Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Občanské právo - otázky ke zkoušce

Občanské právo - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované otázky ke zkoušce.

Obsah

1.
Právo objektivní, subjektivní, třídění systému práva (pr. hmotné, procesní, veřejné, soukromé, právní odvětví), struktura soukromého práva hmotného i procesního.
2.
Základní zásady soukromého práva – autonomie vůle účastníků práva, pacta sunt servanta,
neminem leadere, zás. prevence, zás. ochrany dobré víry, ochrana slabší strany a další.
3.
Prameny občanského práva, normy občanského práva, logická struktura
4.
Právní normy kogentní a dispozitivní
5.
Působnost právních norem
6.
Výklad právních norem, analogie zákona, analogie práva, výklad autentický, soudní a vědecký.
7.
Kauza a právní důvod, právní důvody (systematizace)
8.
Členění úkonů
9.
Právní úkony – vůle, projev
10.
Pr. úkony jednostranné, dvou a vícestranné, adresované, neadresované, inter viros, morfia causa, úplatné, bezúplatné a smíšené, synallagmatické a asynallamagmatické, kauzální a abstraktní z hlediska existence kauzy, vyjádření kauzy a dokazování kauzy, formální a neformální, typické a (nominátní) a atypické (inominátní)
11.
Smlouvy konsensuální a reálné, vznik smlouvy.
12.
Náležitosti právních úkonů
13.
Obsah právních úkonů – složky podstatné, pravidelné a nahodilé, podmínky odkládací a rozvazovací, stanovení doby a příkaz
14.
Neplatnost právních úkonů – absolutní, relativní, konverze, konvalidace, ratihadice.
15.
Odporovatelnost právnímu úkonu (§ 42a OZ)
16.
Jednostranné odstoupení od smlouvy jako následek vadného právního úkonu
17.
Protiprávní úkony, protiprávní stavy
18.
Jiné právní skutečnosti – vytvoření věci a nehmotných statků, konstitutivní rozhodnutí státního orgánu, události
19.
Čas, doložka času, lhůty procesní, hmotněprávní, přádkové, zákonné a smluvní
20.
Komplexní právní skutečnosti, právní doměnky a fikce
21.
Charakteristika občanskoprávního vztahu, druhy a složky
22.
Subjekty občanskoprávních vztahů – fyzické osoby – způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k úkonům
23.
Právnické osoby- definiční znaky, druhy, způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k úkonům
24.
Příbuzenství, osoby blízké a domácnost
25.
Ochrana osobnosti fyzické osoby, jednotlivé aspekty, prostředky ochrany, ochrana poskytovaná právnickým osobám, Ochrana vlastnického práva, Sousedská práva, Vztah občanské právo - trestní právo, Poškozený v trestním právu jako subjekt občanskoprávního vztahu
26.
Zastoupení přímé, nepřímé, plná moc, zákonné zastoupení a smluvní zastoupení
27.
Obsah občanskoprávních vztahů (subjektivní práva a povinnosti), prostředky ochrany
28.
Ochrana pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku
29.
Svépomoc dle § 6 obzčanského zákoníku
30.
Předmět občanskoprávních vztahů
31.
Věci v právním slova smyslu, věc hromadná, majetek a jmění, podnik, obchodní podíl, cenné papíry, třídění věcí – movité, nemovité, zastupitelné a nezastupitelné, genericky určené, určené jednotlivě, zuživatelné a nezuživatelné, reálně dělitelné a nedělitelné
32.
Příslušenství věci
33.
Součást věci
34.
Ostatní předměty – byty a nebytové prostory, práva a povinnosti, jiné majetkové hodnoty
35.
Promlčení, promlčecí doby subjektivní a objetivní, přerušení promlčení a stavení promlčení
36.
Prekluze
37.
Pojem věcných práv, třídění věcných práv
38.
Vlastnictví, analytické vymezení, vlastnosti vlastnického práva (persistence, elasticita)
39.
Omezení vlatnického práva – pojmová (imanentní) a vnější
40.
Držba – v dobré víře a ve špatné víře, vydržení, ochrana držitele a vypořádání mezi držitelem a vlastníkem věci, detence
41.
Nabytí vlasnického práva – derivativní, originální
42.
Ochrana vlastnického práva, držby a detence
43.
Spoluvlastnictví – charakteristika, obsah, zánik, zrušení
44.
SJM – rozsah, obsah, modifikace, zánik a zrušení
45.
Vlastnictví bytů a nebytových prostor, vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky, společenství vlastníků jednotek
46.
Neoprávněná stavba, černá stavba
47.
Zástavní právo, funkce, vznik, práva a povinnosti ze zástavního práva před splatností pohledávky a po splatnosti pohledávky, zánik zástavního práva
48.
Věcná břemena, obsah, vznik a zánik
49.
Retenční právo
50.
Katastr nemovitostí
51.
Závazkový právní vztah, smluvní závazkový vztah, zásady smluvního závazk. práva, závazkové právo deliktní (občanskopr. odpovědnost)
52.
Vznik závazkových pr. vztahů, subjekty a strany.
53.
Pluralita subjektů na straně věřitele, na straně dlužníka
54.
Předmět závazkových právních vztahů, předmět plnění
55.
Smlouva ve prospěch třetího
56.
Smlouva o smlouvě budoucí
57.
Ostatní druhy závazkových právních vztahů
58.
Odpovědnost za vady
59.
Postoupení pohledávky
61.
Poukázka, poukázka na cenné papíry
62.
Prodlení dlužníka
63.
Prodlení věřitele, novace kumulativní
64.
Smluvní pokuta
65.
Zajištění závazkových právních vztahů - obecně, uznání dluhu
66.
Ručení
67.
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
68.
Zajišťovací převod práva a zajišťovací postoupení pohledávky
69.
Členění právních skutečností působící zákon závazkových právních vztahů
70.
Splnění dluhu
71.
Započtení jednostranným právním úkonem, započtení dohodou
72.
Odstoupení od smlouvy, výpověď
73.
Privátní novace, dohoda o vzdání se práva či prominutí dluhu
74.
Nemožnost plnění, smrt dlužníka a věritele, uplynutí doby, konsolidace
75.
Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva
76.
Smlouva o dílo, smlouva o půjčce a výpůjčce
77.
Nájemní smlouva
78.
Příkazní smlouva, jednatelství bez příkazu, veřejná soutěž a veřejný příslib, pojistná smlouva

Úrvek z práce:
52.
vznik závazkových pr. vztahů, subjekty a strany.
Důvodem vzniku závazků jsou právní skutečnosti. Závazky tedy mohou vznikat na základě: a) právních úkonů – nejčastějším důvodem vzniku závazků v občanském právu jsou smlouvy – závazky ze smluv (obligationes ex contractum). Závazky také mohou vznikat na základě jednostranných právních úkonů (např. veřejný příslib), popř. vícestranných právních úkonů (např. společenská smlouva o sdružení). b) protiprávních úkonů – závazky z porušení právní povinnosti (obligationes ex delicto). Nejčastěji se jedná o způsobení škody, porušení smlouvy prodlením nebo vadností splnění.Patří sem i případy bezdůvodného obohacení. c) závazky z jiných právních úkonů – např. nárok nálezce na nálezné.
Subjekty (účastníky) závazkových pr. vztahů jsou alespoň dva subjekty, které vůči sobě vystupují jako dvě strany s opačným postavením, tj. jako věřitel a dlužník. Přitom na straně věřitelské nebo dlužnické (nebo na obou stranách) může vystupovat buď jen jeden subjekt, pak mluvíme o závazku jednoduchém, nebo i více subjektů a pak mluvíme o závazku společném- znaky jsou:pluralita subjektů, společný právní důvod zakládající povinnost všech spoludlužníků, resp. Oprávnění spoluvěřitelů anebo určující předmět plnění pro všechny. Společné závazky dělíme na: dílčí, solidární, nedílné.
Závazkové vztahy vznikají a existují mezi konkrétními účastníky (inter partes). V závazkových vztazích musíme rozlišovat: účastníky (subjetky) – na jedné nebo obou stranách závazkového právního vztahu může vystupovat se společnými právy a povinnostmi více účastníků (subjektů) a strany závazků – mohou být jen dvě – tj. strana věřitelská a strana dlužnická. Závazkové právo se dělí na: 1)část obecnou – upravuje, to co je všem závazkům společné (vznik, změnu, zajištění, zánik), 2) zvláštní – obsahuje speciální úpravu některých typických závazkových vztahů.

Poznámka

Práce je velmi obsáhlá. Obsahuje i latinské výrazy. Pro lepší přehlednost obsahuje práce mnoho grafických oddělení, ale někdy je to spíše na škodu srozumitelnosti zápisku. Nejdená se o souvislý text.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse