Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní právo - přednášky

Obchodní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek přehledně a srozumitelně zpracovávají téměř třicet okruhů obchodního práva, u nichž vysvětlují relevantní pojmy a uvádějí platné právní úpravy. Na úvod seznamující s předmětem, prameny, systémem i historií obchodního práva navazuje výklad právní problematiky podnikání a podniku, živnosti a obchodní firmy. Mezi další pojednávaná témata patří obchodní rejstřík a zápisy do něj či obchodní společnosti, po nichž práce přechází k rozsáhlému rozboru závazkových vztahů. Popisuje jejich druhy, charakterizuje jejich vznik, změnu a zánik a na zbývajícím prostoru se podrobně věnuje rozmanitým typům smluv.

Obsah

1.
Pojem, prameny, systém, vztah obchodního zákoníku (OZ) a občanského zákoníku (ObčZ), obchodní zvyklosti, zásady OZ
1.1.
Pojem
1.2.
Prameny
1.3.
Systém
1.4.
Vztah OZ a ObčZ
1.5.
Obchodní zvyklosti
1.6.
Zásady OZ
2.
Vývoj obchodního práva, hospodářský zákoník, současný a budoucí stav
2.1.
Vývoj obchodního práva
2.2.
Současnost
2.3.
Budoucí vývoj
3.
Podnikání, podnikatel, neoprávněné podnikání, neživnostenské podnikání
3.1.
Podnikání
3.2.
Podnikatel
3.3.
Neoprávněné podnikání
4.
Živnost, pozitivní a negativní vymezení, subjekty, druhy živností, průmyslová živnost
4.1.
Živnost, pozitivní a negativní vymezení
4.2.
Subjekty oprávněné provozovat živnost
4.3.
Druhy živností
4.4.
Dělení z hlediska předmětu podnikání
4.5.
Průmyslová živnost
5.
Podmínky provozování živnosti, překážky provozování živnosti, odpovědný zástupce, živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík
5.1.
Podmínky provozování živnosti
5.2.
Překážky provozování živnosti
5.3.
Odpovědný zástupce
5.4.
Živnostenské oprávnění
5.5.
Živnostenský rejstřík
6.
Živnostenský úřad, sankce, provozovny, společenstva, údaje na obchodních listinách
6.1.
Živnostenské úřady
6.2.
Sankce
6.3.
Provozovna
6.4.
Údaje ne obchodních listinách
6.5.
Živnostenské společenstvo
7.
Obchodní firma, jméno a název nezapsaných podnikatelů, společné jméno, označení provozovny, dodatky pro typy právních osob, sídlo podnikatele
7.1.
Obchodní firma
7.2.
Jméno a název nezapsaných podnikatelů
7.3.
Společné jméno
7.4.
Označení provozovny
7.5.
Dodatky
7.6.
Sídlo podnikatele
8.
Podnik, organizační složka, obchodní majetek, čistý obchodní majetek, obchodní jmění, vlastní kapitál, základní kapitál, vklad, splácení a správa, obchodní podíl, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku
8.1.
Podnik
8.2.
Organizační složka podniku
8.3.
Obchodní majetek
8.4.
Obchodní jmění
8.5.
Čistý obchodní majetek
8.6.
Vlastní kapitál
8.7.
Základní kapitál
8.8.
Vklad
8.9.
Splácení a správa
8.10.Podíl
8.11.Vypořádací podíl
8.12.Podíl na likvidačním zůstatku
9.
Podnikání zahraničních osob, ochrana zahraničních investic a osob, kolizní normy
9.1.
Podnikání zahraničních osob
9.2.
Ochrana zahran. osob a investic
9.3.
Kolizní normy
10.
Pojem obchodní rejstřík, řízení, obligatorní a fakultativní zápisy, zápisy s konstitutivním a deklaratorním účinkem, zásada formální a materiálmí, poplatky
10.1.Pojem
10.2.Řízení
10.3.Obligatorní a fakultativní zápisy
10.4.Zápisy s deklaratorním a konstitutivním účinkem
10.5.Formální publicita
10.6.Materiální publicita
11.
Obsah zápisů, návrh na zápis, zápis přeměn, sankce, zápisy přeměn, sbírka listin, podpisový vzor, právní důvody užívání provozoven
11.1.Zápisy přeměn
11.2.Návrh na zápis
12.
Založení a vznik obchodní spol., jednání jejím jménem před zápisem do obchodního rejstříku (OR), ručení společníků za trvání a po zániku, zákaz konkurence
12.1.Založení a vznik obchodní společnosti
12.2.Jednání jménem spol. před zápisem do OR
12.3.Ručení společníků
13.
Osobní ob. spol.
13.1.Osobní obchodní společnosti
14.
Právní formy sdružování osob za účelem podnikání
14.1.Společenství obchodního práva
14.2.Tiché společenství
15.
Závazkové vztahy
16.
Závazkové vztahy – pojem, druhy, obchodní závazkové vztahy – pojem, druhy, právní úprava, vztah ObčZ a OZ v této oblasti
16.1.Pojem, druhy
17.
Vznik závazkových vztahů
18.
Změna závazků
19.
Zajištění závazků
19.1.Věcněprávní nástroje
20.
Zánik závazků
21.
Závazky z porušení práva
22.
Bezdůvodné obohacení, odpovědnost za škodu
23.
Kupní smlouva, smlouva o dílo, směnná smlouva, darovací smlouva
23.1.Kupní smlouva
23.2.Smlouva o dílo
23.3.Smlouva mandátní
24.
Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o skladování, smlouva o uložení věci, obdobná smlouva podle ObčZ
24.1.Smlouva o prodeji podniku
24.2.Smlouva o nájmu podniku
24.3.Smlouva o koupi najaté věci
24.4.Smlouva o skladování
24.5.Smlouva o uložení věci
24.6.Smlouva o úschově
25.
Smlouva nájemní, nájem a podnájem nebytových prostor, podnikatelský nájem movitých věcí, výpůjčka, úvěr půjčka
25.1.Nájemní smlouva
25.2.Nájem a podnájem nebytových prostor
25.3.Podnikatelský nájem movitých věcí
25.4.Smlouva o výpůjčce
25.5.Smlouva o úvěru
25.6.Smlouva o půjčce
26.
Smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva zprostředkovatelská, smlouva o obchodním zastoupení, obdobné smlouvy podle ObčZ
26.1.Smlouva mandátní
26.2.Smlouva komisionářská
26.3.Smlouva zprostředkovatelská
26.4.Smlouva o obchodním zastoupení
26.5.Smlouva zprostředkovatelská
26.6.Příkazní smlouva
26.7.Smlouva o obstarání prodeje věci
27.Smlouva zasilatelská, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku, obdobné smlouvy podle ObčZ
27.1.Smlouva zasilatelská
27.2.Smlouva o nájmu dopravního prostředku
27.3.Smlouva o provozu dopravního prostředku
27.4.Smlouva o přepravě věci
27.5.Smlouvy o přepravě podle ObčZ
27.6.Smlouva o přepravě nákladu
27.7.Společná ustanovení
28.
Smlouvy o bankovních obchodech podle OZ i ObčZ, pojistné smlouvy, cestovní smlouva, smlouva o ubytování
28.1.Smlouvy o bankovních obchodech
28.2.Smlouva o ubytování

Úryvek

"5. ŽIVNOST, POZ. A NEG. VYMEZENÍ, SUBJEKTY, DRUHY ŽIVNOSTÍ, PRŮM. ŽIVNOST

ŽIVNOST, POZ. A NEG. VYMEZENÍ
– živnostenský zákon 455/91 Sb.
– upravuje živnostenské podnikání
– vymezení - pozitivní - co živnost je
– vymezení taxativní negativní - co není
– živností není:
1. činnosti zákonem vyhrazeny státu, zákonem vyhrazeny PO
2. využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autorem
3. výkon hromadné správy autorských práv
4. činnost FO podle zvláštních podmínek - lékaři, advokáti, makléři, auditoři, tlumočník
5. činnost bank, penzijních fondů, hornická činnost, vzdělávání
6. nabízení a poskytování sex. služeb
7. zemědělství, prodej nezpracovaných zem. výrobků
8. pronájem nemovitostí, bytů a nebyt. prostor, ledaže by byly k tomuto poskytovány i neobvyklé služby

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST
podnikatel podle ŽZ = ten, kdo má živ. oprávnění
1. FO s bydlištěm v ČR
2. PO se sídlem v ČR
3. FO s bydlištěm v zahraničí
4. PO se sídlem v zahraničí
5. FO se statutem uprchlíka
– pokud ze zákona musí ZO mít doklady, musí být ověřeně přeložené s ověřenou pravostí podpisů a razítek
– ZO, která hodlá v ČR provozovat živnost musí mít povolen pobyt, ledaže je v EU, ...

DRUHY ŽIVNOSTÍ
– ohlašovací a koncesované
ohlašovací - provozovány na základě ohlášení (není třeba souhlasu živ. úřadu = ŽÚ)
1. řemeslné - odborná způsobilost = vyučení; ohrožující řemesla jsou uvedena v ŽZ; která tam nejsou a nepatří k vázaným nebo koncesovaným, jsou volné; kovářství, zlatnictví, řeznictví
2. vázané - odborná způsobilost získaná jinak; taxativně vypočítány; odborná zp. získaná jinak než vyučením; průkaz odborné zp. musí být přiložen k ohlášení živnosti; montáž, opravy, oční optika
3. volné - nemusí být odborná z.; seznam - 140/00 - nařízení vlády; výroba nápojů, krmiv, zasilatelství, stavba lodí
koncesované - státní povolení = koncese; žadatel prokazuje splnění všeob. a zvlášt. podmínek a koncesi (státní přivolení); koncesní listina = písemné rozhodnutí o povolení vydané ŽÚ; důležitá je spolehlivost; ŽÚ může uložit podmínky provozování; provozování střelnic, zpracování tabáku, taxislužba

DĚLENÍ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ
1. obchodní - maloobchod, velkoobchod, provozování čerp. stanic; pomocí automatů i pojízdných prodejen
2. výrobní - výroba a následné prodávání
3. poskytující služby - poskytování oprav, přeprava, hostinská činnost, provozování cestovek

PRŮMYSLOVÁ ŽIVNOST
– prům. živnost = v rámci 1 prac. procesu je více dílčích nebo pokud využívají organ. oddělení výkonu dílčích prací
– je třeba průkazu
– jestli to je nebo není PŽ, rozhodne ŽÚ
– u ohlašovacích živností se nevyžaduje odbornou zp. "

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Okruh č. 3 a 9 v práci chybí. V textu se objevuje množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse