Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo - přednášky

Občanské právo - přednášky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Zápisky z Občanského práva seznamují s nejdůležitějšími pojmy a právními postupy z vybraných okruhů občanského práva: dědění a dědictví, vlastnických vztahů, závazkových vztahů a odpovědnosti za škodu. Text je doplněn příklady ilustrujícími vysvětlovanou problematiku.

Obsah

1.
Dědění a dědictví
1.1.
Průběh
1.2.
Předpoklady dědění
1.3.
Závěť
1.4.
Neopomenutelní dědici
1.5.
Vydědění
1.6.
Dědická nezpůsobilost
2.
Vlastnické vztahy
2.1.
Právnická triáda (oprávnění vlastníků)
2.2.
Ochrana vlastnického práva
2.3.
Vlastnické žaloby
2.4.
Sousedské právo
2.5.
Nabývání vlastnictví
2.6.
Držba
2.7.
Vydržení
2.8.
Právní režim
2.9.
Podílové spoluvlastnictví
2.10.
Společné jmění manželů (SJM)
3.
Závazkové vztahy
3.1.
Nájem bytů
3.2.
Nájemní smlouva
3.3.
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
3.4.
Společný nájem bytu
3.5.
Náhradní byt
3.6.
Náhradní ubytování
3.7.
Přechod nájmu bytu
3.8.
Podnájem bytu
3.9.
Zánik nájmu bytu
3.10.
Bytové náhrady
3.11.
Kupní smlouva a směnná smlouva
3.11.1.
Odpovědnost za vady prodané věci
3.11.2.
Zákonná odpovědnost
3.11.3.
Zákonná záruka
3.11.4.
Smluvní záruka
3.11.5.
Záruční oprava
3.11.6.
Vady odstranitelné
3.11.7.
Vady neodstranitelné
3.12.
Darovací smlouva
4.
Odpovědnost za škodu
4.1.
Obecná prevenční povinnost
4.2.
Zvláštní prevenční povinnost
4.3.
Obecná odpovědnost za škodu
4.4.
Škoda majetková a nemajetková
4.5.
Zvláštní odpovědnost
4.6.
Odpovědnost za převzatou věc
4.7.
Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají povahu přístroje
4.8.
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
4.9.
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého chování
4.10.
Způsob náhrady a rozsah škody
4.11.
Bezdůvodné obohacení
4.12.
Smlouva o výpůjčce
4.13.
Smlouva o půjčce

Úryvek

"1. DĚDĚNÍ A DĚDICTVÍ
Právní úprava OZ § 460 a následující + občansko soudní řád (postup soudu, respektive notáře při projednání dědictví), po roce 1989 bylo notářství privatizováno. Dědictví projednává soud, ale pověřuje notáře k vyřízení náležitostí, konečné rozhodnutím jsou razítka od soudu.

Průběh: soud se z matriky dozví o úmrtí člověka, soud vždy zahájí řízení o projednání dědictví, pověří notáře, ten připraví podklady a ty pak soud schválí.
Zůstavitel = osoba, která zemřela a zanechala po sobě majetek
Nabytí dědického práva = smrtí zůstavitele
Soudní rozhodnutí se vztahu zpětně od smrti zůstavitele
Dědění probíhá automaticky – když není zájem, lze dědictví odmítnout
Dědické řízení je i tehdy, když není žádný majetek – soud to zjistí a zastaví toto řízení
Do dědictví nepřecházejí jenom aktiva, ale i pasiva

Předpoklady dědění:
• Smrt zůstavitele = prohlášení za mrtvého, nezvěstného za mrtvého, úmrtní list
• Existence dědictví = dědí se majetková práva kromě 2 výjimek:
1. nedědí se majetková práva, která smrtí zanikají = právo na bolestné, na ztížení společenského postavení, na výživné
majetková práva, která jsou výlučně vázána na osobu zemřelého, je vyloučeno, aby to provozoval někdo jiný (naučit malovat, hrát na piáno …)
2. zvláštní právní nástupnictví = majetkové právo nezanikne, ale nepřechází na jinou osobu v rámci dědictví, platí z jiného důvodu
Př. Do pojistné smlouvy napíše zůstavitel, kdo tuto pojistku získá a nemusí to být dědic, ale i ten, kterého určí ve smlouvě
Př. Osud nájemních bytů po smrti – přechází i právo spoluvlastnické
• § 470 Odpovědnost za dluhy, ten kdo dědí odpovídá za dluhy, které vznikly během života i za ty co vznikly po smrti zůstavitele v souvislosti s pohřbem. Placení dluhů jen do výše nabytého dědictví např. aktiva = 5000 Kč pasiva = 7000 Kč dědic musí zaplatit 5000 Kč.
• Odmítnutí dědictví = dědic může dědictví odmítnout ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením zaslaným k soudu, prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, pokud dědictví odmítne jediný dědic a žádný jiný už není, připadá dědictví státu
• Dědický titul – dědí se ze závěti nebo ze zákona
Ze závěti = zůstavitel stanovil v závěti dědice
Ze zákona = zůstavitel nezanechal závět a dědí se dle linií

Závěť:
• má přednost před zákonem
DRUHY:
• holografní = závěť je celá sepsaná vlastní rukou a je datována a podepsána vlastní rukou
• alografní = závěť není sepsaná vlastní rukou ( PC, stroj), musí být vlastnoručně podepsaná za přítomnosti 2 zletilých osob, je třeba před svědky prohlásit, že listina obsahuje závěť a svědci se na ni musí vlastnoručně podepsat ( svědky nemohou být ti, kdo mají dědit ze závěti)
• formou notářského zápisu = závěť sepíše notář

Údaje v závěti:
• kdo je zůstavitel
• kdo pořizovatel (kdo sepsal závěť)
• řádně specifikovaní dědici
• podíly dědictví (nejsou-li uvedeny dědí všichni stejně)
Není-li závěť nebo něco není v závěti či dědic předemře, dědí se ze zákona.
Závěť smí sepsat a) osoba, která má způsobilost k právním úkonům
b) osoba starší 15 let formou notářského zápisu"

Poznámka

Práce je psaná částečně formou odrážek.
Práce obsahuje gramatické chyby, zejména v užívání čárky ve větách.
Zpracováno na základě přednášek z Občanského práva Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e5011666ea72.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Obcanske_pravo_-_prednasky.doc (139 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse