Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní právo - výpisky z přednášek

Obchodní právo - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek z oblasti obchodního práva. Nejdříve obchodní právo definuje, a zabývá se jeho předměte i vedlejšími prameny. Dále se věnuje nejen obchodní firmě, obchodnímu tajemství, živnostenskému podnikání, ale také vzniku obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a vzniku družstva. Uvádí rovněž druhy obchodu, obsah a formu obchodní smlouvy a změny závazku. Závěr popisuje nejen odpovědnost za škodu, kupní smlouvu, ale také různé druhy smluv. Charakterizuje obchodní spory i exekuce.

Obsah

1.
Pojem a předmět obchodního práva, postavení obchodního práva v systému právního řádu ČR
2.
Platné, historické a vedlejší prameny obchodního práva a jejich vztah k dalším právním předpisům
3.
Definice a význam pojmu podnikání a podnikatel, neoprávněné podnikání
4.
Podnik a jeho organizační složka, obchodní majetek
5.
Obchodní firma a její ochrana
6.
Obchodní tajemství a jeho ochrana
7.
Jednání za podnikatele, prokura
8.
Pojem živnostenské podnikání, předpisy upravující živnost. Podnikání, definice živnosti a vztah k pojmu podnikání
9.
Druhy živností, obecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, odpovědný zástupce ve smyslu zákona o živnost. Podnikání, živnostenské oprávnění
10.
Pojem a význam obchodního rejstříku, údaje zapisované do obchodního rejstříku a seznam listin
11.
Vznik obchodní společnosti
12.
Zánik obchodní společnosti
13.
Základní pojmy a jejich význam (Základní kapitál, vklad, podíl, obchní podíl, správa vkladu, rezervní fond, zákaz konkurence, …)
14.
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost
15.
Vznik a zánik s. r. o.
16.
Orgány s. r. o.
17.
Rezervní fond, zvýšení a snížení Zk v s.r.o., podíl a obchodní podíl v s.r.o.
18.
Druhy akcií, dividenda, tantiéma
19.
Založení a vznik akciové společnosti
20.
Orgány a. s.
21.
Založení a vznik družstva
22.
Orgány družstva a zánik družstva
23.
Druhy obchodu (absolutní, relativní, fakultativní) a absolutní neobchodní vztahy
24.
Obsah a forma obchodní smlouvy, pojmenované a nepojmenované smlouvy
25.
Kogentní a dispozitivní právní normy v závazkových vztazích
26.
Vztahy mezi obchodním a občanským zákoníkem a dalšími právně významnými prameny pravidel chování
27.
Proces obchodněprávní kontraktace (návrh a přijetí návrhu)
28.
Zánik závazku splněním, zánik závazku jinak než splněním
29.
Změny závazku v obsahu (prodlení a úrok z prodlení)
30.
Změny závazku v subjektech
31.
Zajištění závazku v obchodních vztazích
32.
Promlčení závazku v obchodním právu
33.
Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
34.
Kupní smlouva
35.
Smlouva o dílo
36.
Smlouva mandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení
37.
Smlouva o tichém společenství
38.
Smlouva o prodeji podniku a o nájmu podniku
39.
Smlouva o koupi najaté věci
40.
Hospodářská soutěž, obecné vymezení (generální klauzule nekalé soutěže) a právní prostředky ochrany v soudním řízení
41.
Druhy nekalosoutěžního jednání
42.
Obchodní spory – pojem, příslušnost soudů při vyřizování obchodních sporů
43.
Subjekty řízení, žaloba v obchodních sporech a úkony soudu (doručování)
44.
Formy Soudních rozhodnutí: rozsudek pro uznání a pro zmeškání, rozsudek, platební rozkaz. směnečný platební rozkaz. Opravné prostředky.
45.
Obchodní spory v rozhodčím řízení
46.
Exekuce, exekuční prostředky, státní exekutor
47.
Charakteristika a účel konkurzního řízení
48.
Jaké jsou znaky úpadku dle zákona o konkurzu a vyrovnání
49.
Nejdůležitější účinky prohlášení konkurzu
50.
Jaký je rozdíl mezi konkurzním a vyrovnávacím řízením?

Úryvek

"41. DRUHY NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ

Klamavá reklama se nechápe jako jakákoli reklama, ale jen taková, kt. spočívá v šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, kt. jsou způsobilé vyvolat klamnou reklamu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů. Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Klamavý může být i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může vést v omyl.
Klamavé označení zboží a služeb spočívá v použití označení způsobilého vyvolat mylnou domněnku, že jím označené služby nebo zboží pocházejí z určitého státu, určité oblasti nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.

Vyvolání nebezpečí záměny se dopustí soutěžitel, kt. užije firmu, název osoby nebo zvláštní označení podniku užívaného po právu jiným soutěžitelem nebo užije označení či úpravy výrobků platících v zákaznických kruzích za příznačná nebo napodobí cizí výrobky, obaly nebo výkony.

Parazitování na pověsti představuje využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, kt. by jinak soutěžitel nedosáhl. Objektem ochrany je image soutěžitele.

Podplácení je jako nekalousoutěžní delikt odlišné od skutkové podstaty stejnojmenného trestného činu. Nekalosoutěžní jednání zahrnuje aktivní podplácení (slib nebo nabídka výhody osobě, kt. má zákonný vztah k jinému soutěžiteli, aby jejím postupem získal soutěžitel pro sebe nebo jiného výhodu v soutěži) a pasivní podplácení (osoba, kt. je členem statutárního či jiného orgánu jiného soutěžitele, přímo či nepřímo žádá nebo přijme jakýkoli prospěch).

Zlehčování se dopustí soutěžitel, kt. uvede nebo rozšiřuje nepravdivé nebo i pravdiví údaje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou tyto údaje způsobilé přivodit tomuto soutěžiteli újmu.

Srovnávací reklama je přípustná jen za zákonem přesně stanovených podmínek (např. nesmí být klamavá, musí se týkat srovnávání srovnatelného zboží atd.).

Porušení obchodního tajemství spočívá v jednání soutěžitele, jímž je jiné osobě neoprávněně sděleno, zpřístupněno nebo pro sebe či jiného využito obchodní tajemství využitelné v soutěži.

Ohrožování zdraví a životního prostředí se dopustí ten soutěžitel, kt. zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že s cílem dosažení prospěchu pro sebe nebo pro jiného a na úkor jiných soutěžitelů a spotřebitelů zkresluje soutěž výrobou nebo prodejem výrobků nebo prováděním výkonů ohrožujících zákonem chráněné zájmy ochrany zdraví nebo životního prostředí.

42. OBCHODNÍ SPORY – POJEM, PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ PŘI VYŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPORŮ

Obchodní spor může vzniknout jen mezi účastníky, mezi nimiž jde o spor o existenci či neexistenci vzájemných práv a povinností a vystupují v něm proto vždy jen 2 sporné strany proti sobě; jde o sporné řízení. Zákl. pramenem je Občanský soudní řád. Dalšími prameny jsou hl. zákon o soudních poplatcích, zákon o rozhodčím řízením a o výkonu rozhodčích nálezů a další vyhlášky.

Soudní příslušnost
Rozhodujícími soudními příslušnosti je příslušnost místní a věcná. Věcná příslušnost určuje, kt. stupeň nebo druh soudu rozhoduje věc v prvém stupni a kt. soud rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí, tedy ve druhém stupni řízení. První stupeň přísluší soudům okresním a pouze Občanský soudní řád stanoví, kdy v prvém stupni rozhoduje soud krajský a tudíž, že odvolání projednává vrchní soud. O čem rozhodují soudy krajské v prvním stupni řízení, je taxativně vymezeno v OSŘ. Jde např. o věci ochrany hospodářské soutěže, spory týkající se směnek, spory mezi obchodními společnosti (družstvy) a jejich zakladateli nebo i mezi zakladateli navzájem atd.

Místní příslušnost určuje, kt. konkrétně věcně příslušný soud má tu kterou věc řešit. U FO se to řídí bydlištěm či místem podnikání, u PO v místě sídla.

43. SUBJEKTY ŘÍZENÍ, ŽALOBA V OBCHODNÍCH SPORECH A ÚKONY SOUDU (DORUČOVÁNÍ)

Subjekty občanskoprávního řízení jsou soudy nadané rozhodovací pravomocí a účastníci, kt. jsou vůči soudu v podřízeném postavení, ale do značné míry na nich záleží, zda k řízení vůbec dojde a jak se bude dále vyvíjet.

Pravomoc (kompetence) civilního soudu lze definovat jako souhrn oprávnění a povinností, kt. zákon soudu přiznává k umožnění výkonu jeho činnosti, tady k projednávání, rozhodování a výkonu rozhodnutí v civilněprávním řízení. Způsobilost být účastníkem řízení má pouze ten, kdo má hmotněprávní subjektivitu, tedy způsobilost k právům. Tu musíme odlišovat od procesní způsobilosti, což je schopnost před soudem samostatně jednat a tu má každý v tom rozsahu, v němž má způsobilost k právním úkonům.

FO i PO mohou před soudem jednat prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. Advokát je povinen účelně používat všech zákonem připuštěných prostředků a způsobů poskytování právní pomoci ve prospěch svého mandanta.

Žaloba
Žaloba je návrh na zahájení prvostupňového řízení, kt. zahajuje dnem, kdy dojde soudu. Vedle obecných náležitostí musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo PO), žalobní tvrzení, nabídku důkazů a žalobní požadavek, tzv. petit, kt. určuje o čem má soud jednat a rozhodnout. Dále musí obsahovat rozhodující skutečnosti (údaje nutné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodovat). Dále se uvádí IČO PO a FO, označení, zda jde o obchodní společnost, družstvo nebo jinou PO, kt. se zapisuje do OR.

Procesní úkony
Procesní úkon je projevem vůle jednajícího subjektu, kt. vyvolá procesní účinky. Činnost soudu se projevuje procesními úkony v průběhu celého civilního řízení. Projevuje se ve 2 formách:
1) opatřeními soudu, kt. mají operativní povahu (např. předvolání svědka)
2) rozhodnutími soudu, což jsou jeho usnesení, rozsudky nebo platební rozkazy

Doručování různých písemností soudy je důležitá součást soudních procesních úkonů. Soud doručuje písemnosti zpravidla poštou, ale může tak učinit také soudním doručovatelem nebo orgány justiční stráže. OSŘ rozlišuje 2 formy doručování, a to obyčejné (zásilku lze při nezastižení dodat náhradně jiné dospělé osobě nebo se uloží na poště či u soudu, a adresát si ji musí na základě výzvy vyzvednout do 3 dnů. Když si ji nevyzvedne, považuje se poslední den lhůty za doručení.) a do vlastních rukou (písemnost se nesmí předat jiné osobě, je uložena na poště nebo u soudu a adresát si ji musí na základě výzvy vyzvednout do 10 dnů. Když tak neučiní, považuje se poslední den lhůty za doručení.)."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse