Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mravnostní kriminalita: prostituce - bakalářská práce

Mravnostní kriminalita: prostituce - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., České Budějovice

Charakteristika: Tato práce sleduje a popisuje vývoj prostituce se světě již od dob starověku. Hlavním tématem je však mravnostní kriminalita a prostituce v České Republice. V souvislosti s prostitucí jsou vymezeny základní pojmy dané oblasti s nimiž se dále pracuje. Důraz je kladen rovněž na formy prostituce, přičemž ve všech oblastech dominuje prostituce dětská a vynucená (obchod s bílým masem). Není opomenuta jak stávající právní úprava související s prostitucí, tak ani záměr právní úpravy regulace prostituce. Poslední část je pak zaměřena na její prevenci, opět s důrazem na dětskou a vynucenou prostituci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické vymezení základních pojmů
3.
Dějiny prostituce
3.1.
Starověk
3.2.
Středověk
3.3.
Novověk
3.4.
Období světových válek
3.5.
Od poválečného období až po současnost
3.6.
Historie prostituce v Čechách
4.
Mravnostní kriminalita
4.1.
Pojem a význam mravnostní kriminality
4.2.
Fenomenologie mravnostní kriminality
4.2.1.
Fenomenologie sexuální kriminality
4.2.2.
Fenomenologie kriminality spjaté s prostitucí
4.3.
Etiologie mravnostní kriminality
4.3.1.
Etiologie sexuální kriminality
4.3.2.
Etiologie kriminality spjaté s prostitucí
4.4.
Prevence mravnostní kriminality
4.4.1.
Prevence sexuální kriminality
4.4.2.
Prevence kriminality spjaté s prostitucí
5.
Prostituce a její formy
5.1.
Dětská prostituce
5.2.
Vynucená prostituce – „obchod s bílým masem“
5.2.1.
Stávající situace v obchodu s lidmi
5.2.2.
Obchod s lidmi v České republice
5.2.3.
Přijímaná opatření proti obchodování s lidmi v ČR
6.
Právní aspekty prostituce
6.1.
Prostituce a trestní zákon
6.2.
Návrh zákona o regulaci prostituce
6.3.
Regulace dobrovolné prostituce v některých evropských státech
7.
Provence prostituce
7.1.
Prevence dětské prostituce
7.2.
Prevence vynucené prostituce – obchodování s lidmi
8.
Závěr

Úryvek

"PREVENCE PROSTITUCE
Obecně by stát v oblasti prevence prostituce měl v rámci dotačních programů jednotlivých resortů podporovat nestátní subjekty, které se zabývají prevencí sexuálně přenosných onemocnění a sociální prací mezi prostituujícími osobami. Cílem by mělo být především zajištění finančních prostředků pro jejich činnost.
Měla by být vytvořena metodika preventivních, osvětových a vzdělávacích témat a stanoven obsah výuky se zaměřením na rizikové skupiny, které jsou ve zvýšené míře ohrožené prostitučním chováním a obchodováním s lidmi. Na základě této metodiky by měla být také prováděna osvěta ve školách.
V oblasti „obchodu s bílým masem“ by měl být podporován jakýkoli výzkum zaměřený na zjištění typizace obětí obchodování s lidmi, jejich psychologického a osobnostního profilu a vytvořen funkční systém pomoci obětem obchodování s lidmi.
Pro oblast zvýšení ochrany dětí a mládeže před prostitucí by měl být vytvořen a podporován systém sociálně intervenčních aktivit zaměřených na ochranu osob ohrožených prostitucí, obsahující i terénní sociální práci a resocializaci těch, kteří přestanou prostituci provozovat.
V oblasti vyšetřování trestné činnosti související s prostitucí by měla být zvýšena efektivita spolupráce jednotlivých složek PČR při vyšetřování trestných činů, které jsou spáchány v souvislosti s prostitucí.
Prostituce je, a zůstane zvláštní profesí, a její provozování zvláštním odvětvím podnikání, což je důvodem, proč by měl být ve vztahu k prostituci zpracován speciální zákon, který by stanovil meze mezi podnikáním v oblasti prostituce a podnikáním podle živnostenského zákona, podmínky a pravidla pro provozování prostituce, podmínky její účinné kontroly i systém sankcí za porušení zákona. Jeho cílem by samozřejmě měla být i ochrana mládeže před prostitučním chováním a ochrana žen před nedobrovolnou prostitucí.

7.1. Prevence dětské prostituce
Podle Vaníčkové principy prevence dětské prostituce vychází ze dvou základních východisek, jimiž jsou vytváření světa přátelského k dětem a ochrana a péče o bezpečnost dětí.
Rovněž je potřeba pamatovat na to, že děti jako více zranitelná sociální skupina společnosti mají právo na vyšší stupeň speciální ochrany před všemi formami vykořisťování, ale i právo na sociální reintegraci, jak je garantováno Úmluvou o právech dítěte, a právě tyto skutečnosti odpovídají a naplňují základní teze východisek pro prevenci.
Existuje řada komunitních programů, jejichž cílovou skupinou jsou ohrožené děti. Tyto programy nabízejí dětem širokou škálu „sociálních“ služeb, které právě s ohledem na věkové potřeby a potřebu speciální ochrany mají daleko širší záběr než komunitní programy pro dospělé osoby a nabízejí jim všestrannou podporu a spoluvytvářejí bezpečný domov.

7.2. Prevence vynucené prostituce – obchodování s lidmi
Primární a sekundární prevence obchodování s lidmi v ČR zahrnuje celou škálu činností počínaje výzkumem a programy na snižování chudoby a sociálního vyloučení rizikových skupin, přes provoz telefonních linek a vzdělávací programy pro nejrůznější cílové skupiny, až po informační kampaně a kulaté stoly pořádané v regionech. Na preventivních aktivitách se podílejí státní instituce (hlavně MVČR, MPSV a MZČR) společně s nevládními a mezivládními organizacemi.
Opatření přijatá v minulém období našla svůj základ zejména v úkolech stanovených v Národní strategii 2005-2007, zejména v úkolu č. 7 (Iniciovat realizaci preventivně informační kampaně k problematice obchodu s lidmi zaměřenou na ohroženou populaci a veřejnost), úkolu č. 8 (Pokračovat v preventivním působením na ohroženou populaci formou tvorby letáků a jejich distribuce v příslušných institucích státní správy i samosprávy (úřady práce, sociální odbory orgánů samosprávy, střední školy, učiliště, SCPP, zastupitelské úřady cizích států v ČR apod.) a úkolu č. 9 (Realizovat pilotní projekt informační kampaně k obchodu s lidmi zaměřený na stranu poptávky)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 32 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Vysoká škola Evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14811
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse