Občanské právo 2/2

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. - od 1. 9. 2016 patří pod VŠFS Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. - výukové centrum Praha, Praha 6 - Dejvice

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracovanou druhou část občanského práva. Ze začátku práce popisuje závazkové právní vztahy a problematiku zástavního či zadržovacího práva. Dále rozebírá kupní smlouvu, nájemní smlouvu a další. Nakonec se zabývá dědickým právem. Předchozí část práce naleznete zde Občanské právo 1/2.

Obsah

1.
Závazky
1.1.
Druhy závazků
1.2.
Princip úpravy závazků
1.3.
Pohledávka
1.4.
Závazkové právní vztahy
1.4.1.
Uzavírání smluv
1.4.2.
Druhy smluv
1.4.3.
Předmět závazkových právních vztahů
1.4.4.
Závazky vznikající z protiprávního jednání, závazky událostí či stavů
1.4.5.
Změna závazků
1.4.6.
Zánik závazkově právních vztahů
2.
Zástavní právo
2.1.
Vznik zástavního práva
2.2.
Zástavní právo vespolné
2.3.
Zástava
2.4.
Zajišťovaná pohledávka
2.5.
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva
2.6.
Uspokojení ze zástavy
2.7.
Soudní prodej zástavy
2.8.
Zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě
2.9.
Výkon rozhodnutí prodejem zástavy
2.10.
Neplatná ujednání v zástavní smlouvě
2.11.
Zánik zástavního práva
2.12.
Podzástavní právo
3.
Zadržovací právo
4.
Kupní smlouva
4.1.
Zvláštní druhy kupní smlouvy
4.2.
Odpovědnost za vady
4.3.
Vedlejší ujednání ve smlouvě
4.4.
Směnná smlouva
4.5.
Darovací smlouva
4.6.
Smlouva o dílo
4.7.
Odpovědnost z prodlení
4.8.
Smlouva o půjčce a výpůjčce
5.
Nájemní smlouva
5.1.
Nájem bytů
5.2.
Společný nájem bytu
5.3.
Zánik nájmu
5.4.
Byty a nebytové prostory
6.
Smlouvy příkazního charakteru
6.1.
Příkazní smlouva
6.2.
Obstarání prodeje zboží
6.3.
Smlouva o úschově
6.4.
Smlouva zprostředkovatelská
6.5.
Smlouva o sdružení
6.6.
Jednatelství bez příkazu
7.
Náhrada škody
7.1.
Povšechný nástin
7.2.
Odpovědnost za škodu
7.3.
Účel právní úpravy náhrady škody
7.4.
Smluvní a mimosmluvní náhrada škody
7.5.
Prameny práva
7.6.
Rozsah náhrad škody
7.7.
Přímí a nepřímí poškození
7.8.
Započtení za náhradu škody
7.9.
Moderační právo soudu
7.10.
Škody na věci
7.11.
Újma na zdraví
7.11.1.
Obecně
7.11.2.
Účelné náhrady spojené s léčením
7.11.3.
Ztráta na výdělku
7.11.4.
Ztráta na důchodu
7.11.5.
Náhrada bolesti a ztížení společenského uplatnění
7.11.6.
Náklady na výživu pozůstalým
7.11.7.
Přiměřené náklady spojené s pohřbem
7.11.8.
Jednorázové vyrovnání
7.12.
Způsob náhrady škody
8.
Bezdůvodné obohacení
8.1.
Pojem bezdůvodného obohacení
8.2.
Právní úprava
8.3.
Předpoklady o vzniku bezdůvodného obohacení
8.4.
Vztah mezi újmou a obohacením
8.5.
Absence právního důvodu
8.6.
Vztah bezdůvodného obohacení a jiných titulů na plnění
8.7.
Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení
8.8.
Případy, kdy nejde o bezdůvodné obohacení
8.9.
Subjekty závazkového vztahu
8.10.
Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení
8.11.
Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení
9.
Dědické právo
9.1.
Testamentární dědická posloupnost
9.1.1.
Způsobilost zůstavitele sepsat závěť
9.1.2.
Omezení svéprávnosti
9.1.3.
Věk zůstavitele
9.1.4.
Náležitosti projevu a vůle
9.1.5.
Forma závěti
9.1.6.
Závěť sepsaná vlastní rukou
9.1.7.
Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele
9.1.8.
Závěť pořízená formou notářského zápisu
9.1.9.
Vedlejší doložky v závěti
9.1.10.
Zrušení závěti
9.2.
Intestátní dědická posloupnost
9.3.
Právní postavení dědice
9.4.
Odmítnutí dědictví
9.5.
Přechod dluhu na dědice
9.6.
Nepominutelný dědic
9.7.
Vydědění
9.8.
Ochrana oprávněného dědice
9.9.
Správce dědictví

Úryvek

"PODZÁSTAVNÍ PRÁVO
- podle ustanovení § 173 odst. 1 občanského zákoníku vznikne podzástavní právo zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc

- ke vzniku podzástavního práva není zapotřebí souhlasu vlastníka zasta¬vené věci

- jedná se o obdob¬ný právní vztah mezi zástavním věřitelem a zástavcem na straně jedné a poddlužníkem - dlužníkem ve vztahu k zástavci na straně druhé
- ozná¬mení o vzniku podzástavního práva musí mít shodně s úpravou zástavní¬ho práva k pohledávce písemnou formu, čímž se po formální stránce toto oznámení liší od oznámení o postoupení pohledávky

ZADRŽOVACÍ PRÁVO
- zadržovací právo, označované též jako právo retenční, patří mezi věcná práva k věci cizí
- svým obsahem se zřejmě nejvíce blíží ruční zástavě.

- rozdíl mezi zadržovacím právem a ruční zástavou však spočívá v tom, že zástavní právo - ruční zástava vzniká na základě konsensuálního projevu vůle zástavního věřitele a zástavce, avšak naproti tomu retenční právo vzni¬ká jednostranným projevem vůle osoby, která věc pro zajištění své platné pohledávky zadržela

- podle ustanovení § 175 občanského zákoníku tedy zadržovací právo vzni¬ká v situaci, kdy osoba, jež je jinak povinna movitou věc vydat, je naopak oprávněna ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky

- dalším předpokladem platného vzniku retenčního práva je, že se před¬mět retenčního práva dostal do dispozice věřitele nikoliv lstí či svévolným zmocněním → v takovýchto případech by byl vznik retenčního práva zcela nepřípustný

- zadržovací právo vznikne jednostranným úkonem oprávněné osoby, kterým vyjadřuje svou vůli předmět retenčního práva zadržet
- oprávněná osoba je povinna zadržení věci a důvody tohoto zadržení oznámit bez zbytečného odkladu dlužníkovi
- forma tohoto oznámení, a to forma písemná, je předepsána pouze v případě, že předmět retenčního práva se dostal do dispozice oprávněné osoby na základě smlouvy, která byla uza-vřena písemně

- zadržovací právo nemůže platně vzniknout ve prospěch osoby, která má movitou věc u sebe za účelem, který je jednoznačně neslučitelný s výkonem retenčního práva, i tato překážka vzniku zadržovacího práva však odpadá, pokud byl na majetek dlužníka podán návrh na prohlášení konkursu

- zadržovací právo má přednost před ostatními věcnými právy, tj. má při zpeněžení přednost nejen před zástavním právem smluv¬ním, ale rovněž i před zástavním právem zákonným či zřízeným na zákla¬dě konstitutivního rozhodnutí soudu či správního úřadu.

- dlužník může přivodit zánik zadržovacího práva tak, že poskytne opráv¬něné osobě jistotu ke splnění jeho pohledávky, avšak tato jistota musí být poskytnuta se souhlasem oprávněné osoby
- zadržovací právo zaniká: zánikem zajišťované pohledávky
zánikem zadržené věci
vydáním zadržené věci dlužníkovi

KUPNÍ SMLOUVA
- § 588 občanského zákoníku
- speciální úprava je i v obchodním zákoníku
- zvláštní ustanovení i v zákoně o ochraně podnikatele
→ jednou stranou je podnikatel a druhou spotřebitel
- platí, že úprava v obchodním zákoníku je úplná, neplatí subsidiárně pro občanský zákoník
- závazkově právní vztah, který vzniká mezi prodávajícím a kupujícím
- předmět → předat kupujícímu dohodnutou věc a převést vlastnické právo
- povinnost kupujícího přijmout a zaplatit kupní cenu
- projev → vůle převést na prodávajícího vlastnické právo
- kupní smlouva - převod vlastnického práva za peníze (je úplatná)
- rozdíly:
 Směnná – dochází k vzájemné směně
 Nájemní – pronajímatel přenechává nájemci právo
 po omezenou dobu daný prostor užívat, nepřevádí však vlastnické právo
 Darovací – bezplatně poskytuji věc či právo

ZVLÁŠTNÍ DRUHY KUPNÍ SMLOUVY
§ 612 – smlouva o prodeji zboží v pohodě
- je omezena smluvní volnost účastníků smlouvy a je zpřísněna odpovědnost za vady
§ 613 – smlouva o prodeji věci na objednávku

Kupní smlouva vzniká dvoustranným právním úkonem, který zakládá synallagmaticky právní vztah
- může docházet i k pluralitě na straně prodávajícího či kupujícího
- musí se dohodnout na ceně → „esentia negoti“
Určení předmětu – podstatná náležitost smlouvy
- musí být dodatečně vymezen
- může to být jak věc movitá, tak nemovitá
- nemovitosti – smlouva musí být písemná, notářsky ověřená

- předmět nemůže být reálná část věci
- (72/1994 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů)
- předmět může být i sama nemovitost, bez pozemku
- nemohou to být peníze, ledaže by se jednalo např. o starožitné mince
- může to být i právo, pokud to jeho povaha připouští
§ 118 odst. 1 – 2 předpoklady: a) je převoditelné
b) má majetkovou hodnotu
- nepřevádí se vlastnické právo věci, nýbrž samo to prodávané právo

- dohoda o ceně – smluvní ujednání stran má přednost před zákonem, ledaže by cenové předpisy stanovily nějaký limit – kdyby byl překročen, dohoda by byla neplatná
- projev vůle osob – musí z něj být jasné, že se převádí vlastnické právo na kupujícího"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28012
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse