Oborová didaktika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje 10 zpracovaných otázek z Oborové didaktiky pro obor Pedagogicko-Psychologická způsobilost. Jednotlivé okruhy charakterizují didaktické zásady, vyučovací metody, organizační formy ve výuce, výchovně-vzdělávací cíle, obsah vzdělávání, netradiční způsoby řízení učební činnosti žáků, způsoby hodnocení a klasifikace, materiální didaktické prostředky ve výuce a další jak na obecné rovině, tak se specifikací pro výuku odborných předmětů.

Obsah

1.
Vymezení didaktických zásad
1.1.
Vědeckost
1.2.
Uvědomělost a aktivita
1.3.
Cílevědomost
1.4.
Soustavnost
1.5.
Postupnost
1.6.
Trvalost
1.7.
Názornost
1.8.
Přiměřenost
1.9.
Spojení teorie s praxí
2.
Vyučovací metody a jejich klasifikace
2.1.
Pojem vyučovací metoda
2.2.
Klasifikace vyučovacích metod
3.
Organizační formy ve výuce
3.1.
Klasifikace organizačních forem
3.2.
Individuální výuka
3.3.
Individualizovaná výuka
3.3.1.
Daltonský plán
3.3.2.
Winnetská soustava
3.3.3.
Puebloská soustava
3.4.
Týmová výuka
3.5.
Hromadná (frontální) výuka
3.6.
Skupinová výuka
3.7.
Diferencovaná výuka
4.
Výchovné a vzdělávací cíle
4.1.
Výchovně vzdělávací cíle a jejich funkce
4.2.
Vlastnosti cílů
4.3.
Typy cílů
4.3.1.
Hlediska klasifikace
4.3.2.
Kognitivní cíle
4.3.3.
Afektivní cíle
4.3.4.
Psychomotorické cíle
4.3.5.
Kratwohlova taxonomie
4.4.
Formulace konkrétních cílů v odborném vzdělávání
5.
Obsah vzdělávání
5.1.
Obsah vzdělávání
5.2.
Znalost obsahu
5.3.
Obsah učiva odborných předmětů
5.4.
Kurikulum
5.5.
Kurikulární dokumenty
5.6.
Kurikulární rámec
5.7.
Tvorba kurikula
5.8.
Školní kurikulum
5.9.
Vymezení pojmů
5.10.
Slovníček pojmů
6.
Netradiční způsoby řízení učební činnosti žáků
6.1.
Pedagogický konstruktivismus
6.2.
Aktivizační formy a metody výuky
6.2.1.
Diskusní metody
6.2.2.
Situační metody
6.2.3.
Inscenační metody
6.2.4.
Didaktická hra
7.
Motivace ve výuce
7.1.
Vnitřní a vnější motivace
7.2.
Motivace ke školní práci a její význam
7.3.
Faktory motivace
7.4.
Vztah motivace a potřeb
7.5.
Další motivy a pojmy
7.6.
Jak zvyšovat motivaci u žáků
7.7.
Potřeby významné pro školní motivaci
7.8.
Struktura hodiny – fáze
7.8.1.
Motivační
7.8.2.
Expoziční
7.8.3.
Fixační, diagnostická a klasifikační
8.
Hodnocení a klasifikace žáka
8.1.
Funkce prověřování a hodnocení vědomostí žáků
8.2.
Hlediska prověřování a hodnocení
8.3.
Metody prověřování znalostí žáků
8.3.1.
Ústní zkoušení
8.3.2.
Písemné zkoušení
8.3.3.
Didaktické testy
8.4.
Klasifikace celkového prospěchu
8.5.
Formy realizace hodnocení
8.6.
Známka
8.7.
Slovní hodnocení
9.
Materiální didaktické prostředky ve výuce
9.1.
Materiální a nemateriální didaktické prostředky
9.2.
Učební pomůcky
9.3.
Didaktická technika
9.4.
Prostory a zařízení pro výuku
10.
Základy pedeutologie
10.1.
Pedeutologie
10.1.1.
Vymezení
10.1.2.
Současný stav a trendy
10.1.3.
Provázanost s oborovými didaktikami
10.2.
Oborné a všeobecné vzdělání učitele
10.3.
Specifické požadavky kladené na odborné učitele
10.4.
Základní kompetence učitele

Úryvek

"1DIDAKTICKÉ ZÁSADY
Didaktické zásady představují dynamický systém vědecky zdůvodněných požadavků a pravidel:
 odrážejí základní zákonitosti procesu výuky,
 determinují obsah vyučování, vyučovací metody, didaktické prostředky, formy výuky atd.,
 vyvíjí se v závislosti na společensko-historickém a vědeckotechnickém rozvoji.
Popis nejzákladnějších didaktických zásad (principů):
Vědeckost
 Obsah učiva musí odpovídat nejnovějším poznatkům vědy a techniky.
 Učivo musí být žáky osvojováno v souladu se současnými závěry
pedagogické vědy.
 Učitel se musí neustále vzdělávat!:
o sledovat aktuální technický vývoj
o celoživotně aktualizovat pedagogické vzdělání
 Didaktická pravidla:
o Čemu učíš, musí být vědecky zdůvodněno!
o V každé hodině využívej nových poznatků!
 Speciální pedagogika – dříve používané názvy: Debilita, Imbecilita, Idiocie. Nyní: LMR, SMR, TMR, HMR.
Uvědomělost a aktivita
 Žáci musí mít k učení kladný vztah!
 Je třeba rozvíjet komplexní osobnost žáka:
o Nerozvíjet jen rozum žáků a dávat jim určité vědomosti, ale také vzbudit u nich vůli aktivně pracovat ve prospěch odpovědného rozvoje průmyslu a společnosti.
o J. A. Komenský: „Získá-li někdo na vědomostech a přitom ztrácí na mravech, víc ztrácí, než získává."
 Je nutné, aby se žáci učili s porozuměním, uvědoměle, aby to bylo jejich přání, touha a zájem.
 Učitel by měl záměrně vytvářet problémové situace a vést žáky k objevování problémů a k racionálnímu myšlení.
 Didaktická pravidla:
o Dej žákům příležitost k samostatnému myšlení a samostatné práci!
o Zajisti, aby žáci pracovali cílevědomě, uvědoměle a aktivně!
o Využívej problémové výuky a dej žákům takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje duševní aktivitu!
o Kontroluj dosažené výsledky a odstraňuj nedostatky!
o Využívej praktického uplatnění teoretických poznatků!
o Nezdůrazňuj nadměrně své výchovné záměry a cíle, ale důsledně je realizuj.
Cílevědomost
 Každá činnost žáka musí směřovat k naplnění jeho kompetencí!
 Učitel musí jasně stanovit specifické cíle každého celku.
1 http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1613

 Učitel musí stanovené cíle dostatečně zdůvodnit a objasnit.
 Didaktická pravidla:
o Před každou hodinou jasně formuluj její cíle!
o Během každé hodiny bedlivě cíle naplňuj!
o Zodpovědně kontroluj správné naplnění cílů!
o Nikdy neuč bez cíle!!!
Soustavnost
 Nové poznatky se musí opírat o předchozí.
 Nové poznatky musí tvořit základnu pro následující.
 Žáci si musí osvojovat vědomosti a dovednosti v ucelené soustavě - v logickém systému.
 Systematický musí být obsah i didaktický postup!
o obsah - výběr a uspořádání učiva, vzájemné vztahy
o didaktický postup - volba vhodných metod, forem a prostředků
 Didaktická pravidla:
o Předkládej nové poznatky na základě již osvojených poznatků!
o Teoretické poznatky spojuj s praxí!
o Využívej exkurzí do podniků a výzkumných ústavů!
o Důkladně systematizuj vědomosti žáků!"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením. Součástí práce je řada ilustrací, tabulky i schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26090
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse