Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo

Občanské právo


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje občanské právo: pojem, zásady a prameny OP, práva věcná a závazková, právní pojetí věci, ochrana osobnosti, věcná práva: vlastnické, dědické, duševní vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo.

Obsah

Občanské právo
1.
pojem
2.
zásady
3.
prameny
4.
práva věcná a závazková
5.
právní pojetí věci
6.
ochrana osobnosti
7.
věcná práva: vlastnické, dědické, duševní vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo

Úryvek

"POJEM, ZÁSADY A PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA
= tvoří právní předpisy, které upravují majetkové vztahy fyzických i právnických osob
- občanské právo je nejobsáhlejším odvětvím soukromého práva, které obsahuje převažně normy
dispozitivní (odchýlitelné)
- hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník

PRÁVA VĚCNÁ A ZÁVAZKOVÁ

Práva věcná - zajišťují moc osoby nad věcí

Právo závazkové (obligační) - upravuje vztahy, vnichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění
nějaké povinnosti od jiné osoby

PRÁVNÍ POJETÍ VĚCI
- předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
- v právním pojetí jsou věcmi pouze ohraničené samostané předměty, které mají hodnotu (cenu)
- základní rozdělení věcí vychází z odlišné podstaty věcí hmotných a nehmotných

Věci hmotné
- prosotorově vymezené a lidskými smysly poznatelné celky zevního světa, který nás obklopuje
- v právních vztazích se hmotné věci rozlišují podle různých třídních hledisek na:

1) Věci movité a nemovité → přemyslitelné a nepřemýstitelné (pozemky či stavby spojené se zemí)
2) Věci spotřebitelné a opotřebitelné → jednoužitkové a víceužitkové
3) Věci zastupitelné a nezatupitelné → hromadné: zrnko, kus a individuálně určené : budova, stroj
4) Věci dělitelné a nedělitelné → pozmeky, hromadné věci a budovy
5) Věc hlavní a její součastí nebo příslušenství - součást náleží k hl.věci tak, že nemůže být oddělena
- příslušenství jsou samostatné věci


Věci nehmotné
- nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení

OCHRANA OSOBNOSTI
- občanské právo zajišťuje kromě majetkových zájmů také ochranu osobnosti, zejména života a
zdraví, cti jména a projevů osobní povahy (tato ochrana se poskytuje fyzickým osobám)
- osoba, jejiž právo na ochranu osobnosti bylo porušeno má právo na příměřené zadostiučinění
- jestliže byla do značné míry snížena její důstojnost nebo vážnost ve společnosti, má také právo na
peněžitou náhradu, popřípadě na odškodnění


VĚCNÁ PRÁVA

Vlastnické právo
- nejvýznamější věcné právo, které představuje vlastníkovu nejvyšší a úplnou moc nad věcí
- stát může proti vůli vlastníka jeho věc vyvlastnit
- vlastnictví se nabývý smlouvou, rozhodnutím státního orgáný nebo jinou skutečností
- nálezem ztracené věci nálezce nenabývá vlastnictví


Dědické právo
= souhrn právních norem, upravucí přechod majetku zemřelé osoby na její právní zástupce - dědice
- jestliže nenabývá dědic ze závěti, dědí ze zákona příbuzní a blizké osoby, nedědí-li žádný dědic,
připadá pozůstalost státu


Právo duševního vlastnictví
- vztah k nehmotným produktům duševní práce, které mají majetkovou hodnotu (autorství)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538b847f0da97.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_pravo_2.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse