Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Muzea a galerie: granty, dotace, výzkumy a možnosti, jak je využít - bakalářská práce

Muzea a galerie: granty, dotace, výzkumy a možnosti, jak je využít - bakalářská práce

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá využitím grantů jako dalšího zdroje financování muzeí a galerií. V kapitolách jsou popsány možnosti, které muzea a galerie mají, když chtějí žádat o grant. Vyjmenovává nejen státní programy a fondy, ale také nestátní programy, i projekty Evropské unie. Popisuje některé zahraniční organizace, fondy i nadace. Zejména Getty Fund, World Monuments Fund, a jiné. Charakterizuje Grantovou agenturu. Závěr práce obsahuje výzkum, a jeho vyhodnocení. Byl proveden prostřednictvím dotazníků v českých muzeích, a analyzuje využití možností čerpání finančních prostředků pomocí grantů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jaké jsou možnosti – rozdělení zdrojů
3.
Výhody na nevýhody plynoucí z grantů
3.1.
Výhody
3.2.
Nevýhody
4.
Žádosti o grant – psaní projektu
5.
Státní programy a fondy
5.1
Ministerstvo kultury
5.1.1
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
5.1.2
Projekty v oblasti kultury, umění a humanitních věd
5.1.2.1
Projekty zaměřené na podporu tradiční lidové kultury
5.1.2.2
Konkurzy na rok 2006 z programu kulturní aktivity
5.1.2.3
Výzkumné programy MK na rok 2006 – 2011
5.1.2.4
Vybrané programy odboru památkové péče
5.2.
Státní fond kultury
5.3.
Dotace a granty poskytované kraji a obcemi
5.3.1.
Kraj Vysočina
5.3.2.
Město Česká Lípa
6.
Nestátní programy a fondy
6.1.
Nadace a fondy se sídlem v České republice
6.1.1
Nadace Via
6.1.2.
Nadace Občanského fóra
6.1.3.
Nadace Český fond umění
6.1.4.
Linhartova nadace
6.1.5.
Open Society Fund (OSF)
7.
Programy Evropské unie
7.1.
Komunitární programy
7.2.
Strukturální fondy EU
8.
Výběr ze zahraničních organizací, fondů, nadací
8.1.
Getty Fund
8.2.
European Cultural Foundation
8.3.
World Monuments Fund
8.4.
Samuel H. Kress Foundation
9.
Grantová agentura ČR
10.
Výsledky výzkumu
11.
Závěr

Úryvek

"5.1.2.3 Výzkumné programy MK na rok 2006 – 2011
Usnesením vlády České republiky ze dne 16. března 2005 č. 312 byly schváleny níže uvedené 4 výzkumné programy Ministerstva kultury na r. 2006-2011.
1) Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně - historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví
Tento program má další čtyři podprogramy zaměřené na movité, nemovité kulturní památky, archeologické dědictví a na jevy tradiční lidové kultury.

2) Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů. Tento program má další dva podprogramy - Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví – tzn. Výzkum v oblasti digitalizace, dlouhodobé ochrany a zvýšení dostupnosti kulturních zdrojů a využití těchto zdrojů atd.; Prohloubení metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu.

3) Vědecko - dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize. Tento program, jako předchozí, obsahuje další čtyři podprogramy, které jsou zaměřeny na analyticko-sociologické studie v konkrétních oblastech.

4) Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy. Pro muzea asi nejzajímavější program, který je členěn do dalších 3 podprogramů, jejímž předmětem jsou:
Vědecké zpracování přírodnin ze sbírek muzeí z hlediska geologického vývoje; Vědecké zpracování sbírek z oborů společenských věd, literatury a umění z hlediska kulturní rozmanitosti; Zhodnocení vědeckých poznatků v oblasti analytických a konzervačních technologií, používaných při ochraně sbírkových předmětů muzeí a galerií.
V příloze č. 2 je tabulka, v které je možno si přečíst předpokládané výdaje, které chce MK vynaložit na výzkumné programy v letech 2006 – 2011. Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektů bude činit 100%.
Druhy výsledků výzkumu a vývoje, které bude MK uznávat jako relevantní z hlediska hodnocení, u přijatých podporovaných projektů budou: články v odborných periodikách, články v odborných publikacích; aplikované výstupy (elektronické dokumenty, web prezentace, cd romy apod.), patenty, prototyp, ověřená technologie apod.; uspořádání konference, workshopu, semináře, přednášky, výstavy.

5.1.2.4 Vybrané programy odboru památkové péče
1)Havarijní střešní program – z tohoto programu jsou přidělovány prostředky na krytí finančních potřeb pro zabezpečení naléhavé opravy architektonické památky, především odstranění havarijního stavu střechy a staticky narušených nosných konstrukcí.
O příspěvek žádá vlastník památky.

2)Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou poskytovány prostředky na náklady spojené s obnovou movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckoprůmyslovými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní výchovně vzdělávací nebo náboženské účely.
Poskytnutí příspěvku je podmíněno finanční spoluúčastí vlastníka movité památky, popř. jejího uživatele nebo organizace.

5.2. Státní fond kultury
V roce 1992 byl založen Státní fond kultury České republiky6). Jako další mimorozpočtový zdroj na podporu umění. Cílem je získávat finance z jiných zdrojů než z daní občanů. Základním problémem existence Fondu byla od samotného počátku skutečnost, že zdroje stanovené přímo v zákoně se ukázaly buď jako nedostatečné, nebo pro Fond nerealizovatelné. Státní fond kultury poprvé rozděloval své finanční zdroje7) až po deseti letech od svého založení, tedy v roce 2002, kdy na podporu kulturních projektů bylo poskytnuto 5475 tisíc Kč. Tyto prostředky Fond získal z výnosů číselné loterie EuroLotto.
Prostředky z fondu lze poskytnout na získávání, obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů; výstavní a přednáškovou činnost; propagace české kultury v zahraničí apod.
Účelové dotace z Fondu lze poskytnout jen do výše dvou třetin žadatelem plánovaných nákladů, s výjimkou prostředků určených na záchranu kulturních památek, na které lze poskytnout prostředky do výše devíti desetin plánovaných nákladů.
Žadatelem o státní dotaci z Fondu může být, právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR.

5.3. Dotace a granty poskytované kraji a obcemi
Reforma veřejné správy a reforma veřejných rozpočtů od roku 2000 radikálním způsobem mění odpovědnost jednotlivých složek veřejné správy za oblast kultury, stejně jako mění systém financování kultury z veřejných rozpočtů. Přijímáním nových zákonů postupně dochází k oddělení finančních prostředků státního rozpočtu a finančních prostředků rozpočtů územní samosprávy.
Většina krajů i měst realizuje svoji vlastní dotační politiku, která je zaměřena na podporu kultury. Ročně jsou přidělovány dotace, vyhlašují se veřejné soutěže, grantové programy apod. Avšak objem přidělovaných finančních prostředků zdaleka neodpovídá skutečné potřebě. Záleží samozřejmě i na zastupitelích, jak moc jsou nakloněny a ochotni podporovat muzea a jejich činnost. Často bohužel jsou ředitelé muzeí nuceni obhajovat funkci a důležitost muzea v regionu, či dokonce každoročně procházejí výběrovým řízením.
V případě menších obcí je finanční podpora kulturních aktivit tedy i muzeí, z důvodu nedostatku finančních prostředků obcí poskytována spíše jen výjimečně. V této souvislosti si dovolím uvést, že se zánikem okresních úřadů zmizel bez náhrady typ finančních příspěvků na podporu drobných aktivit lokálního významu, který tyto úřady poskytovaly. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 18 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14885
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse