Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku - vztah občanského a obchodního práva, obchodně právní pojmy, systém obchodního zákoníku, korporátní právo, obchodní závazkové vztahy. Prameny českého obchodního práva - podnikání v úpravě obchodního zákoníku a živnostenského zákona, právní podmínky podnikání, podnikatelské subjekty, podnikatel. Podnikatel a podnik. Jednání podnikatelů - statutární orgány, smluvní a zákonní zástupci podnikatelů, právní jednání podnikatelů, přímé jednání, statutární orgán, nepřímé jednání (zastoupení), zákonné zastoupení, smluvní zastoupení, podnikání zahraničních osob, zákonné podmínky podnikání. Obchodní firma. Obchodní rejstřík, rejstříkové řízení - pojem OR, orgány příslušné k vedení rejstříku, druhy a předmět zápisů, princip publicity, účinky zápisů do OR, údaje zapisované do OR, sbírka listin, řízení ve věcech OR. Hospodářská soutěž – pojem soutěžního práva a jeho funkce, nekalá soutěž (pojem, generální klauzule a její význam, zvláštní skutkové podstaty), právo proti omezení soutěže (monopolní, dominantní postavení, kartelové právo), pojem, podmínky a funkce hospodářské soutěže, druhy hospodářské soutěže, pojem a systém soutěžního práva, pojem a funkce soutěžního práva, systém soutěžního práva i obou jeho částí a pojetí hospodářské soutěže v nich, zásady soutěžního práva, kartelové právo (pojem, systém a prameny, základní pojmy, omezení působení kartelového práva, dohody narušující hospodářskou soutěž, zneužití dominantního postavení, spojování soutěžitelů). Nekalá soutěž - pojem, systém a prameny práva, generální klauzule, zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, uplatňování práva postiženého nekalou soutěží. Konkurz, celková charakteristika, konkurzní podstata, jednotlivé fáze konkurzního řízení - konkurzní podstata. Obchodní společnosti, celková charakteristika - vymezení pojmů, druhy společností, vklady, základní kapitál. Vklady do obchodních společností, podíl, základní kapitál. Založení a vznik obchodní společnosti. Orgány obchodních společností - statutární orgán, shromáždění všech společníků, dozorčí orgány. Zrušení a zánik obchodních společností. Veřejná obchodní společnost - základní charakteristika, založení a vznik společnosti, společníci, jejich práva a povinnosti, orgány v. o. s., vznik a zánik účasti na společnosti, zrušení a zánik společnosti. Komanditní společnost - základní charakteristika, založení a vznik společnosti, společníci k. s. – jejich práva a povinnosti, orgány společnosti, vznik a zánik účasti na společnosti, zrušení a zánik k. s.. Společnost s ručením omezeným - orgány společnosti, dispozice s obchodním podílem, zvýšení a snížení základního kapitálu, zrušení s.r.o ikvidace, likvidátor, postup likvidace. Založení a vznik akciové společnosti, cenné papíry vydávané akciovou společností. Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti. Valná hromada akciové společnosti. Družstvo, celková charakteristika - obecná charakteristika, stanovy, založení a vznik družstva, členství v družstvu, orgány družstva, zrušení a zánik družstva. Obchodní závazkové vztahy, pojem obchodů - absolutní neobchod, relativní obchody, absolutní obchod, fakultativní obchody, obchodní zvyklosti. Vznik, subjekty, předmět a obsah závazkových vztahů - vznik obchodně závazkových vztahů, smlouva. Uzavírání obchodních smluv - smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouva, smlouva o dílo. Změny závazků v subjektech - postoupení pohledávky, převzetí dluhu – intercesse privativní, přistoupení k závazku – intercesse kumulativní, poukázka. Změny závazků v obsahu - Zajištění obchodních závazkových vztahů, celkový přehled ve vazbě na občanskoprávní úpravu - charakteristika zajištění, věcně právní zajišťovací prostředky, obligační zajišťovací prostředky. Zástavní právo v obchodních vztazích - zastavení obchodního podílu, zástavní právo k cenným papírům, podzástavní právo, zadržovací právo. Ručení v obchodě. Bankovní záruka. Smluvní pokuta. Zánik závazků, celkový přehled ve vazbě na občanskoprávní úpravu. Splnění - zánik závazku jeho splněním, zánik závazku jeho pozdním nebo vadným plněním, zánik vzájemných závazků, zánik alternativních závazků, částečné plnění, úlnění závazku pomocí jiné osoby, než je dlužník, důkaz o převzetí – kvitance, místo plnění, doba plnění. Odstupné. Odstoupení od smlouvy. Zmaření účelu smlouvy. Prodlení - prodlení dlužníka, prodlení věřitele. Odpovědnost za škodu - právní úprava, okolnosti vylučující odpovědnost – liberační důvody, předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu + další zásady, oznamovací povinnost, způsob náhrady škody, rozsah náhrady škody, promlčení. Odpovědnost za vady - odpovědnost za vady podle § 499 a násl. OZ, odpovědnost za vady prodané věci - § 619 OZ. Promlčení, prekluze , stavení a přetržení promlčecí lhůty.

Obsah

1.
Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku
2.
Prameny českého obchodního práva
3.
Podnikání v úpravě obchodního zákoníku a živnostenského zákona
4.
Podnikatel a podnik
5.
Jednání podnikatelů
6.
Obchodní firma
7.
Obchodní rejstřík, rejstříkové řízení
8.
Hospodářská soutěž – pojem soutěžního práva a jeho funkce, nekalá soutěž (pojem, generální klauzule a její význam, zvláštní skutkové podstaty), právo proti omezení soutěže (monopolní, dominantní postavení, kartelové právo)
9.
Nekalá soutěž
10.
Konkurz, celková charakteristika, konkurzní podstata, jednotlivé fáze konkurzního řízení
11.
Obchodní společnosti, celková charakteristika
12.
Vklady do obchodních společností, podíl, základní kapitál
13.
Založení a vznik obchodní společnosti
14.
Orgány obchodních společností
15.
Zrušení a zánik obchodních společností
16.
Veřejná obchodní společnost
17.
Komanditní společnost
18.
Společnost s ručením omezeným
19.
Založení a vznik akciové společnosti, cenné papíry vydávané akciovou společností
20.
Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti
21.
Valná hromada akciové společnosti
22.
Družstvo, celková charakteristika
23.
Obchodní závazkové vztahy, pojem obchodů
24.
Vznik, subjekty, předmět a obsah závazkových vztahů
25.
Uzavírání obchodních smluv
26.
Změny závazků v subjektech
27.
Změny závazků v obsahu
28.
Zajištění obchodních závazkových vztahů, celkový přehled ve vazbě na občanskoprávní úpravu
29.
Zástavní právo v obchodních vztazích
30.
Ručení v obchodě
31.
Bankovní záruka
32.
Smluvní pokuta
33.
Zánik závazků, celkový přehled ve vazbě na občanskoprávní úpravu
34.
Splnění
35.
Odstupné
36.
Odstoupení od smlouvy
37.
Zmaření účelu smlouvy
38.
Prodlení
39.
Odpovědnost za škodu
40.
Odpovědnost za vady
41.
Promlčení, prekluze

Úryvek

"1. Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku

Vztah občanského a obchodního práva
Obchodní zákoník jako speciální právní předpis má z hlediska aplikovatelnosti přednost před obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
- pro obchodní závazkové vztahy má úprava obsažená v ObchZ přednost před obecnou úpravou v OZ
- v případě, že ObchZ jako speciální předpis nějakou otázku neupravuje komplexně nebo ji neupravuje vůbec, bude aplikován OZ
Možnosti případů při aplikaci obou zákonů:
- některé instituty upravuje výlučně ObchZ nebo je jeho úprava komplexní (bankovní záruka, prokura, ručení); v těchto případech lze aplikovat pouze ObchZ, subsidiární nebo analogické použití OZ je vyloučeno
- některé insituty mají v OZ obecnou úpravu a ObchZ řeší speciálně jen některé jejich dílčí aspekty (smluvní pokuta, započtení pohledávek); speciální úprava ObchZ má pro obchodní závazkové vzrahy přednost a OZ se použije, pokud speciální úprava chybí, resp. jako doplněk k úpravě speciální
- některé otázky jsou řešeny pouze v OZ a ObchZ se jimi nezabývá (plná moc, náležitosti právních úkolů); aplikuje se výlučně , analogické použití ustanovení ObchZ je vyloučeno

Obchodně právní pojmy
Podnikání: § 2 ObchZ – soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o kumulativní znaky.
Podnikatel: subjekt podnikatelské činnosti; může označovat PO i FO; vymezeno obchodním a živnostenským zákonem:
- živnostenský zákon (§ 5): používá termín podnikatel; FO nebo PO, která stanoví podmínky stanovené tímto zákonem – osoba, která je oprávněna provozovat živnost, tedy má živnostenské oprávnění
- obchodní zákoník (§ 2/2) – podnikatelem je osoba:
o zapsaná do OR
o podnikající na základě živnostenského oprávnění
o podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
o provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů
Podnikatelem se stává každá osoba, která je zapsána do OR, bez ohledu na to, zda předmětem její činnosti je podnikání či nikoliv."

Poznámka

Zkouškové otázky.

Rozsáhlé, přehledné, detailně zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4517
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse