Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Obchodní právo - otázky ke zkoušce

Obchodní právo - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

1.
POJEM OBCHODNÍHO PRAVA, POSTAVENÍ V SYSTÉMU PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR

2.
PRAMENY OBCHODNÍHO PRÁVA
Obchodní zákoník, občanský zákoník.

3.
DEFINICE A VÝZNAM POJMU PODNIKÁNÍ A PODNIKATEL
Podnikání, podnikatelem podle tohoto zákona je (osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu). Podnik. Obchodní majetek.

4.
OBCHODNÍ FIRMA A JEJÍ OCHRANA
Obchodní firma, názvy firmy fyzické osoby, obchodní společnosti, družstva a dalších právnických osob. Právní úkony je povinen činit, je-li - fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením, právnickou osobou, pod svým názvem.

5.
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A JEHO OCHRANA
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu. Nakládání s tajemstvím. Zákaz konkurence.

6.
JEDNÁNÍ PODNIKATELE, PROKURA
Fyzická osoba, právnická osoba. Prokura.

7.
POJEM ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ, PŘEDPISY, DEFINICE, VZTAH K PODNIKÁNÍ
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob - lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků, ortopedicko protetických techniků, veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat. Druhy živností, podmínky, odpovědný zástupce, živnostenské oprávnění - podle způsobu vzniku oprávnění lze rozlišovat (volný režim, podmíněný režim, povolovací režim, koncesní režim), živností dělíme na (podle podmínek potřebných pro získání oprávnění (živnosti ohlašovací - volné, vázané, řemeslné x živnosti koncesované), podle předmětu podnikání (živnosti obchodní, živnosti výrobní, živnosti poskytující služby). Podmínky provozování živnosti, zvláštní podmínky. Zánik živnostenského provozování. Pojem bezúhonnost. Odpovědný zástupce.

8.
POJEM A VÝZNAM OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Do obchodního rejstříku se zapisují - obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon, zahraniční osoby podle § 21 odst. 4.. Jaké údaje se do obchodnío rejstřiku zapisují, dále se zapisuje - u veřejné obchodní společnosti, u komanditní společnosti, u společnosti s ručením omezeným, u akciové společnosti, u družstva, u státního podniku.

10.
OBCHODNÍ REJSTŘÍK , SEZNAM LISTIN
Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin obsahující - společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu a nebo zakladatelskou smlouvu společnosti…, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, likvidátorem, konkursním správcem, … výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, a je-li uložena povinnost ověření účetní závěrky, také zprávu auditora o něm…., rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby a rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně,
rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti (§ 68a), zprávu o průběhu likvidace podle § 75, rozhodnutí o změně právní formy a zprávu o změně právní formy, smlouvu o
fúzi, o převodu jmění nebo o rozdělení, popřípadě její písemný návrh, projekt rozdělení, zprávu o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení, znaleckou zprávu o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení, rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady o změně právní formy, fúzi, převodu jmění nebo rozdělení a o neplatnosti smlouvy o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení, posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu komanditisty do komanditní společnosti, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách právnických osob (§ 69) a na ocenění majetku podle § 196a odst. 3, rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání, smlouvu o převodu podniku nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části, včetně oznámení o jejím prodloužení…, ovládací smlouvu (§ 190b) a smlouvu o převodu zisku (§ 190a), včetně jejich změn, a případné listiny prokazující zrušení smlouvy.

11.
VZNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Založení společnosti.

12.
ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost se zrušuje - uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

13.
OBECNÉ POJMY A JEJICH VÝZNAM
Základní kapitál, vklad, podíl, obchodní podíl, správa vkladu, rezervní fond, zákaz konkurence.

14.
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST A KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

15.
VZNIK A ZÁNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

16.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI S.R.O.
Valná hromada společníků - do její působnosti patří (schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141), rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka podle § 113 a 121, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští). Jednatelé. Dozorčí rada - dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně.

17.
REZERVNÍ FOND, ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU V S.R.O.

18.
DRUHY AKCIÍ, DIVIDENDA A TANTIÉMA
Akcie, musí obsahovat (firmu a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, datum emise). Druhy akcií - na jméno, na majitele, zaměstnanecké, přednostní, akcie se zvláštními právy. Dividenda. Tantiéma.

19.
ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Stanovy a.s. obsahují - firmu a sídlo společnosti, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií, počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno a kolik na majitele, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování, určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, délku funkčního období člena orgánu, jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují, způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním, postup při doplňování a změně stanov, a další údaje, pokud tak stanoví zákon.

20.
ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Valná hromada. Představenstvo. Dozorčí rada.

21.
ZALOŽENÍ A VZNIK DRUŽSTVA
Ustavující schůze družstva - určuje zapisovaný základní kapitál, schvaluje stanovy, volí představenstvo a kontrolní komisi. Stanovy. Vznik družstva. K návrhu na zápis se přikládá - stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov, stanovy družstva, doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu. Malé družstvo.

22.
ORGÁNY DRUŽSTVA A ZÁNIK DRUŽSTVA
Orgány družstva jsou - členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov. Do působnosti členské schůze patří - měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat řádnou účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy.

23.
DRUHY OBCHODŮ A ABSOLUTNÍ NEOBCHODNÍ VZTAHY
Relativní, absolutní, fakultativní obchody, absolutní neobchody.

24.
OBSAH A FORMA OBCHODNÍ SMLOUVY

25.
KOGENTNÍ A DISPOZITIVNÍ PRÁVNÍ NORMY V ZÁVAZKOVÝCH VZTAZÍCH

26.
VZTAHY MEZI OBCHODNÍM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A DALŠÍMI PRAMENY PRÁVA
Postup řešení sporu.

27.
PROCES OBCHODNĚPRÁVNÍ KONTRAKTACE

28.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU

29.
ZÁNIK ZÁVAZKU JINAK NEŽ SPLNĚNÍM
Odstoupení od smlouvy, započtení pohledávky, dohoda stran, narovnání, uplynutí doby, nemožnost plnění, smrt dlužníka nebo věřitele. Zmaření účelu smlouvy - výpověď, odstoupení od smlouvy, splynutí, uložení do úřední úschovy.

30.
ZMĚNY ZÁVAZKU V OBSAHU
Dohoda stran, prodlení dlužníka, prodlení věřitele.

31.
ZMĚNY ZÁVAZKU V SUBJEKTECH
Postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku.

32.
SMLUVNÍ POKUTA

33.
ZADRŽOVACÍ PRÁVO

34.
UZNÁNÍ ZÁVAZKU V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH

35.
RUČENÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA

36.
PROMLČENÍ ZÁVAZKU V OBCHODNÍM PRÁVU

37.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena (činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. Odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech.

38.
KUPNÍ SMLOUVA – PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO + KUPUJÍCÍHO
Povinnosti prodávajícího. Dodávka, místo dodání, doba dodání. Povinnosti kupujícího. Koupě na zkoušku.

39.
ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA ZA JAKOST)
Jestli-že při dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující - požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, požadovat odstranění vad opravou zboží, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

40.
SMLOUVA O DÍLO

41.
SMLOUVA MANDÁTNÍ, KOMISIONÁŘSKÁ, O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ
Z jednání komisionáře nevznikají komitentovi žádné závazky. Vlastnické právo přechází následovně - v případě komisního prodeje je vlastníkem komitent do doby, než toto právo nabude třetí osoba, v případě komisní koupě nabývá komitent vlastnické právo již předáním zboží komisionáři, za svou činnost obdrží komisionář od komitenta odměnu. Nárok na odměnu vzniká komisionáři - podáním závěrečné zprávy o zařízení záležitosti, provedením vyúčtování, komisionář převede na komitenta práva získaná při vyřizování záležitosti a vydá vše, co získal, komisionář vymůže pohledávku vůči třetí osobě nebo tuto alespoň převede na komitenta. Smlouva o obchodním zastoupení, typy zastoupení - nevýhradní obchodní zastoupení, výhradní obchodní zastoupení.

42.
SMLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ

43.
SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

44.
SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

45.
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Právní úprava hospodářské soutěže. Ochrana proti narušování hospodářské soutěže.

46.
OBECNÉ VYMEZENÍ NEKALÉ SOUTĚŽE A PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
Nekalou soutěží je zejména - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena se mohou proti narušiteli domáhat - aby se tohoto jednání zdržel, přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení.

47.
DRUHY NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ
Nekalosoutěžní jednání - v hospodářské soutěži, je v rozporu s dobrými mravy, je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům. Klamavá reklama, klamavý údaj, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečné záměny, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, ohrožování zdraví a životního prostředí.

48.
NEDOVOLENÉ OMEZOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Monopolní postavení, dominantní postavení.

49.
FORMY SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ
Formy soudního rozhodnutí jsou následující - usnesení, rozsudek, platební rozkaz. Typy soudů - okresní, krajský, vrchní, ústavní soud.

50.
ŽALOBA

51.
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Ochranná známka je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou, tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané v rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví. Zákon obsahuje poměrně široký negativní výčet označení, jež funkci ochranné známky plnit nemohou - jedná se zejména o druhová označení (např. automobil), označení, která nemohou být graficky znázorněna (např. zvukové znělky), označení klamavá, označení tvořená tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, označení nezpůsobilá rozlišit výrobky (služby), označení, které sestává výlučně ze značek či označení obvyklých v běžném jazyce, nebo užívaných v obchodě, označení, jehož používání by bylo v rozporu s mezinárodními smlouvami (např. červený kříž) atd.. Všeobecná známka,
kolektivní známka, dvojrozměrná, trojrozměrná, kombinovaná. Překážky zápisu. Doba ochrany u známky činí deset let. Dvouletá karenční lhůta.

53.
VYNÁLEZY
Úřad průmyslového vlastnictví. kritéria patentovatelnosti - musí se jednat o technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné. Současně zákon obsahuje příkladný výčet řešení, která vynálezem nejsou, jedná se např - programy počítačů, vnější úpravy výrobků, objevy či matematické metody. Nucená licence. Právní formou ochrany vynálezu je patent, který platí 20 let od podání přihlášky patentu. Účinek patentu. Majitel patentu.

54.
UŽITNÉ VZORY
Právní úprava užitného vzoru je u nás upravena v zákoně č. 116/2000 Sb. o užitných vzorech. Stejně jako u patentu se musí jednat o - technické řešení, průmyslově využitelné, nové. Průmyslový vzor.

58
+ 59. JAKÉ JSOU ZNAKY ÚPADKU DLE ZÁKONA O KONKURZU A VYROVNÁNÍ
POVINNOST PODAT NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU
NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU
Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho věřitelů. Jde-li o návrh věřitele, musí navrhovatel doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a uvést okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. K návrhu je navrhovatel povinen připojit listiny, kterých se v návrhu dovolává. Jde-li o návrh dlužníka, musí navrhovatel uvést okolnosti, které osvědčují jeho úpadek. K návrhu je navrhovatel povinen připojit seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků, věřitelů a jejich adres. Předložený seznam majetku a závazků musí dlužník podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je správný a úplný. Další návrh na prohlášení konkursu, podaný na téhož dlužníka dříve, než soud rozhodne o prohlášení konkursu, se považuje za přistoupení k řízení; pro dalšího navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení. Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět až do prohlášení konkursu. Soud řízení zastaví, souhlasí-li s tím všichni další navrhovatelé, kteří přistoupili k řízení. O podání návrhu na prohlášení konkursu soud neprodleně vyrozumí úřad práce, v jehož obvodu je sídlo nebo bydliště dlužníka. Po doručení návrhu dlužníka na prohlášení konkursu soudu nebo po doručení návrhu na prohlášení konkursu soudem dlužníkovi je dlužník povinen - zdržet se jednání směřujícího ke zmenšení svého majetku s výjimkou běžné obchodní činnosti, na výzvu soudu sestavit seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků, věřitelů a jejich adres a odevzdat jej soudu ve lhůtě určené soudem; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Konkursní podstata. Účastníci konkursu. Správce podstaty.

60.
ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURZU

61.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KONKURZNÍM A VYROVNÁVACÍM ŘÍZENÍM

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce z obchodního práva.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4330
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse