Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní společnosti, družstvo, nezisková organizace

Obchodní společnosti, družstvo, nezisková organizace


Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z ekonomie na obchodní akademii charakterizuje jednotlivé typy obchodních společností. U každého druhu objasňuje způsob ručení, řízení a rozdělování zisku a udává minimální vklad. Práce obsahuje rovněž informace o družstvech a neziskových organizacích.

Obsah

1.
Veřejná obchodní společnost
2.
Komanditní společnost
3.
Společnost s ručením omezeným
4.
Akciová společnost
5.
Družstvo
6.
Neziskové organizace

Úryvek

"Obchodní společnosti

Je rozdíl mezi založením a vznikem:
- založení- společníci podepíší smlouvu
- vznik- zapsání do obchodního rejstříku

1. Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
- ručení- osobním majetkem
- vklad- jestliže se ručí osobním majetkem minimální vklad není předepsán
- řízení- společnou dohodou, ale v závažných otázkách má každý společník právo veta
všichni mohou zastupovat společnost a podepisovat za ni smlouvy
- rozdělení zisku- většinou rovným dílem, jinak podle společenské smlouvy

2. Komanditní společnost (k. s.) – zakládají ji 2 skupiny společníků- komplementáři a
komanditisté
- ručení- komplementáři osobním majetkem
- kamanditisté výšívkladu, jsou do společnosti přijímání, aby zvýšili celkový
majetek
- vklad- minimální vklad je předepsán jen pro komanditisty ve výši 5 000Kč
- řízení- řídí komplementáři (přestože komanditistů může být vyšší počet)
- rozdělování zisku- zisk se dělí ve 2 krocích,
a) komplementáři mezi sebou rovným dílem
b) komanditisté podle splacených vkladů

3. Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) - nejrozšířenější společnost na celém světě
- ručení- do výše vkladu, v ČR minimálně 1 a maximálně 50 společníků
- vklad- základní kapitál v ČR činí nejméně 200 000Kč, vklad 1 společníka nejméně
20 000Kč
- řízení- společnost zastupuje jednatel, který je uveden v obchodním rejstříku a
(nemusí být společníkem)
- minimálně 1 za rok musí být valná hromada, každý společník má tolik hlasů,
kolik stanoví společenská smlouva
- rozdělování zisku- podle výše vkladů, nestanoví-li společenská smlouvy jinak

4. Akciová společnost (a. s.)
- zakládá se v případě shromáždění většího množství kapitálu
- každý si může koupit podíl na jejím majetku tzv. akcii
- akcionářů můžou být desetitisíce
- ručení- za závazky ručí akciová společnost jako celek svým majetkem
- vklad- vzniká koupením akcií
- řízení- všichni akcionáři tvoří valnou hromadu, podle počtu akcií na ni mají hlasovací
právo
- volí představenstvo ( někde označené jako správní rada) a také dozorčí radu,
která kontroluje představenstvo
- a. s může mít ředitele, který není akcionářem ani členem představenstva
- rozdělení zisku- každý akcionář má právo na zisku

Valná hromada- nejvyšší orgán, dělá nejdůležitější rozhodnutí
Statutární orgán- jeden nebo více jednatelů, které vybrala valná hromada
Dozorčí rada- nepovinně vytvořený orgán, dohlíží na činnost jednatelů

Akci- je cenný papír, představuje určitý vložený majetek, dává právo podílet se na zisku

Plášť akcie by měl obsahovat
- název a. s., o jaký druh akcie jde
- Nominální hodnota- je hodnota za kterou se akcie prodává poprvé
- Jmenovitá cena je vytištěna na akcii, ale poté ji prodáme za tržní cenu
- Akcie by měla mít podpisy představenstva a dozorčí rady
- Musí být vyznačen základní kapitál společnosti, kolik akcií je vydáno, kdy došlo
k založení společnosti
- Vpravo nahoře identifikační číslo akcie

5. Družstva
- družstvo je společenství občanů, kteří dávají určitý majetek do skupinového vlastnictví, tedy do vlastnictví družstva
Zakládá se- za účelem podnikání
- pro zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
- vrcholným orgánem je členská schůze, ta volí představenstvo a kontrolní komisi
- vrcholný písemný materiál- stanovy
- další členský vklad- zvyšuje se podíl na zisku, ale má pořád jeden hlas
Typy družstva- výrobní, bytová, zemědělská, spotřební, ostatní

Neziskové
- organizace neziskové- jejich účel je především zlepšování úrovně společnosti
např. vláda zajišťuje fungování státu, armáda bezpečnost
V ekonomice existují ziskové a neziskové organizace řízeny krajem
- ziskové- hospodaří se ziskem (kultura, školství, techn. služby)
- rozpočtové- hospodaří na základě rozpočtu, veškeré náklady na jejich provoz hrazeny
krajem a obcemi
- pokud mají příjmy odevzdávají je beze zbytku krajům, obcím(muzeum)
- příspěvkové- příjmy nedosahují nákladům, takže dostávají příspěvky od měst, krajů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5064506e3b507.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_spolecnosti_drustvo_neziskova_organizace.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse