Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nauka o podnikání - přednášky

Nauka o podnikání - přednášky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zaobírají problematikou podnikání. Vymezují pojmy spojené s podnikem a podnikáním, seznamují s podnikovou typologií a se živnostenským zákonem. Dále charakterizují obchodní rejstřík, uvádí specifika právních forem podnikatelských subjektů a vypisují jejich výhody i nevýhody. Zabývají se také provozními prostory, představují jednotlivé fáze životního cyklu podniku, vymezují požadavky pro podnikání a v závěrečné části informují o existujících programech podpor podnikání.

Obsah

1.
Podstata podniku a podnikání
1.1.
Podnikání
1.2.
Podnikání obsahuje
1.3.
Dispozice podnikatele
1.4.
Osobní vlastnosti
1.5.
Právní předpisy
1.6.
Podnikatelem je
1.7.
Podnik
1.8.
Okolí podniku
1.9.
Cíl podnikání
1.10.
Podnik a zájmové skupiny
1.11.
Podnikové funkce
2.
Typologie podniků
2.1.
Bariéry podnikání
2.2.
Podnikání versus zaměstnanecký poměr
2.3.
Důvody zahájení podnikatelské činnosti
2.4.
Riziko v podnikání
2.5.
Rizika
2.6.
Úspěšnost podnikatelské činnosti mohou ovlivnit různé změny
2.7.
Podniky podle právní formy
2.8.
Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví
2.9.
Podniky podle velikosti
2.10.
Podniky podle převládajícího výrobního faktoru
2.11.
Podniky podle typu výroby
2.12.
Sdružení podniků
3.
Živnostenský zákon
3.1.
Struktura zákona
3.2.
Charakteristika pojmu živnost
3.3.
Živností není
3.4.
Živností není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob
3.5.
Subjekty oprávněné provozovat živnost
3.6.
Všeobecné podmínky provozování živnosti
3.7.
Zvláštní podmínky provozování živnosti
3.8.
Provozování živnosti průmyslovým způsobem
3.9.
Překážky provozování živnosti
3.10.
Živnostenské oprávnění
3.11.
Průkazem živnostenského oprávnění je
3.12.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
3.13.
Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
3.14.
Živnosti ohlašovací
3.15.
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti
3.16.
Doklady o odborné způsobilosti mohou být nahrazeny
3.17.
Odborná způsobilost pro vázané živnosti
3.18.
Živnosti volné
3.19.
Odborná způsobilost a další podmínky pro koncesované živnosti
3.20.
Rozsah živnostenského oprávnění
3.21.
Podnikatel je povinen
3.22.
Podnikatel
3.23.
Podnikatel provozující živnost spočívající v maloobchodě/velkoobchodě
3.24.
Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo
3.25.
Náležitosti ohlášení živnosti
3.26.
Fyzická osoba (FO) v ohlášení uvede
3.27.
Právnická osoba (PO) v ohlášení uvede
3.28.
Živnostenský úřad předá
3.29.
V živnostenském listě vydaném fyzické osobě se uvede
3.30.
V živnostenském listě vydaném právnické osobě se uvede
3.31.
Živnostenský úřad
3.32.
Náležitosti žádosti o koncesi
3.33.
V koncesní listině vydané fyzické osobě se uvede
3.34.
V koncesní listině vydávané právnické osobě se uvede
3.35.
Živnostenské oprávnění zaniká
3.36.
Živnostenský úřad živnostenské oprávnění
3.37.
Živnostenský rejstřík
3.38.
Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje
3.39.
Živnostenská kontrola
3.40.
Neoprávněné podnikání
3.41.
Pokuty udělované živnostenským úřadem
3.42.
Živnostenský úřad může uložit
3.43.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení živnostenského zákona
4.
Obchodní rejstřík a hospodářská soutěž
4.1.
Základní pojmy
4.1.1.
Podnikání
4.1.2.
Podnik
4.1.3.
Obchodní jmění
4.1.4.
Organizační složka podniku
4.1.5.
Obchodní firma
4.1.6.
Jednání podnikatele
4.1.7.
Obchodní listiny
4.1.8.
Prokura
4.1.9.
Obchodní tajemství
4.2.
Obchodní rejstřík (OR)
4.2.1.
Do OR se zapisují
4.2.2.
Do OR se zapíší
4.2.3.
U právnických osob se zapíší ještě následující údaje
4.2.4.
Navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku
4.3.
Účast na hospodářské soutěži
4.3.1.
Nekalá soutěž
5.
Právní formy podnikatelských subjektů
5.1.
Charakteristika obchodních společností dle následujících faktorů
5.1.1.
Veřejná obchodní společnost - v.o.s.
5.1.2.
Komanditní společnost - k.s.
5.1.3.
Společnost s ručením omezeným - s.r.o.
5.1.4.
Akciová společnost - a.s.
5.1.5.
Družstvo
5.1.6.
Kritéria volby právní formy
5.2.
Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání
5.2.1.
FO podnikající samostatně na základě živnostenského oprávnění
5.2.2.
Sdružení FO bez právní subjektivity
5.2.3.
Tiché společenství
5.2.4.
Veřejná obchodní společnost
5.2.5.
Komanditní společnost
5.2.6.
Společnost s ručením omezeným
5.2.7.
Akciová společnost
5.2.8.
Družstvo
6.
Provozní prostory pro podnikání
6.1.
Vymezení základních pojmů
6.2.
Způsoby získání provozních prostor
6.3.
Nájem nebytového prostoru
6.4.
Specifická opatření doporučená pro uvedení do nájemní smlouvy
6.4.1.
Povinnosti pronajimatele
6.4.2.
Povinnosti nájemce
6.5.
Způsoby ukončení nájemní smlouvy
6.6.
Důvody ukončení smlouvy
6.7.
Stanovení nájemného
6.8.
Nákup nebytového prostoru
6.9.
Charakteristické rysy kancelářských prostor
6.10.
Členění administrativních prostor
7.
Život podniku - podnikatelský plán
7.1.
Životní cyklus podniku má následující fáze
7.2.
1. fáze - Založení podniku
7.3.
2. fáze - Růst podniku
7.4.
3. fáze - Stabilizace podniku
7.4.1.
Ve fázi růstu a ve fázi stabilizace je nutné
7.4.2.
Finanční zdraví x Finanční tíseň
7.4.3.
Varovné signály bankrotu
7.5.
4. fáze - Krize podniku
7.6.
5. fáze - Zrušení a zánik podniku
7.7.
Zakladatelský projekt řeší komplexně
7.8.
Stadia zahájení podnikatelské činnosti, režimy financování
7.9.
Zakladatelský rozpočet
7.10.
Rozpočet potřeby startovního kapitálu
7.11.
Podnikatelský plán
7.11.1.
Pro úspěšnost podnikatelského plánu je nutné, aby obsahoval
7.11.2.
Rozsah a hodnota podnikatelského plánu
7.11.3.
Struktura podnikatelského plánu
8.
Požadavky pro podnikání
8.1.
Řízení lidských zdrojů
8.1.1.
Organizace personální práce
8.1.2.
Personální činnosti
8.1.3.
Zaměstnávání specifických skupin pracovníků
8.1.4.
Podpora rozšiřování pracovních míst
8.1.5.
Vztah podnikatele k odborové organizaci
8.2.
Povinnosti podnikatelů
8.3.
Nejdůležitější legislativní požadavky pro podnikání
9.
Podpora podnikání
9.1.
Podpora podnikání
9.2.
Evropská unie a Česká republika
9.3.
Programy podpory financované ze státního rozpočtu
9.4.
Programy podpory využívající prostředků strukturálních fondů EU
9.5.
Sdružení podnikatelů České republiky
9.6.
Samostatně registrovanými svazy s charakterem cechů jsou například
9.7.
Působnost Hospodářské komory
9.8.
Účelem hodnocení pracovníků je
9.9.
Kritéria hodnocení je možné členit takto
9.10.
Používané metody hodnocení pracovníků
9.11.
Mzdou se obvykle rozumí
9.12.
Formy odměn je možné rozdělit na
9.13.
Mzdové formy

Úryvek

"Podnikání
- snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady (základní motiv podnikání)
- zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků – zájmy, požadavky, potřeby, preference
- potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými produkty prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku
- na počátku podnikání vkládá podnikatel do svého podnikání kapitál nelze nikomu podnikání nařídit, ani jej naplánovat

Podnikání obsahuje
- neustálé hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí k vyplňování mezer na trhu
- neustálá podnikatelská rozhodnutí o použití disponibilních zdrojů (co bude dělat, jak bude, kde, pro koho, jaké zdroje,..)
- neustálé překonávání tradičních stereotypů; iniciaci a zavádění nových řešení
- ochotu a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné podnikatelské riziko spojené s potenciálním ekonomickým úspěchem nebo neúspěchem (0, zisk, ztráta)
„Podnikání je prostředkem k uspokojování svých potřeb uspokojováním cizích potřeb“

Dispozice podnikatele
= výkonný potenciál – znalosti, kompetence, know how
- členit - schopnosti
- vědomosti
- dovednosti

Osobní vlastnosti
- specifické – rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, vztah k práci, vztah k jiným lidem
- nespecifické – zdvořilost, ohleduplnost, bezúhonnost

Základní právní předpisy upravující podnikání v ČR
- zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v plném znění
- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v plat znění

Podnikatelem je: (dle Obchodního zákoníku)
- osoba zapsaná v OR
- osoba podnikající na základě živnost. oprávnění
- osoba podnikající na základě jiného než živnost. oprávnění podle zvláštních předpisů (advokáti, daňoví poradci,..)
- FO provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů
- zahraniční osoby mající právo podnikat v zahraničí

Podnik (§ 5 Obchodního zákoníku)
= soubor hmotných jakož i osobních a nehmotných složek podnikání
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit
Podnik je obklopen okolím, jehož vývoj na podnik výrazně působí nejen jako určité omezující podmínky, ale také jako příležitosti pro další rozvoj, jejich včasné využití znamená konkurenční výhodu

Okolí podniku
Okolí podniku je možné rozčlenit na prvky, které však nepůsobí izolovaně, ale při vzájemném ovlivňování. Mezi nejdůležitější prvky okolí podniku patří
- geografické okolí – kde je umístěn, logistiky
- technologické okolí – výzkum a vývoj v tom daném oboru
- sociální okolí – podnik má společenský charakter, tvoří ho lidé, chování lidí je ovlivněno činností podniku, činnost podniku by měla být prospěšná nejen podniku, ale i okolí
- politické a právní okolí
- ekonomické okolí – dostupnost zdrojů, daňová zátěž, hospodářský růst
- ekologické okolí – bariéry podniku – musí dodržovat předpisy, emisní normy, etc..
- etické okolí – chování podnikatelských subjektů, morálka, korektní chování, pravdivé údaje
- kulturně historické okolí – historie dané země, úroveň a vzdělanost lidí
Podniky byly vytvořeny proto, aby tzv. vyráběly peníze"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Obsahuje graf a několik schémat, rozsah čistého textu je cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse