Občanské právo 1/2

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. - od 1. 9. 2016 patří pod VŠFS Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. - výukové centrum Praha, Praha 6 - Dejvice

Charakteristika: Práce obsahuje detailní popis první části tématu občanské právo. Ze začátku práce popisuje vývoj občanského zákoníku, rozlišení práva veřejného a soukromého a další. Dále vymezuje subjekty či předměty občanskoprávních vztahů a zabývá se promlčením, ochranou osobnosti a věcnými právy. Následující část práce naleznete zde Občanské právo 2/2.

Obsah

1.
Dualismus práva
1.1.
Občanský zákoník
2.
Rozlišení práva soukromého a veřejného
2.1.
Prameny občanského práva
2.2.
Zásady občanského práva
3.
Právní skutečnosti
3.1.
Právní domněnky a právní fikce
4.
Právní úkony
4.1.
Základní prvky právního úkonu
4.2.
Výklad právních úkonů
4.3.
Náležitosti právních úkonů
5.
Subjekty občanskoprávních vztahů
5.1.
Fyzická osoba
5.2.
Svéprávnost
5.3.
Institut domácnosti a osoby blízké
5.4.
Právnická osoba
6.
Předmět občanskoprávních vztahů
6.1.
Věc
6.2.
Movité věci
7.
Promlčení
7.1.
Smysl promlčení
7.2.
Vztah ručení a promlčení
7.3.
Přerušení promlčení doby
7.4.
Stavění promlčecí doby
7.5.
Prekluze
8.
Ochrana osobnosti
8.1.
Zákonné licence
8.2.
Delikt
8.3.
Prostředky ochrany osobnosti
8.4.
Posmrtná ochrana
8.5.
Odpovědnost za škodu
8.6.
Zastoupení
9.
Věcná práva
9.1.
Dělení věcných práv
9.1.1.
Vlastnické právo
9.1.1.1.
Vlastnosti vlastnického práva
9.1.1.2.
Obsah vlastnického práva
9.1.1.3.
Nabytí vlastnického práva
9.1.1.4.
Zánik vlastnického práva
10.
Omezení a ochrana vlastnického práva
10.1.
Omezení
10.2.
Ochrana
10.3.
Vlastnická žaloba
11.
Podílové spoluvlastnictví

Úryvek

"ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY
1) Zrušení – dohodou, usnesením, splněním účelu, rozhodnutím soudu
→ následuje likvidace (→ dochází k vypořádání závazků) nebo ne

2) Zánik – výmaz z veřejnoprávní evidence

POJMOVÉ ZNAKY
• Název = pravdivý, přiměřený poměrům právnické osoby
- nesmí působit klamavě, být nemravný, nezákonný, nesmí být zaměnitelný
- např. nesmí tam být slovo nadace
- každá právnická osoba může mít pouze jeden název a je povinna ho používat tak, jak je zapsán v evidenci
- název, pod kterým je společnost zapsaná v obchodním rejstříku se nazývá → obchodní firma
Firma je název! (ne subjekt)

• Sídlo – každá právnická osoba může mít pouze jedno sídlo, musí být určeno už při založení
právnické osoby
(Založení) – v základní listině stačí být např.: sídlo je v Plzni
Pro zápis už je třeba konkrétní adresa.
- princip skutečného sídla → místo, které je zapsáno v obchodním rejstříku bez
ohledu na to, zda se na něm právnická osoba vyskytuje nebo ne

PŘEDMĚT OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
- kupní věc, která je prodávána → v případě kupní smlouvy
- rozdělení předmětu: 1) přímý
2) druhotný
§ 118 občanského zákoníku: předmětem jsou:
1) věci
2) práva
3) jiné majetkové hodnoty
4) byty a nebytové prostoryVĚC → není nikde definovaná
- má řadu významů:
1) věc v právním slova smyslu
2) příklad, záležitost
- zákonná definice neexistuje

U nás definice věci: 1) předmět hmotný
2) předmět užitečný – slouží potřebám člověka
3) předmět ovladatelný – absolutně
4) předmět odlišný od člověka

- odpad je věc movitá
- voda v řece je neovladatelná

DĚLENÍ VĚCÍ
• Movité – můžeme s ní hýbat
• Nemovité – nelze s ní hýbat
→ obecné dělení, ale ne dělení zákonné

Nemovitá věc: pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem
Movitá věc: vše ostatní (vše, co není věcí nemovitou, je věcí movitou)

• Pozemek je část zemského povrchu, která je oddělená od ostatních částí viditelný označením
• Parcela je prostředek, jak zaevidovat pozemek.
U pozemku nám patří vše od pozemku nahoru (do vzdušného prostoru) a dolů do středu země (reálně tam, kam se dokážeme dostat) → voda a vyhrazené nerosty patří státu

• Půda – zem, co se nachází na pozemku – není věcí
• Stavba – musí být spojena se zemí pevný základem


• Stavba v občanském právu – věc nemovitá
• Stavba ve stavebním právu: „činnost“ – výsledek je věc (stavba)

Dělení staveb:
Budovy a ostatní stavby
→ nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem (má minimálně 1 stavební podlaží)
→definice je v katastrálních předpisech

-ostatní stavby: zpravidla nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí
→ ostatní nadzemní stavby, které nejsou budovou

Nemovitosti, které:
• Jsou zapsány
• Nejsou zapsány: drobné stavby

MOVITÉ VĚCI
- existují problematické případy:

1) zvířata → jakýkoliv živočich
- zákon o ochraně zvířat X týrání
→ tak je zvíře: jakýkoliv obratlovec kromě člověka
- odvěcnění zvířat (u nás zatím není)

2) cenné papíry
- zákon o cenných papírech → cenné papíry jsou věci movité

3) ovladatelné přírodní síly a energie

• Zastupitelné → věc, kterou můžeme zastoupit (nahradit) jinou věcí (auto, …)
• Nezastupitelné → nemůžeme je nahradit (originály uměleckých děl, …)

• Druhově určené → věci určené podle druhu (udává se počet, míra, váha) – nap. tuna uhlí, kilo mouky, 100 litrů benzínu, peníze
• Individuálně určené → neurčují se druhově, např. pozemky


• Dělitelné – aniž-by jsme je zničily, nebo narušily jejich hospodářskou podstatu (pozemek)
• Nedělitelné – předchozí funkci plnit nemůžou; znehodnotíme ji, když ji rozdělíme, př. zvířata živá, PC, TV, …

• Zuživatelné – určeny k tomu, aby užíváním zanikly (jídlo, palivo, suroviny…)
• Nezuživatelné – určeny k dlouhému užívání, může dojít k opotřebení, ale je možno to opravit (auta, nemovitosti)

• Ocenitelné
• Neocenitelné

• Jednoduché – složena jednou částí (zvířata, talíř, …)
• Složené – složena (spojena) z více částí – spojena mechanicky (auto…) → tvoří jednu věc

• Jednotlivé – př. krabička sirek (krabička + 30 sirek) – 1 nebo víc částí, ale samostatně nemají žádnou hospodárnou funkci
• Hromadné – př. podnik → složený z: věcí movitých, nemovitých, práv a povinností,
pohl., …
→ 1) musí na ní být pohlíženo jako na celek
2) i je s ní tak nakládáno
3) je nazývána společným jménem
4) náleží jednomu vlastníkovi
- např. knihovna (kterou máme doma), pár bot, oblek

• Věc ničí (res nullius) – nemá vlastníka
• Věc vyloučená z obchodního rejstříku (res extra commercium)
(vyloučeny z převodu: nesmí nikomu patřit)
-např. výbušniny, drogy
• Věci společné všem (res omnium comunes)
→ (společné dědictví lidstva) – mořské dno, Antarktida, vesmírná tělesa)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28011
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse