Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nespravedlivé právo neexistuje - vztah práva a spravedlnosti

Nespravedlivé právo neexistuje - vztah práva a spravedlnosti

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou spravedlnosti a práva. V úvodu nejdříve oba termíny definuje a analyzuje. Poté se věnuje vztahu obou pojmů a jejich propojení. Práce rovněž obsahuje různé pohledy na danou věc, a jejich kritiku z pohledu známých osobností a vážených filozofů. V závěru je uvedeno celkové shrnutí problematiky a osobní postoj autora seminární práce k výroku „Nespravedlivé právo neexistuje“.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právo
3.
Spravedlnost
4.
Vztah práva a spravedlnosti
5.
Závěr

Úryvek

"3. Spravedlnost
Spravedlnost je jedním ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména práva. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje k druhému a nazýváme ji „dobro pro druhé“. V určitých sférách ji lze charakterizovat několika principy. Když vezmeme rovné zacházení se všemi, jedná se o spravedlnost jako o rovnost si všech před zákonem. Při přiměřených trestech a odměnách je to retributivní spravedlnost. Při spravedlivém rozdělení požitků a břemen je to pak distributivní spravedlnost. A v neposlední řadě je to procesní spravedlnost, kde se jedná o rozhodování v případech stejných stejně a v nestejných odlišně.
Nejstarší je patrně spravedlnost retributivní čili opravná. Zločin je třeba přiměřeně potrestat, dluh splatit a škodu napravit. Týká se především vztahů mezi jednotlivými lidmi, případně skupinami, z nichž jedna vznáší proti druhé žalobu, protože se cítí být poškozena. Retributivní spravedlnost vyžaduje, aby pokud se obvinění prokáže, byl viník potrestán, popřípadě aby poškozená strana dostala satisfakci.
Požadavek distributivní spravedlnosti nastupuje tam, kde se mezi několik subjektů rozdělují požitky a břemena. Např. při dělení dědictví nebo kořisti, při rozdělování daní a podobně. Když se dva lidé tahají o jednu věc, je spravedlivé jim ji rozdělit? Ale jak? Jednoduchá nebo mechanická spravedlnost říká, že každému stejně. Jenže stejný objem daně např. ve středověku je pro bohatého maličkostí, kdežto chudého by zruinoval. Jako by distributivní spravedlnost neměla být slepá, ale měla brát ohledy na to, kdo před ní stojí. Proto druhá úvaha říká, že se má přihlížet k možnostem plátce. Ale ani stejná mzda pro všechny by nebyla spravedlivá, má se přece brát v úvahu výkon či zásluha. Požadavek distributivní spravedlnosti tedy rozhodně není jednoduchý.

4. Vztah práva a spravedlnosti
Jedním ze známých filozofů, který se zabýval vztahem práva a spravedlnosti byl G. Radbruch. Byl stoupenec pozitivistického přístupu k právu, ale po druhé světové válce dochází k jeho přiklonění k přirozenému právu. Jedním z výroků Radbrucha bylo, že „právo je kulturní jev a má hodnotu, smyslem práva je sloužit spravedlnosti“. V této souvislosti mluví o idei práva ve třech souvislostech. Formální spravedlnost, účelnost a právní jistota. Radbruch si pokládal otázku „zda autoritativně stanovené právo také platí, je platným právem, když jeho uplatnění vede k nespravedlivým důsledkům a je v rozporu se svým účelem?“ A právě svou odpověď uvedl v tzv. formuli, která zní: "Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako "nenáležité právo" spravedlnosti ustoupit."
Znamená to, že právo je akceptovatelné i tehdy, je-li obsahově nespravedlivé či neúčelné, ale pokud se dostane do rozporu se spravedlností v takové míře, že dosáhne nesnesitelné míry, ztrácí platnost. Tzn. že tento rozpor z něj činí neprávo a kritériem tohoto stavu je spravedlnost.
Spravedlnost jako princip přirozeného práva má zde přednost před právem pozitivním a stává se rozhodujícím kritériem jeho platnosti. Kritika této formule však poukazuje na to, že k jejímu uplatnění dochází v situacích které jsou označené za nesnesitelné, katastrofické a to ohraničuje její použití v situaci fungujícího práva v ústavních podmínkách. Později Radbruch mluví o hrozné, strašné nespravedlnosti. Radbruchovu formuli za nevhodnou a vnášející do právního systému chaos označil anglický právní teoretik H.L.A. Hart. Hart reagoval na snahy o oživení přirozeného práva po druhé světové válce. Hart založil svojí kritiku Radbruchovy formule na klasifikaci pravidel náležících do systému pravidel, která obecně působí ve společnosti. Argumentuje tím, že třídu platných právních zákonů nedostaneme vyloučením toho, co je z morálního hlediska špatné, ale jen srovnáním dvou platných pravidel.


5. Závěr
Dle mého názoru, je spravedlnost v některých případech v rozporu s právem, jelikož spravedlnost je úzce spjatá s rovností, ale právo například ve vztahu jedince a skupiny, dává většinou přednost většině. V tzv. veřejném zájmu nebo obecném blahu. Spravedlnost je v očích různých lidí jiná a ne vždy dojde k naplnění právě takových požadavku na spravedlnost, jaké by ten který člověk chtěl. Například, má-li přes vaší zahrádku vést cesta do jiné vesnice a nelze-li jiným způsobem danou cestu vést, správní orgán určí, že cesta v zájmu většiny, tudíž ve veřejném zájmu přes vaší zahrádku povede a vy s tím nic neuděláte. Dochází tak buď k částečnému odebrání vlastnictví nebo zřízení věcného břemene. A kde je tedy spravedlnost teď? V našem státě platí určitý normativní systém a přes ten člověk jít nemůže, ať už mu určitý rozsudek přichází spravedlivý či nikoliv. Já osobně jsem také zastáncem spíše pozitivistického myšlení, jelikož nás daný řád usměrňuje a nedochází tak k tzv. křivdám ze strany jedince k jedinci. Člověk vždy bude podřízen skupině, tudíž většině, aby byla naplněna tzv. většinová spokojenost. V určitých soudních rozhodnutích sice žádnou spravedlnost nevidím, ale vidím určitý řád a disciplínu, která je ve společnosti důležitá, aby byly zachovány ty nejpodstatnější hodnoty. Ale i přes všechny zákony, předpisy a řády je stále páchána trestní činnost více a více. A spousta lidí už dokáže zákony obejít, aby došla ke svým tužbám a cílům, i když nejsou v souladu se zákonem. Ale zamysleme se nad tím, jak by to asi vypadalo, kdyby žádné právo nebylo. Člověk by asi logicky existovat nemohl. Byl by naprostý chaos a nastala by nejspíše doba tak říkajíc „silnější vyhrává“, ale ani tohle by neobstálo a nejspíše by brzy vše zaniklo. Proto by měl člověk chápat i tu občasnou nespravedlnost, v jeho očích řekněme křivdu, jako opodstatněnou a v zájmu většiny spravedlivou. "

Poznámka

Seminární práce z Dějin právního myšlení - Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra teorie práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse