Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské a obchodní právo - minimum prokuristy

Občanské a obchodní právo - minimum prokuristy

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky uvádí minimum z občanského a obchodního práva. Vymezují pojem a strukturu občanskoprávních vztahů a zabývají se významem času v občanském právu. Popisují věcná práva a závazky z právních úkonů. Detailně informují o dědickém právu a prokuře v obchodním právu. Seznamují s obchodními závazkovými vztahy, nekalou soutěží a živnostenským právem. Zejména s rozdělením živností a jejich druhy.

Obsah

1.
Pojem a struktura občanskoprávního vztahu
1.1.
Pojem občanského práva
1.2.
Pojem občanskoprávní vztah
1.3.
Struktura občanskoprávního vztahu
1.3.1.
Subjekt občanskoprávního vztahu
1.3.2.
Zastoupení
1.4.
Právní úkony
1.4.1.
Absolutní
1.4.2.
Vznik právního úkonu
1.5.
Protiprávní úkony
1.6.
Události
1.7.
Vybrané pojmy
1.7.1.
Právní řád
1.7.2.
Zásady při zajišťování zákonnosti
1.7.3.
Právo
1.7.4.
Morálka
1.7.5.
Právní normy
2.
Význam času v občanském právu
2.1.
Zánik práva uplynutím lhůty omezující jeho trvání
2.2.
Prekluze
2.3.
Promlčeníí
2.4.
Vydržení
3.
Věcná práva
3.1.
Základní charakteristika vlastnického práva
3.2.
Jednotlivé druhy omezení vlastnické práva
3.3.
Nabývání vlastnického práva
3.4.
Ochrana vlastnického práva
3.5.
Zánik vlastnického práva
3.6.
Spoluvlastnictví
3.7.
Podílové spoluvlastnictví
3.8.
Společné jmění manželů (SJM)
3.9.
Věcná břemena
3.10.
Pojem
3.11.
Vznik
3.12.
Obsah
3.13.
Zánik
4.
Závazky z právních úkonů
4.1.
Plnění
4.2.
Smluvní typy
4.3.
Vybrané typy smluv
4.3.1.
Koupě a prodej
4.3.2.
Kupní smlouva a její náležitosti
4.3.3.
Darovací smlouva
4.3.4.
Smlouva o dílo
4.3.5.
Nájem
5.
Dědické právo
5,.1. Předpoklady dědění
5.1.1.
Smrt fyzické osoby - zůstavitele
5.1.2.
Existence dědictví
5.1.3.
Dědění ze zákona
5.1.4.
Závěť
5.1.5.
Způsobilý dědic
5.2.
Dědění ze závěti
5.2.1.
Náležitosti osoby pořizovatele
5.2.2.
Náležitosti formy projevu
5.2.3.
Obsahové náležitosti závěti
5.2.4.
Zrušení závěti
5.3.
Nabytí dědictví
6.
Obchodní rejstřík (OR)
6.1.
Zapisuje se do OR
7.
Prokura v obchodním právu
7.1.
Prokura - § 14 ObchZ
8.
Obchodní závazkové vztahy
8.1.
Smlouva
8.2.
Smlouvy o smlouvě budoucí
8.3.
Vztah podnikatel x občan:
8.4.
Společné závazky a společná práva
8.5.
Zajištění závazků
8.6.
Zánik závazku
9.
Nekalá soutěž
9.1.
Hospodářská soutěž
9.2.
Generální klauzule
9.3.
Základní skutkové podstaty
9.4.
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
10.
Živnostenské právo
10.1.
Co je živnost, co není živnost
10.2.
Rozdělení živností
10.3.
Živnost zaniká
10.4.
Živnosti ohlašovací
10.5.
Koncesované živnosti
10.6.
Ohlášení živnosti

Úryvek

"1. Pojem a struktura občanskoprávního vztahu

Nejprve bych tedy od sebe odlišila dvě velké součásti českého právního řádu, tj. právo soukromé a právo veřejné. Právo občanské totiž spadá do práva soukromého.
právo veřejné - uplatňuje přímé veřejné donucení vůči účastníkům právních vztahů, tedy prostředky veřejné moci jim přímo ukládající práva a povinnosti. Převažují normy kogentní = nelze je upravit, jsou dány a musíme je respektovat, dodržovat
právo soukromé – ponechává prostor přímým účastníkům právních vztahů pro realizaci vzájemných právních vztahů mezi sebou, avšak vytváří jim podmínky tím, že účastníky vybavuje základními právními způsobilostmi, že jim stanoví obecná pravidla, která účastníci svým právně významným chováním uvádějí v život, a že jim poskytuje mocenskou ochranu v případě, kdy jeden z účastníků tato pravidla poruší. Převažují normy dispozitivní = účastníci si vztahy mohou upravit dohodou
Občanskoprávní vztahy jsou upraveny v občanském zákoníku – nejstarší zákoník, zákon č. 40/1964 Sb.
V občanskoprávních vztazích mají jejich účastníci rovné postavení (na rozdíl od veřejného práva, právo soukromé zaručuje účastníkům rovné postavení) a je dovoleno vše, co není zákonem výslovně zakázáno.
Toto obecné vymezení má své konkrétní projevy ve dvou fázích realizace práva:
 Ve fázi vzniku, trvání, změny či zániku soukromoprávního vztahu se rovnost účastníků projevuje tak, že žádný z účastníků soukromoprávního vztahu nemůže jinému účastníku ukládat jednostranné povinnosti, ale ani na něj převádět práva.
 Ve fázi sporu vzniklého ze soukromoprávního vztahu se uplatňuje obecné pravidlo římského práva (nikdo není soudcem ve vlastní při). Prakticky to znamená, že žádný z účastníků soukromoprávního vztahu není právně způsobilý autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech vznikajících ze soukromoprávních vztahů => soud
Předmět OP = majetkové vztahy fyzických a právnických osob
Pojem občanského práva = soubor právních norem, zakotvující základní osobní a majetkové postavení osob fyzických a právnických, upravující základní vlastnické poměry mezi nimi, obecně vymezené vztahy osobní a majetkové povahy založené na vzájemně rovném postavení, právní prostředky, na základě nichž vznikají, mění se a zanikají práva a povinnosti z těchto vztahů, a dále ty sankce za porušení subjektivních práv a povinností z těchto vztahů, které vycházejí z metody rovnosti účastníků soukromoprávních vztahů, přičemž celá občanskoprávní úprava je zaměřena k dosažení obecného účelu občanského práva: dosažení, ochraně, příp. obnovení rovnováhy zúčastněných společenských zájmů. "

Poznámka

Otázky byly součástí absolutoria na VOŠ - obor Prokurista firmy.
Práce čerpá z nepřiznaného zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk.T
Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18869
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse