Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Nakonečný, Milan: Sociální psychologie - výtah z knihy

Nakonečný, Milan: Sociální psychologie - výtah z knihy

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výtah z této rozsáhlé publikace věnované tématu sociální psychologie. Všechna důležitá témata a pojmy jsou vysvětleny, stručně jsou zaznamenány i dějiny sociální psychologie.

Obsah

1.
Předmět a soustava sociální psychologie
2.
Z historie sociální psychologie
3.
Směry v sociální psychologii
a) Psychoanalytický přístup
b) Interpersonální pojetí osobnosti (H. S. Sullivan):
c) Symbolický interakcionismus G. H. Meada:
d) Behavioristický přístup:
e) Kognitivistický přístup:
f) Nové paradigma SP (70. léta):
g) Fenomenologický přístup:
4.
Sociální interakce, evoluce a kultura
5.
Socializace
a) Sociální odměny a tresty
b) Instrumentální vzorce chování
c) Interiorizace a exteriorizace
d) Sociální procesy prvního a druhého řádu
e) Teoretický rámcový koncept socializace
f) Kontrola procesu socializace
g) Kauzální atribuce
h) Identifikace jako forma sociálního učení
i) Sociálně psychologické aspekty ega – jáství
6.
Sociální kognice
a) Sociální percepce
b) Základní činitelé ovlivňující sociální percepci
c) Selekce
d) Teorie sociální percepce
e) Vnímání a posuzování sebe sama
f) Vnímání sociálních situací
g) Pozorování
h) Hodnotící měřítka
i) Skupinové myšlení
j) Sociální zpracování informace
k) Vytváření dojmů o druhých lidech
l) Systém sociální kognice
7.
Sociální motivace
a) Intrinzická motivace
b) Extrinzická motivace
c) Pojem sociální motivace
d) Zdroje motivace interpersonálního chování
e) Redukce disonance
8.
Postoje
a) Utváření postojů
b) Změny postojů:
c) Předsudky
d) Teorie postoje
9.
Komunikace
a) Formy komunikace:
b) Základní struktura komunikace
c) Komunikace jako interpersonální sdělování
d) Pragmatika
e) Klíčové pojmy interpersonální komunikace
f) Verbální komunikace
g) Rozhovor
h) Komunikační styly podle I.Plaňavy
i) V rozhovorech se uplatňují
j) Dále se ve verbálních sděleních uplatňují
k) Řeč těla(kinezika)
l) Dyadická reakce
m) Vývoj dyadického vztahu vzniká následujícím způsobem
n) Princip rovnováhy
o) Emoční aspekty interakce
p) Závislost na aktuální interakci
q) Typy kontroly výsledků chování(Piotkowská):
r) Sedm interpersonálních strategií(Thibaut, Kelley)
s) Kontingence v interpersonálních interakcích:
t) Reakce na odměny a tresty v interakcích
u) Kategorie sociální výměny:
v) Evalvační a devalvační způsoby chování:
10.
Vyrovnávání postojů
a) Kooperace
b) Kompetice
c) Konflikt
11.
Sociální techniky (styly chování)
a) Atraktivita
b) Sympatie a antipatie
c) Láska
d) Systém znaků interpersonálního chování
e) Problém ekonomizace a principů mezilidských interakcí
f) Principy lásky a důvěry
g) Principy mezilidských reakcí
h) Interakce ve vztazích
12.
Malé skupiny
a) Znaky malé skupiny
b) Třídění malých skupin
c) Funkce malých skupin
d) Utváření malých skupin
e) Konformismus
f) Anonymita
g) Vliv skupiny na jedince
h) Konflikt
i) Soudržnost skupiny
j) Indikátory pro skupinovou solidaritu a konflikt
k) Problematika skupinového členství(kategorie)
l) Skupinové myšlení
m) Struktura malé skupiny
n) Typy sociálního chování ve skupině
o) Různé pozice jedince ve skupině
p) Pozice a statusy
q) Na vznik skupinových struktur mají vliv tito činitelé
r) Rozlišení formálních a neformálních sociálních struktur
s) Vůdcovství v malé skupině
t) Druhy vůdců
u) Faktory vůdcovství
v) Modely vůdcovství
w) Různé styly vedení (Staehle)
x) Rozdíly mezi autokraticky a demokraticky vedenými skupinami
y) Struktura komunikace ve skupině
z) Komunikační bariéry
aa) Komunikace hodnocení ze strany lídrů
ab) Skupinová dynamika
ac) Rozhodovací procesy
ad) Rodina
ae) Teorie sociální skupiny
13.
Hromadné chování
a) Různé druhy davu:
b) Sociologie revoluce (Sorokin)
c) Hromadné chování
d) Situace vyvolávající hromadné chování
e) Sociálněpsychologické aspekty osobnosti
f) Sociální kompetence
g) Model sociální kompetence
h) Druhy sociální kompetence
i) Cíle sociálních výkonů podle Argyleho :
j) Status a prestiž
k) Tendence k vyrovnání rozdílných statusových pozic jedince
l) Problém identity
m) Svědomí
n) Interpersonální teorie osobnosti

Úryvek

"Změny postojů:
Postoje se mohou měnit (jsou to produkty učení). V SP se zkoumal především vliv komunikace na změnu postojů tj. vliv informace. Významné postoje jsou stabilizované a v běžném životě se obvykle nemění, mohou se změnit pod vlivem silného psychického otřesu (krize, otřes apod.). Ke změně postoje může dojít pod vlivem působení propagandy politických stran, sekt atd. Tlaku na změnu životně významného postoje se člověk brání, protože postoj přispívá k psychické integraci jedince. Zejména obtížná je změna extrémních postojů ve svůj protiklad (tzv. konverze). Častěji se mění intenzita postoje.
Za žádoucí je požadován boj proti některým předsudkům, zejména rasovým. Podle naivního názoru mohou změnu postoje ovlivňovat fakta, která jsou prezentována, avšak rozhodující je vztah jedince k faktům, nikoli fakta sama. Důležitý je kontext, v jakém jsou fakta prezentována, a důvěryhodnost jejich zdroje.

H. C. Triandis (1975) určil faktory změn postoje:
- důvěryhodnost zroje informace
- atraktivita zdroje informace
- moc zdroje informace
- styl, struktura a obsah informace

E. F. Mueller a A. Thomas sestavili pojetí podmínek, za nichž dochází ke změně postoje:
- prolomení hodnotové struktury: „brain washing“ – jedinec je pokořován dokud nezačne pochybovat o svém dosavadním smýšlení, když se v jedinci vzbudí pocit, že „není nic“, naočkuje se mu žádoucí postoj, který je nucen veřejně demonstrovat
- vytvoření motivace pro přijetí nového hodnocení: za pomoci násilí, omezení spánku apod. – tím se vytvoří pohotovost přijmout vše, co je mu předloženo, uplatňuje se potřeba zbavit se nepříjemností a zachránit se (např. Moskevské procesy 30. let)
- cvičení nového postoje: jestliže se zničí identita jedince, je schopen přijmout vše, co se mu nabídne
Tyto fáze mytí mozku vedly ke změně smýšlení lidí.

Neméně dramatický je vliv psychického traumatu (znásilnění), které může u postiženého přivést radikální změnu postoje (např. k sexu). Vliv má přímá osobní zkušenost (účinné i v případě, pokud jsme svědky nějakých zvěrstev – nacistická, komunistická).

Proti určitému přesvědčení, které má být změněno, se používá přesvědčování. J. Grác jej definuje jako „takové ovlivňování, při kterém recipient pod vlivem přesvědčování dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodněnosti nějakého stanoviska.“

Kroky k přesvědčení:
1) vzbuzení a udržování pozornosti
2) vyvolání příslušných motivů
3) spojení motivu s přesvědčováním
4) vytvoření specifické reakce, která je žádoucí
(sekty, politické strany apod.)
V přesvědčování se uplatňuje logická či racionální a emocionální argumentace, případně kombinace obojího.
Emocionální argumentace: působí na city, její vliv je spíše okamžitý a časem slábne, je to sugestivní vliv založený na přesvědčivosti určitých evokovaných emocí a aktivaci podvědomých sklonů a tužeb.

Racionální argumentace: v kombinaci s emocemi, neboť ty hrají v postojích zásadní roli
Postupy:
- rymus ano-odpovědi (po kladných odpovědích na sérii otázek má subjekt tendenci odpovídat kladně stále)
- technika spoluběžce: lidé chtějí činit a vyznávat to, co činí a vyznává většina

Přesvědčování je indoktrinací, má aspekty etické i psychologické. Existují lidé s tendencí k „definitivnosti“ (mají černo-bílé vidění, svět však takový není).

Zkušený subjekt má k dispozici vztažná schémata, které reprezentují určité uspořádání jeho zkušenosti (světa, životního prostředí apod.). Podstatnými prvky tohoto schématu jsou kognitivní konstrukce a s nimi spojené emoce. Th. M. Newcomb uvádí „odpovídající posouzení vnímaného objektu není určováno jen jeho vlastnostmi, nýbrž také souvislostmi, v nichž je objekt vnímán (jinak vnímá strom dřevorubec a jinak botanik) „Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným“ – J. Lec.

Postoje se utvářejí a mění vždy v určitém kontextu, který je dán z jedné strany psychickým stavem subjektu a z druhé strany celkovou situací. Při změnách postojů nikdy nepůsobí informace sama o sobě, nýbrž v kontextu dané situace. Proto pozitivně hodnocení informátoři (komunikátoři) jsou v přesvědčování úspěčnější než neutrálně nebo negativně hodnocení. Hodnocení se týká důvěryhodnosti komunikátora.

Th. M. Newcomb, R. H. Turner a Ph. E. Converse formulovali podstatné podmínky změny postoje:
- změna postojů závisí na recepci nových informací, která se vztahuje k objektu postoje
- postoj vůči nějakému objektu se změní, jestliže se změní kognitivní obsah jiného, s ním spojeného objektu
(např. slavný vědec v pomačkaném obleku)

Změnu postoje nevyvolávají jakékoli informace o objektu postoje, ale pouze informace emociogenní, takže kognitivní a emocionální změny jdou paralelně.
Rozhodujícím faktorem změn či rezistence postoje je sama osobnost či subjekt postoje, jeho psychologické vlastnosti.
- vysoce inteligentní osoby jsou málo sugestibilní
- čím pozitivnější je vztah člověka k sobě samému, tím menší je jeho ovlivnitelnost
Ovlivnitelnost je jednak osobnostní rys a jednak souvisí s aktuálním stavem subjektu a se strukturou situace."

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9510
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse