Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Oceňování majetku - přednášky a cvičení

Oceňování majetku - přednášky a cvičení

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se skládá z jedenácti heslovitě zapsaných přednášek na téma oceňování majetku. Nejprve se zde vysvětlují základní pojmy jako majetek, bohatství a vlastnictví. V přednáškách dominuje popis jednotlivých metod užívaných pro oceňování majetku. Nechybí zde ani praktické příklady, včetně uvedení vzorců a výpočtů. Součástí textu jsou také tři cvičení.

Obsah

1.
Majetek
1.1
Majetek jako bohatství
1.1.1
Bohatství z hlediska trvanlivosti
1.2
Majetek jako vlastnictví
1.2.1
Tři základní vlastnická práva
1.2.2
Problém prokázaní vlastnictví
1.2.3
Typy vlastnických vztahů (Ideální, reálné, bezpodílové)
2.
Metody oceňování majetku
2.1
Porovnávací
2.2
Výnosová
2.3
Nákladová
2.4
Principy metod, matematický zápis
2.5
Metody oceňování pozemků
2.5.1
Oceňování podle cenové mapy
2.5.2
Metoda třídy polohy
2.5.3
Ostatní metody
I.Cvičení
I.1 Výnosová metoda
I.1.1 Základní postupy
I.1.1.1 Na základě věčné renty
I.1.1.2 Metodou dočasné renty s následným zánikem věci,
I.1.1.3 Metodou dočasné renty s následujícím prodejem
I.1.1.4 Pomocí metody diskontovaných peněžních toků
I.1.1.5.Metodou čistých peněžních toků s následujícím prodejem
I.2 Měsíční platba. nájem
I.3 Roční náklady, výdaje
I.4 Míra kapitalizace
2.6
Metoda vyjednávání
2.
7 Metoda veřejné dražby
2.8
Metoda výběrového řízení
2.9
Veřejná soutěž
2.10
Porovnávací metody majetku (komparační metoda)
2.10.1
Porovnání odbornou rozvahou
2.10.2
Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti
2.10.3
Metoda přímého porovnání
2.10.3.1
Metoda pomocí přímého přičítání a odečítání přirážek a srážek
2.10.3.2
Metoda pomocí koeficientů odlišností
2.10.4
Metoda nepřímého porovnání
3.
Databáze
4.
Příklad oceňování bytu (pomocí koeficientu odlišnosti)
II. Cvičení
II.0 Oceňte čtyřbytový činžovní dům výnosovou metodou
II.1 Metoda věčné renty
II.2 Metoda čistých peněžních toků
4.
(2.3) Nákladové oceňování majetku
4.1
Metody výpočtu reprodukční ceny
4.1.1Nákladová hodnota
4.2
Metody odvozené od skutečně dosahovaných nákladů
4.3
Ostatní metody
4.3.1
Zjištění hodnoty kalkulačním vzorcem
4.3.2
Zjištění hodnoty pomocí položkového způsobu
4.3.3
Zjištění hodnoty pomocí metody agregovaných položek
4.3.4
Zjištění hodnoty pomocí metody THU
III. Cvičení
III.0 Oceňování zemědělských pozemků a přírodních zdrojů
III.1 Oceňování zemědělských pozemků
III.1.1 Metoda podle bonity
III.1.2 Výnosová metoda
III.1.3 Porovnávací metoda
III.2 Oceňování lesů
5.
Životnost stavby
5.1
Technická životnost
5.2
Ekonomická životnost
5.3
Zbytková životnost
5.4
Celková životnost stavby
5.5
Podle současných oceňovacích předpisů (vyhl. 540/2002 Sb
5.6
Opotřebení
5.6.1
Způsoby výpočtu opotřebení staveb
5.6.1.1
Globální způsoby
5.6.1.1.1
Lineární metoda
5.6.1.1.2
Kusýnova metoda
5.6.1.1.3
Kvadratická metoda
5.6.1.1.4
Metoda sedmikvadratická (lineárně-kvadratická)
5.6.1.2
Analytické metody
5.6.1.3
Nákladové metody
6.Základní pojmy
6.1
Rozdíl mezi pojmy cena a hodnota
6.2
Rozdíl mezi znalcem a odhadcem
7
Tržní ceny a institucionální zajištění trhu s majetkem
7.1
Tržní ceny
7.1.1
Vnější faktory (politicko správní, ekonomický stimul, sociálně demografický stimul, fyzikální)
7.1.2
Vnitřní faktory (Očekávání, Nabídka a poptávka, Konkurence, Optimální využití majetku)
7.2
Metody dosahování tržních cen
7.2.1
Dražby (dobrovolné, nedobrovolné. metoda anglická a holandská)
7.2.1.1Základní pojmy v oblasti dražby
7.2.1.2
Náležitosti dražební vyhlášky
7.2.2
Občanský soudní řád
7.3
Problematika obchodních soutěží
7.3.1
Základní normy
7.3.2
Soutěže Pozemkového fondu
7.3.3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
7.3.4
Municipality (obec, kraj)
7.3.5
Metoda vyjednávání
7.3.6
Základní srovnání metod
7.3.7
Institucionální zabezpečení

Úryvek


2 typy dražeb:

a) dražby dobrovolné - jsou uskutečňovány na návrh vlastníka nemovitosti. V praxi se ovšem často jedná o to, že vlastník je vnějšími okolnostmi sám donucen, aby podal návrh na dražbu. Je to pro něj totiž výhodnější. Existuje tak vyšší pravděpodobnost dosažení vyšší ceny. Může průběh lépe ovlivňovat. Například v případě dobrovolné dražby je vyvolávací cena (nejnižší podání) stanoveno dohodou. Před dražbou se uzavírá smlouva, ve které navrhovatel domlouvá cenu. Dále se mohou i dohodnout na tom, jak se bude postupovat, pokud nikdo neučiní nejnižší podání. Je zde možnost následného snížení ceny, tak jak bylo ve smlouvě uvedeno. Po uzavření smlouvy s dražebníkem je vydána vyhláška, která je následně zveřejněná na centrální adrese (ale také na úřední desce).

b) dražby nedobrovolné - je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražební věřitelé jsou osoby v jejichž prospěch je vyznačeno zástavní právo, správce daně, správa sociálního zabezpečení atd. Účastníkem dražby nedobrovolné nesmí být dlužník. (Děje se tak přes nastrčené osoby). Cena z které se vychází je cena obvyklá v daném místě a v danou dobu. Vyvolávací cena však může být stanovena odchylně od ceny obvyklé (může být i nižší). Závisí na dohodě mezi dražebníkem a zástavním věřitelem. Také může být dohodnuto, že pokud není učiněn nejnižší podání, může licitátor snížit nejnižší podání.V této fázi tedy nemá skutečný dlužník nijakou možnost ovlivňovat výši nejnižšího podání. V dražební vyhlášce musí být uvedena ovšem cena zjištěná (nebo odhadnutá) dle znaleckého posudku. V případě, že se koná opakovaná dražba, může být nejnižší podání sníženo až na 70% nejnižšího podání u předchozí dražby.

Problematika dražeb upravena zákonem č. 26/2000 Sb.
V ČR dražby na počátku 90.let – první byl zákon o malé a velké privatizaci, který se týkal prodeje majetku státních organizací.

2 metody dražeb:

1) anglické dražby - je typické, že se draží směrem nahoru. Stanoví se nejnižší podání, vyvolávací cena a zájemci přihazují

2) holandské dražby - draží se směrem dolů, tzn. že dochází v průběhu dražby ke snižování ceny. Tzn., že stanoví nejvyšší podání, max. cena a draží se směrem dolů. Momentálně se holandský typ dražby nepoužívá."

Poznámka

Přednášky z VŠB -TU Ostrava. Jednotlivé přednášky mají rozsah 3 až 5 stran a jsou doplněny o výpisky ze tří navazujících cvičení (Cvičení mají celkem 6 stran). Práce obsahuje rovnice a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17895
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse