Oceňování majetkuKategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce obsahuje 15 přehledně a srozumitelně vypracovaných okruhů ke zkoušce zabývajících se oceňováním různých typů majetku.

Obsah

1.
Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí
2.
Katastr nemovitostí v ČR
3.
Informační výstup z KN
4.
Činnost znalců a odhadců, znalecký posudek
5.
Pozemky a jejich oceňování
6.
Oceňování zemědělských pozemků
7.
Oceňování stavebních pozemků
8.
Oceňování staveb nákladovým způsobem
9.
Oceňování staveb výnosovým způsobem
10.
Oceňování staveb porovnávacím způsobem
11.
Postup při ocenění rodinného domu
12.
Postup při ocenění garáže a) tvořící b) netvořící příslušenství
13.
Ocenění práv a závazků k nemovitému majetku
14.
Ocenění trvalých porostů
15.
Daně a nemovitosti

Úryvek

"1. Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí
(vývoj, principy)

Katastr nemovitostí (KN)
- rozsáhlé a propojené dílo, které se vytváří po mnoho desetiletí (v ČR více než 150 let)
- vytvoření je velice nákladné
- jakékoliv přerušení kontinuality KN má fatální důsledky pro celou stabilitu hospodářství

- dílo, které se neustále vyvíjí, není statické.
- vyvíjí se v závislosti na technologiích, které jsou dostupné (v grafickém zobrazení – digitalizace) a v závislosti na potřebách společnosti
- spolehlivě fungující KN je důležitý předpoklad pro prosperitu a rozvoj ekonomiky
- důvodem vzniku KN jsou daně

Mezníky evidence nemovitostí:
• 1250 zavedena pozemková daň (z výměry půdy vlastníka)
• 14. stol. zemské desky
• 1650 katastr rustikální (poddaných)
• 1706 katastr dominitální (panský)
• 1756 katastr tereziánský
• 1785 katastr josefský
• 1817 stabilní katastr + pozemkové knihy
• 1927 pozemkový katastr
a) 1945 pozemková reforma
b) 1950 změna občanského zákoníku
• 1964 evidence nemovitostí
• 1993 katastr nemovitostí ČR
a) 2001 dálkový přístup
b) 2010 dokončení digitalizace

Zemské desky
- předchůdce pozemkových knih
- zavedeny k evidenci majetku šlechty z důvodu předcházení sporů o majetek v případě úmrtí, sňatků, zástav

Platba daní do 17. století – Rustikální katastr
- majetek dominikální (panský, vrchnosti) a rustikální (poddaných)
- daně se platily jen z rustikálního majetku
- šlechta sepisovala veškerý rustikální majetek na svých panstvích, daně z něho vybrala od poddaných a odvedla panovníkovi
- z důvodu snižování odvodu daní – vznikl rustikální katastr (soupis veškerého majetku poddaných)
- 33 % z hrubého výnosu

Rustikální katastr – jen soupis bez vymezení. Tři jakostní třídy:
1. zemědělská půda, dle toho se platily daně
• dobrá
• prostřední
• špatná
2. neobdělávaná, neplodná půda.

Dominitální katastry
- soupis majetku šlechty
- fungovaly nezávisle na sobě, podléhaly jiné dani
- 25 % z hrubého výnosu
- nerozlišoval kvalitu půdy, ale kultury nacházející se na dané půdě (pastviny, lesy, vinice)"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 6 stran. Součástí práce je několik grafů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514b00cd3f116.zip (86 kB)
Nezabalený formát:
Ocenovani_majetku.doc (392 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse