Alderfer člení potřeby na existenční, potřeby harmonických sociálních vztahů a na potřeby růstu.

Od Maslowovy teorie se výrazně liší Herzbergova teorie, která rozlišuje:

1. Satisfaktory - vyvolávají uspokojení, vztahují se k obsahu práce; patří mezi ně úspěch, uznání, povýšení a pracovní výsledky. Jejich dosažení poskytuje uspokojení, tedy v žádném případě nepřináší neuspokojení.
2. Hygienické faktory - na rozdíl od satisfaktorů mohou přinášet i neuspokojení. Jestliže nejsou v pracovním prostředí uspokojeny v dostatečné míře, vzniká nespokojenost. V opačném případě vzniká spokojenost. Jejich uspokojování však nepůsobí motivačně. Jde o takové faktory, jako jsou kvalita řízení, pracovní podmínky, mezilidské vztahy, odměňování, pracovní postavení, pracovní jistota a životní styl.

McClelland ve svých teoriích vycházel ze tří druhů motivačních potřeb, a to z:

1. Potřeby moci - opírá se nejen o vlastní síly ale i o sílu ostatních pracovníků, tedy musí se zaměřit na přínos.
2. Potřeby oblíbenosti - váže se na pocit radosti plynoucí z dobrých vztahů uvnitř kolektivů, ale také k pozici manažera.
3. Potřeby úspěchu - souvisí s přijímáním složitějších úkolů spojených s přiměřeným rizikem, s oceňováním sebe samého a s přáním být zpětně informován o vlastním výkonu.

Škola vycházející z Ouchiho teorie zobecňuje japonské zkušenosti. Jejím základem je diferencované uspokojování pracovníků na různých úrovních. Na nejnižší úrovni je uspokojení dáno jistotou celoživotního zaměstnání, na střední úrovni sociálními jistotami, a to i ve volném čase, a na nejvyšší úrovni přebíráním zodpovědnosti za příznivý průběh pracovních procesů a plnohodnotnou účastí na rozhodování.

Ke školám vycházejícím z průběhu motivačního procesu patří především Adamsova teorie spravedlnosti, jejímž hlavním principem je sociální porovnávání a v případě nerovnováhy úsilí o dosažení rovnováhy. Člověk v procesu porovnávání hodnotí sebe samého, jiného pracovníka a porovnává se s ním. V konečném důsledku nabývá pocitu spravedlnosti, nebo nespravedlnosti. Porovnává svůj podíl úsilí na dosaženém úspěchu s podílem úsilí a dosaženým úspěchem kolegy.

Vroom, Porter a Lawler jsou autory teorie očekávání, které se zakládají na tom, že aktivizující síla závisí na síle očekávání. Motivace podle nich závisí na tom, s jakou silou usiluje člověk o dosažení určitého cíle a jaká je pravděpodobnost, že ho dosáhne. Přitom zvažuje jak úspěch, který dosáhne, tak námahu, kterou při tomto úsilí vynakládá."

Poznámka

Práce obsahuje schéma o rozsahu cca 1/3 strany.
Text je rozpracováním oddílu věnovaného motivaci obsaženého v práci Management - otázky ke zkoušce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22596
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse