Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neziskový sektor, neziskové organizace - charakteristika

Neziskový sektor, neziskové organizace - charakteristika

Kategorie: Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou neziskového sektoru, zejména neziskovými organizacemi. V úvodu definuje, co je to neziskový sektor, a uvádí jeho právní formy. Poté se obecně zmiňuje o postavení neziskové organizace v národním hospodářství. Dále vyjmenovává základní typy a formy těchto organizací. Seznamuje, nejen jak lze založit neziskovou organizaci, ale také jaké je její financování. Závěr je věnován vztahům těchto organizací s okolím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je a kde se neziskový sektor nachází?
3.
Právní formy
4.
Neziskové organizace v hospodářství
5.
Typy a základní formy neziskových organizací
6.
Jak založit neziskovou organizaci
7.
Financování neziskových organizací
8.
Vztahy neziskových organizací s okolím
9.
Shrnutí

Úryvek

"Jak založit neziskovou organizaci?

Uvedeme si příklad na občanském sdružení: Abychom mohli založit občanské sdružení, musíme sestavit přípravný výbor, který tvoří 3 lidé, z nichž jeden musí být ve věku nad 18 let a ostatním členům stačí být věkem nad 15let. Tento výbor podá návrh na registraci a vypracuje stanovy ve dvou vyhotoveních.
Jak již víme občanská sdružení registruje Ministerstvo vnitra, proto pokud neshledá vznik v rozporu se zákonem, zaregistruje jej. Občanské sdružení získá právní subjektivitu datem registrace a vznikne také pokud od Ministerstva vnitra nepřijde do 40 dnů vyjádření o registraci nebo odmítnutí. Zmocněný člen zašle ověřenou kopii s razítkem od MV ČSÚ, který přidělí IČO.
Stanovy musí obsahovat: název sdružení, sídlo sdružení, cíl jeho činnosti, práva a povinnosti členů sdružení, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření.
Postup při založení občanského sdružení: nejprve je ustavující schůze (valná hromada), volba výboru (předsednictva) a jednatelů, poté zápis z ustavující schůze, jednání výboru apod. dále řešíme povinnost registrovat se na Finančním úřadu jako plátce daně, pokud má příjmy > majetek, vede účetnictví a platí daně, členské příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu. nezdanitelný základ pro občanská sdružení je 300 tis. Kč, od darovací daně mohou být osvobozeny též dary při provozování „prospěšné“ činnosti - darovací daň se přiznává 2x ročně.

Financování neziskových organizací

Všeobecně platí, že neziskové organizace jsou financovány vícezdrojově. V sektoru nacházíme i organizace , které jsou schopny se samofinancovat na 100%, ale i organizace, které jsou zcela závislé na vnějších zdrojích, jako jsou dary a příspěvky.například tělovýchovná organizace SOKOL je tradičně schopna vysokého podílu samofinancování.
Zdrojem peněz pro neziskové organizace jsou členské příspěvky a zápisné, veřejné rozpočty, nadace a nadační fondy, firemní dárcovství, individuální dárcovství, loterie a sázkové hry a doplňková hospodářská činnost organizací.
Jako specifický nepeněžní zdroj je dobrovolná práce členů. Tento faktor činí neziskové organizace konkurenceschopnými vůči komerčním organizacím.
Teď si budeme specifikovat jednotlivé zdroje financování neziskových organizací. Nejprve začneme členskými příspěvky, které jsou základním příjmovým zdrojem občanských sdružení(u majetných organizací je to 5% a u nemajetných až 100%).
Pro řadu neziskových organizací zejména v sociální oblasti jsou zdrojem financí veřejné rozpočty,které se dostávají do příjmů zprostředkovaně přes nadace a nadační fondy. Prostředky poskytují ministerstva, krajské úřady a obce(např. poskytování sociálních služeb, rozvoj sportu a tělovýchovy, rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví. Smyslem nadací je alokování peněžních prostředků formou darů na veřejně prospěšné účely, v této době nazývané jako granty(náplň jedné třetiny nadací a několika procent nadačních fondů.
Darování se odehrává individuálním rozhodnutím, např. veřejnými sbírkami. Známé jsou sbírky obnošeného šatstva apod., individuální dary organizaci SOKOL od starých členů. Na veřejně prospěšné úkoly přispívají i velké loterie a sázkové hry. Nejvíce odvedla společnost SAZKA,a.s. celkem 1 034mil.Kč, což bylo necelých 15% jejich tržeb. Nejvyšší tržby však vykazují výherní hrací automaty, ale neodvádí takové procento ze svých tržeb je to pouhé 1,15% což je pouze 510 mil. Kč.
U vzájemně prospěšných organizací je významná doplňková hospodářská činnost, která je často vázaná na majetek. U řady občanských sdružení představují tyto doplňkové činnosti až 60% jejich příjmů. Při zdaňování těchto činností je sledována každá činnost zvlášť a uznatelné náklady jsou jen ty, které s ní bezprostředně souvisí. Z těchto důvodů řada občanských sdružení zakládá na tuto činnost s.r.o.
Významným zdrojem u občanských sdružení je Dobrovolná práce členů. Obecně můžeme říct, že práce kterou dobrovolník věnuje organizaci je tím nejcennějším a několikanásobně přesahuje finanční rozpočet malých a středních organizací. V současnosti se na to bere, při přerozdělování peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely, protože se vyžaduje spoluúčast a tu mohou neziskové organizace nabídnout ve formě náležitě oceněné dobrovolné práce.

Vztahy neziskových organizací s okolím

Abychom si mohli definovat vztahy neziskových organizací s okolím rozdělíme si nejprve okolí na pár hledisek, kterými se budeme řídit. Jsou to závislost, konkurence, spolupráce a kontrola.
Zaměříme-li se na závislost, zjistíme, že stát a obce nám poskytují určitá pravidla, legislativy a fiskální politiku. Občané a občanské společnosti společně s veřejností jsou jedním ze zdrojů financí a dá se říci, že i jedním ze zakladatelů a zřizovatelů těchto organizací. Ostatní neziskové organizace získávají finance od nadací a jejich fondů, návazné služby ve formě sociálních služeb a poradenství díky vzdělání. Dalším zdrojem financí jsou firmy. A na druhé straně závislostí máme uživatele těchto služeb, kteří využívají sociální a zdravotní služby a také stát, který je vděčný za posilovaní ekonomiky a občanské společnosti.
Dalším kriteriem je konkurence. Zaměříme se na jednotlivá stanoviska, jedním z nich je to stát a obce, které mají podobné služby, tzv. veřejné statky. Za to mezi občany a občanskou společností a veřejností vznikají menšinové zájmy. Dá se říci, že ostatní neziskových organizací jdou finance ze stejných zdrojů v rámci oboru i napříč, poskytují stejné služby, ale za to firmy se snaží bránit zájmy pracovníků(odbory), vytvářet stejný produkt(vzdělávání, kultura, sport).
Následujícím hlediskem je spolupráce. Stát a obce řeší služby na veřejnou objednávku a také věci s tím spojené(komunitní problémy), občané, občanská společnost a veřejnost řeší také komunitní problémy(např. volnočasové aktivity pro děti). Ostatní neziskové organizace zastřešují jiné organizace, společný lobbing, firmy zakládají podniková občanství a projekty sociální ekonomiky.
Posledním z hledisek je kontrola neziskových organizací. Stát a obce dohlížejí na neziskové organizace pomocí různých legislativ a díky vyúčtování dotací, občané, občanská společnost a veřejnost pomocí přísunu finančních prostředků z veřejného rozpočtu. Ostaní neziskové organizace dohlížejí v rámci konkurence oboru. Firmy v rámci spolupráce a finančních příspěvků. Z druhé strany pohledu dohlíží stát na veřejnou prospěšnost politiky neziskových organizací a firmy z hlediska přírodních zdrojů(např. při znečišťování životního prostředí."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a grafiku.
Práce do předmětu Podniková ekonomika - Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15165
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse