Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Národní hospodářství a jeho ukazatelé

Národní hospodářství a jeho ukazatelé

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá národním hospodářstvím a jeho ukazateli. Popisuje práci a pracovní sílu, dále pak vysvětluje co je to nezaměstnanost a další ukazatele vývoje národního hospodářství jako jsou hrubý domácí produkt či platební bilance.

Obsah

1.
Práce a pracovní síla
2.
Nezaměstnanost
2.1.
Základní formy aktivní politiky zaměstnanosti ČR
2.2.
Další ukazatelé vývoje národního hospodářství

Úryvek

"PRÁCE A PRACOVNÍ SÍLA
Prací v ekonomii rozumíme úãelnou a cílevûdomou
ãinnost lidí, pfii které dochází k pfiemûnû pfiírodních
látek na statky, které jsou schopny uspokojovat
lidské potfieby nebo ãinnost spojenou s poskytováním
sluÏeb.
K práci lidé potfiebují:
• místo, kde v˘robky vyrábûjí nebo prodávají
• stroje, nástroje, zafiízení, dopravní prostfiedky, suroviny,
materiál, energii
• poznatky vûdy a techniky, technologické zku‰enosti
atd.
Práce je jedním ze základních v˘robních faktorÛ,
kter˘ spolu s pÛdou a kapitálem umoÏÀuje pfiemûÀovat
vzácné pfiírodní zdroje na statky a sluÏby
schopné uspokojovat lidské potfieby. Nûkdy se uvádí
je‰tû ãtvrt˘ v˘robní faktor, kter˘m je knowhow
neboli lidské znalosti a podnikatelské schopnosti.
Vykonávat práci je schopen ãlovûk, kter˘ má takové
fyzické a du‰evní vlastnosti, které potfiebuje k produkci
statkÛ a sluÏeb. ÚroveÀ tûchto pfiedpokladÛ
lidí pro práci je oznaãována jako lidsk˘ kapitál.
Hodnota lidského kapitálu roste se zvy‰ující se
kvalifikací pracovníkÛ na území urãitého státu.
Kvalifikací rozumíme zpÛsobilost ãlovûka pro v˘-
kon urãité práce, kvalifikace se získává vzdûláváním,
praktickou prÛpravou a je dána osobními
pfiedpoklady kaÏdého jedince.
Politika zamûstnanosti pfiedstavuje opatfiení k
optimálnímu vyuÏití lidského kapitálu.
V trÏní ekonomice dochází ke stfietávání nabídky a
poptávky po práci na trhu práce. Mechanismus
fungování odpovídá trhu zboÏí a sluÏeb, ale místo
ceny zboÏí zde pÛsobí v penûzích vyjádfiená cena
práce = mzda. Trh práce proto pfiedpokládá mzdovou
liberalizaci, ale v této oblasti si stát ponechává
urãitou aktivní roli (stanoví napfi. minimální
mzdu).
1. Nominální mzdou rozumíme penûÏní ãástku,
kterou zamûstnanec skuteãnû dostává.
2. Reálnou mzdou rozumíme objem statkÛ a sluÏeb
(spotfiební ko‰), které si zamûstnanec za získanou
mzdu koupí.
• Mzda úkolová je odmûna za práci závislá na vyrobeném
mnoÏství.
• Mzda ãasová je odmûna za práci závislá na délce
pracovní doby.
• Mzda hrubá je mzda pfied sráÏkami na danû a
pfiíspûvky na soc. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní.
• Mzda ãistá je mzda po sráÏkách.
NEZAMùSTNANOST
Nezamûstnaností rozumíme existenci skupiny práceschopného
obyvatelstva, které nabízí svou práci,
ale nenachází pro ni na trhu práce uplatnûní.
Nezamûstnanost pfiedstavuje makroekonomick˘
problém, kter˘ s sebou pfiiná‰í mnoho negativních
dÛsledkÛ jak ekonomick˘ch, tak sociálních.
Nezamûstnanost mÛÏe b˘t:
• dobrovolná - zahrnuje lidi v produktivním vûku,
ktefií neusilují o získání práce
• nedobrovolná - zahrnuje nezamûstnané, ktefií aktivnû
usilují o získání zamûstnání
Statistika zaznamenává pouze nedobrovolnou nezamûstnanost
a vykazuje její v˘voj mírou nezamûstnanosti,
coÏ je podíl poãtu nedobrovolnû nezamûstnan
˘ch k celkovému poãtu pracovních sil
vyjádfien˘ v procentech.
Nedobrovolná nezamûstnanost se podle pfiíãin rozdûluje
na nûkolik typÛ:
1. Frikãní nezamûstnanost je vyvolána pfiechodem
pracovníka z jednoho pracovního pomûru do
druhého. Pfiíãinou této formy nezamûstnanosti vût-
‰inou b˘vá nedostateãná informovanost o voln˘ch
místech na trhu práce a nepfiizpÛsobivost ãlovûka
v situaci, kdy mûní zamûstnání (to zahrnuje tfieba
schopnost mobility - stûhování se za prací). Frikãní
nezamûstnanost b˘vá zpravidla krátkodobá, je
pfiirozená a vût‰inou neodstranitelná.
2. Strukturální nezamûstnanost je dÛsledkem nutn
˘ch zmûn ve struktufie ekonomiky z hlediska odvûtví
nebo technologického pokroku (napfi. chemick
˘, strojírensk˘ prÛmysl, omezování zbrojního
prÛmyslu, atd.). Tento typ nezamûstnanosti je
dlouhodob˘. Strukturální nezamûstnanost je pfiirozen
˘m jevem dobfie fungující ekonomiky, ale sv˘m
rozsahem mÛÏe znamenat rozsáhl˘ a náhl˘ vzrÛst
poãtu nezamûstnan˘ch v urãit˘ch oblastech.
3. Cyklická nezamûstnanost souvisí s cyklick˘m
v˘vojem v hospodáfiství, kdy se stfiídají období
konjunktury (rÛstu) a recese (pokles a stagnace
hospodáfiství). V období recese oslabuje ekonomika
a na trhu práce se nedostává voln˘ch pracovních
míst. DÛsledky této formy nezamûstnanosti
jsou dlouhodobé, negativnû se projevují vzrÛstem
sociálních problémÛ a mají vliv na budoucí hospodáfisk
˘ rÛst (napfi. pokles produkce, ménû prostfiedkÛ
na investice, atd.).
4. Sezónní nezamûstnanost je spojena se sezónní
prací (napfi. zednické práce, zemûdûlství, atd.).
Zvlá‰tní druhy nezamûstnanosti
• Pfii nedobrovolné dovolené si zamûstnavatel
ponechává zamûstnance v pracovním pomûru, ale
nezamûstnává ho prací, n˘brÏ ho nutí k neplacené
nebo jen ãásteãnû placené neãinnosti (dovolené).
• Pfii ãásteãné nezamûstnanosti zamûstnává zamûstnavatel
pracovníka na zkrácenou dobu proti
jeho vÛli. Zkrácená pracovní doba mÛÏe mít formu
t˘denní nebo denní, pokud je úãelem zkrácení
pfiedejít nebo omezit propou‰tûní zamûstnancÛ.
Pro zamûstnavatele se nask˘tá moÏnost udrÏet
pracovní vztahy zejména s kvalifikovan˘mi zamûstnanci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse