Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Novověký empirismus

Novověký empirismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce charakterizuje novověký empirismus. Kdy se zaměřuje na anglický empirismus a francouzské osvícenství.

Obsah

1.
Anglický empirismus
2.
Francouzské osvícenství

Úryvek

"NOVOVĚKÁ FILOSOFIE
- myšlení této epochy charakterizuje důvěra ve schopnost rozumu, kriticky se osvobodit od
tradičního, zděděného způsobu uvažování

Proudy

1) Racionalismus = výklad světa doložený fakty
2) Anglický empirismus = proud, který odmítá spekulaci (včetně racionalistické dedukce)
3) Francouzské osvícenství = obrací pozornost k rozumovým aktivitám člověka a jejich výsledku 4) Německá klasická filozofie = kriticky hodnotí racionalismus, empirismus a osvícenství

ANGLICKÝ EMPIRISMUS (filosofie zkušenosti)

John LOCKE
- podle něho lidé nemají vrozené ideje, spíš zvyk přidržovat se získaných představ
- zabýval se problémy poznání, vychází z axiomu, že nic není v intelektu, co nebylo ve smyslech
- lidská mysl je nepopsaným papírem, na který se zapisuje zkušenost prostřednictvím smyslů

- zkušenost je • zevní: počitky dané smysly
• vnitřní: reflexe, sebepozorování

- náš rozum uspořádává počitky do idejí, které vznikají kombinováním jednodušších představ
- složené ideje jsou produktem naší mysli

- vliv měla také jeho filosofie státu: vychází z myšlenky společenské smlouvy a přirozeného práva
- panovník má respektovat přirozené právo a dodržovat zákony, ne je však vyhlašovat, to má být
úkolem zákonodárného sboru a když panovník tyto požadavky nedodržuje, může ho lid svrhnout

Isaac NEWTON
- přihlížel k Lockově filosofii, shrnul empirické a induktivní vědy do jedné matematické teorie
- souhlasil s Lockovým odmítnutím složených idejí, které odporují rozumu
- Boha považoval za geniálního mechanika vesmíru

George BERKELEY
- irský biskup, který aplikoval Newtonovy zákony na společnost, která je tedy prý ovládána dvojicí
mechanických sil:

1) Odstředivostí - projevuje se lidským egoismem
2) Dostředivost - je to sdružovací pud

- prohlásil, že býti je totéž, co býti vnímáno, neboť hmotu nemůžeme vnímat → když tedy tvrdíme,
že něco existuje, tak nanejvýš říkáme, že to máme ve vědomí, aby vůbec něco začalo existovat, musí to být vnímáno, pociťováno a prožíváno

David HUME
- za zkušenost považuje naše duševní stavy, kdy rozlišuje dojmy od představ (idejí)
- dle něj sdružování představ probíhá třemi způsoby:

1) Podle podobnosti či odlišnosti
2) Podle prostorové a časové sounáležitosti
3) Jako příčina a účinek"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5364ccb2e49ca.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Novoveky_empirismus.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse