Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Občanské právo hmotné - otázky k souborné zkoušce

Občanské právo hmotné - otázky k souborné zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 30 vypracovaných okruhů z občanského práva hmotného. Jednotlivé části jsou převážně velmi obsáhle, důkladně, ale zároveň přehledně zpracovány. Seznamují nejprve s obecnou charakteristikou, pojmy, prvky a principy občanského práva, poté se zaměřují na občanskoprávní vztahy, jejich subjekty a subjektivní občanská práva a povinnosti. Následující okruhy již patří právním úpravám jednotlivých oblastí občanského práva. Součástí práce jsou také průběžně uváděná znění vybraných právních předpisů.

Obsah

1.
Pojem a předmět občanského práva
2.
Zásady občanského práva
3.
Občanskoprávní skutečnosti
3.1.
Kauza, titul, modus
3.2.
Pojem právních skutečností
3.3.
Právní úkony
3.4.
Druhy právních úkonů
3.5.
Smlouva a její vznik
3.6.
Náležitosti právních úkonů
3.7.
Obsah právních úkonů
3.8.
Výklad právních úkonů
3.9.
Právní následky vadných právních úkonů
3.10.
Protiprávní úkony
3.11.
Protiprávní stavy
3.12.
Jiné právní skutečnosti
3.13.
Komplexní právní skutečnosti
3.14.
Právní domněnky a fikce
4.
Občanskoprávní vztahy
4.1.
Pojem občanskoprávních vztahů
4.2.
Druhy
4.3.
Vznik
4.4.
Složky
5.
Subjektivní občanská práva a jejich ochrana
5.1.
Subjektivní práva
5.2.
Třídění subjektivních práv
5.3.
Výkon subjektivních práv a povinností
5.4.
Ochrana subjektivních práv
5.5.
Předmět subjektivních práv a povinností
6.
Subjekty občanskoprávních vztahů
6.1.
Právní způsobilost
6.2.
Osoby fyzické
6.3.
Příbuzenství, osoby blízké a domácnost
6.4.
Osoby právnické
7.
Ochrana osobnosti
7.1.
Právní úprava ochrany osobnosti fyzické osoby
7.2.
Ochrana nároků na ochranu osobnostních práv
7.3.
Prostředky ochrany osobnostních práv
7.4.
Omezení všeobecných osobnostních práv
7.5.
Ochrana poskytovaná právnickým osobám
8.
Zastoupení
8.1.
Zastoupení přímé a nepřímé
8.2.
Obecná ustanovení o zastoupení
8.3.
Zákonné zastoupení
8.4.
Smluvní zastoupení
9.
Promlčení a prekluze
10.
Věcná práva
10.1.
Pojem věcných práv
10.2.
Třídění věcných práv
11.
Vlastnické právo
11.1.
Právo nabývat vlastnictví
11.2.
Výkon vlastnického práva
11.3.
Obsah vlastnického práva
11.4.
Vlastnické žaloby
11.5.
Držba
11.6.
Detence
11.7.
Vlastnické právo státu
11.8.
Katastr nemovitostí
12.
Nabývání vlastnického práva
12.1.
Nabývání vlastnictví obecně
12.2.
Jednotlivé důvody nabytí
12.3.
Zánik vlastnického práva
13.
Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
13.1.
Obecně ke spoluvlastnictví
13.2.
Podílové spoluvlastnictví
13.3.
Společné jmění manželů
14.
Věcná práva k věcem cizím
14.1.
Zástavní právo
14.2.
Věcná břemena
14.3.
Právo zadržovací
15.
Závazkové právo
15.1.
Pojem závazkového práva
15.2.
Funkce
15.3.
Systematika
15.4.
Třídění
16.
Závazkové právo smluvní a deliktní
16.1.
Smluvní závazkové právo
16.2.
Hlavní zásady smluvního závazkového práva
16.3.
Závazkové právo deliktní
17.
Závazkový právní vztah
17.1.
Pojem závazkového právního vztahu
17.2.
Vznik závazkových právních vztahů
17.3.
Subjekty závazkových právních vztahů
17.4.
Předmět závazkových právních vztahů
17.5.
Obsah závazkových právních vztahů
17.6.
Druhy závazkových právních vztahů
17.7.
Odpovědnost za vady
18.
Změna závazků
18.1.
Obecný výklad
18.2.
Změna v subjektech
18.3.
Změna v obsahu
19.
Zajištění závazků
20.
Zánik závazků
21.
Smlouvy (včetně pojmových znaků jednotlivých smluvních typů)
21.1.
Smlouvy obecně
21.2.
Kupní smlouva
21.3.
Darovací smlouva
21.4.
Smlouva o dílo
21.5.
Smlouva o půjčce
21.6.
Smlouva o výpůjčce
21.7.
Nájemní smlouva
21.8.
Příkazní smlouva
21.9.
Smlouva o úschově
21.10.
Smlouva o ubytování
21.11.
Zprostředkovatelská smlouva
21.12.
Další smlouvy
22.
Odpovědnost za škodu
22.1.
Platná právní úprava
22.2.
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
22.3.
Subjekty odpovědnosti za škodu
22.4.
Rozsah a způsob náhrady škody
22.5.
Obecná odpovědnost
22.6.
Případy zvláštní odpovědnosti
23.
Bezdůvodné obohacení
23.1.
Obecně k bezdůvodnému obohacení
23.2.
Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení
24.
Dědické právo
24.1.
Obecně o dědickém právu
24.2.
Předpoklady dědické posloupnosti
24.3.
Dědění ze závěti
24.4.
Dědění ze zákona
24.5.
Nabytí dědictví
24.6.
Ochrana oprávněného dědice
25.
Manželství
25.1.
Pojem manželství
25.2.
Právní následky vad sňatku a manželství
25.3.
Práva a povinnosti manželů
25.4.
Zánik manželství
26.
Rodičovská zodpovědnost
26.1.
Určení rodičovství
26.2.
Práva a povinnosti rodičů a dětí
26.3.
Intervence státního orgánu do výkonu práv rodičů a dítěte
26.4.
Určení jména příjmení dítěte
27.
Náhradní rodičovská péče
27.1.
Náhradní péče obecně
27.2.
Osvojení
27.3.
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby
27.4.
Pěstounská péče
27.5.
Ústavní výchova
27.6.
Ochranná výchova
27.7.
Poručenství
27.8.
Opatrovnictví
28.
Výživné
28.1.
Právo na výživné obecně
28.2.
Řízení ve věcech výživného
28.3.
Jednotlivé druhy vyživovací povinnosti
29.
Základní instituty autorského práva
29.1.
Předmět úpravy autorského práva
29.2.
Pojem autorského práva
29.3.
Vznik
29.4.
Obsah
29.5.
Licenční a podlicenční smlouvy
29.6.
Autorskoprávní ochrana
29.7.
Přehled práv souvisejících s právem autorským
29.8.
Kolektivní správa práv
29.9.
Patentové právo
30.
Registrované partnerství
30.1.
Pojem registrovaného partnerství
30.2.
Práva a povinnosti partnerů
30.3.
Zánik
30.4.
Registrace

Úryvek

"29/ Základní instituty autorského práva
29.1/ Předmět úpravy autorského právo
Autorské právo v objektivním smyslu je soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění autorských děl. Autorské právo v subjektivním smyslu je dané konkrétní právo, které náleží autorovi díla.
Základním pramenem autorského práva je autorský zákon, zákon č. 121/2000 Sb. Nová právní úprava již je harmonizována s komunitárním právem. Jde o komplexní úpravu. Předchozí AutZ byl kogentní ohledně autorskoprávních smluv, naopak současný zákon je založen na systému právních domněnek a fikcí, které nastupují pokud nedojde k dohodě mezi stranami. Předchozí úprava byla monistická, současná je dualistická (práva osobnostní a majetková).
Autorský zákon je založen na principu neformálnosti vzniku autorskoprávní ochrany: Autorské právo k dílu vzniká automaticky, je-li dílo objektivně vnímatelné.
Rozlišujeme:
 kontinentální systém – je založen na osobnostním principu,
 angloamerický systém – založen na zbožovém principu (copyrightový).

Základní principy autorského práva:
Autorské právo je zvláštním osobnostním právem.
Díla jsou nehmotnými statky, které se od hmotných odlišují potenciální ubiquitou (způsobilostí všudypřítomnosti) – tzn. autorská díla mohou být užívána kdykoli a kdekoli, následně i současně, neomezeným počtem subjektů.
Zásada teritoriality: Práva k nehmotným statkům jsou chráněna uvnitř hranic státu.
Nehmotné statky doposud nejsou věcmi v právním smyslu. Ale v rámci rekodifikace jimi zřejmě budou.
Platná úprava vychází z koncepce nepřevoditelnosti autorského práva. Je však možné poskytovat licence k výkonu práva díla užít, kdy nejde o skutečný převod autorství.
Autorský zákon staví na zásadě neformální ochrany – ke vzniku ochrany se nevyžaduje splnění jakýchkoli formalit.
Zásadně je předmětem ochrany autorského práva jakékoli dílo bez ohledu na jeho obsah, účel nebo význam (chráněn je jak Mein Kampf, tak Babička, tak Jožin z bažin).
Autorský princip (§ 5 AutZ): Původním subjektem autorského práva je autor, vždy pouze FO, která dílo vytvořila.
Zásada pravdivosti: Subjektem autorského práva může být FO, která dílo vytvoří na základě své vlastní tvůrčí činnosti. Nemůže to být PO, ta může být subjektem pouze odvozených práv.

Vztah autorského zákona k občanskému zákoníku:
Autorský zákon je lex specialis vůči občanskému zákoníku. Občanský zákoník se použije podpůrně nebo se užije analogie (nejprve analogie autorského zákona až posléze analogie občanského zákoníku).

29.2/ Pojem autorského díla
Pojmové znaky díla v generální klauzuli (§ 2 odst. 1):
– umělecké či vědecké dílo
– vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné formě,
– jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora.
Počítačové programy, databáze, fotografie jsou chráněny analogicky jako díla literární, avšak jen jsou-li výsledkem duševní činnosti autora. Jsou dílem nikoli ve smyslu § 2 odst. 1, ale ve smyslu § 2 odst. 2 AutZ.
Dílo je tehdy výsledkem tvůrčí činnosti, pokud v rámci určitého okruhu děl vykazuje znaky individuálnosti, fantazie či jedinečnosti (statistická jedinečnost).
Negativní vymezení díla (§ 2 odst. 6) – výčet děl, která nejsou autorskými díly z důvodu nezpůsobilosti být dílem nebo nedostatku individuality.

Druhy autorských děl:
Rozlišujeme díla:
– umělecká (sem patří literární),
– vědecká.
Ustanovení § 2 odst. 1 uvádí demostrativní výčet: hudební, slovesná, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, kinematografická, výtvarná, architektonická, užitého umění, kartografická.

Zpracování a překlad díla:
Podle § 2 odst. 4 je autorským dílem i zpracování jiného díla a překlad, vyhovují-li generální klauzuli (jsou-li jedinečná). Tím není nijak dotčeno právo hlavního autora.
Zpracování (tzv. závislé dílo) je samostatné autorské dílo, zpracovateli vzniká nové autorské právo (např. Milan Kundera: Jakub a jeho pán; pocta Denisi Diderotovi). Nejedná-li se o dílo volné, je nutný souhlas hlavního autora. Svolení je třeba i pro užití zpracovaného díla (Maxim Turbulenc žádají Suchého o písničku Sluníčko…).
Doslovný (otrocký) překlad chráněn není, neb není jedinečný.

Název díla a jména postav v něm ztvárněných:
Název díla i jeho postavy požívají autorskoprávní ochrany, neboť je lze oddělit od díla (např. musel Woody Allen prosit Flauberta o Emu Bovaryovou?).

Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany:
Některá díla jsou z důvodu veřejného zájmu vyloučena. Veřejný zájem má v těchto případech přednost před soukromým zájmem autora, je-li vůbec znám. Pokud jde o úřední díla, zde je výčet demonstrativní (§ 3 písm. a) AutZ), u ostatních vyloučených děl taxativní!"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Důležité pojmy jsou značeny tučně nebo kurzívou.
Práce zahrnuje drobná doprovodná schémata, čistý text dosahuje cca 213 stran.
Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Zpracováno jako otázky k souborné zkoušce z Občanského práva hmotného na Právnické fakultě Univerzity Palackého.
Některé pasáže jsou doslovně nebo s drobnými úpravami dostupné zejména na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22252
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse