Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Odměňování a stimulace - vypracované otázky ke zkoušce

Odměňování a stimulace - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 93 vypracovaných otázek týkající se odměňování a stimulace pracovníků. Autor přináší informace o mzdovém systému, způsobu odměňování a druzích mezd. Dále se dovíme, jak zařadit nového pracovníka do platové tabulky, jaké jsou příplatky i jak může dojít ke srážkám ze mzdy. V další části práce se dočteme o daňovém systému a zdravotním pojištění. V závěru nás autor informuje o poskytování nejrůznějších dávek od nemocenské, přes rodičovský příspěvek až k důchodovému pojištění.

Obsah

1.
Právní úprava odměňování
2.
Čím je tvořen systém odměňování ve firmě
3.
Jaké formy odměňování znáte, rozdíl mezi mzdou a platem
4.
Cíle mzdového systému
5.
Mzda v Listině základních práv a svobod a v zákoníku práce
6.
Základní právní principy odměňování
7.
Definujte mzdový systém a vazby mezi na vnitřní a vnější podmínky organizace
8.
Postup při stanovení mzdového systému
9.
Cíle mzdového systému
10.
Charakterizujte vnitřní podmínky tvorby mzdového systému
11.
Charakterizujte vnější podmínky tvorby mzdového systému
12.
Východiska pro stanovení mzdových nákladů – předpokládaného prostředků na mzdy
13.
Popište hlediska pro stanovení mzdy
14.
Členění mzdy podle západoevropského modelu
15.
Stanovení individuální mzdy
16.
Stanovení mzdových relací
17.
Hlediska odměňování a jejich stupňování
18.
Stanovení mzdových tarifů jako nejdůležitější součást mzdové soustavy
19.
Stanovení MT pomocí aritmetické řady
20.
Stanovení MT při analytickém hodnocení práce
21.
Mzdové formy a hlediska, podle kterých se člení
22.
Časová mzda a hlediska, která zobrazuje, hlediska, která se musí k časové mzdě doplnit
23.
Úkolová mzda a hlediska, která vyjadřuje. Jak se vyjadřuje splnění úkolu
24.
Podílová a provizní mzda, mzda rozdílová
25.
Příplatky a další složky platu
26.
Zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně
27.
Postup při výpočtu hrubé mzdy, z jakých částí se HM skládá
28.
Výpočet průměrného výdělku, rozhodné období
29.
Odpracovaná doba, co se do ní nezapočítává
30.
Pravděpodobný výdělek
31.
Druhy průměrného výdělku, postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku při různé délce týdenní pracovní doby
32.
Průměrný čistý výdělek
33.
Výše náhrady mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele
34.
Příplatky podle zákona o mzdě a platu
35.
Odměna za pracovní pohotovost
36.
Odstupné, konkurenční ujednání
37.
Náhrada škody zaměstnancem
38.
Podpory uchazečům o zaměstnání, při rekvalifikaci
39.
Pořadí srážek ze mzdy
40.
Co patří do příjmů ze závislé činnosti
41.
Příjmy v souvislosti s výkonem závislé činnosti, které nejsou předmětem daně
42.
Příjmy osvobozené od daně
43.
Dílčí základ daně měsíční a roční
44.
Výpočet zálohy na daň – poplatník podepsal prohlášení
45.
Výpočet zálohy na daň – poplatník nepodepsal prohlášení
46.
Odvody zálohy na daň z příjmu a srážkové daně
47.
Mzdový list a jeho náležitosti
48.
K čemu slouží Prohlášení
49.
Prokazování slev na dani a daňového zvýhodnění
50.
Výše slev na dani
51.
Způsoby uplatnění daňového zvýhodnění, daňový bonus
52.
Roční zúčtování záloh daní z příjmu (DZP) a podmínky pro provedení ročního zúčtování
53.
Prokazování nezdanitelných částí základu daně
54.
Postup při ročním zúčtování záloh DZP
55.
Právní úprava zdravotního pojištění
56.
Kdo podléhá českému systému veřejného zdravotního pojištění
57.
Kdo je ze zdravotního pojištění (ZP) ČR vyňat
58.
Práva pojištěnců ZP
59.
Povinnosti pojištěnců ZP
60.
Povinnosti zaměstnavatelů
61.
Kdo platí zdravotní pojištění
62.
Za které osoby platí ZP stát
63.
Výpočet zdravotního pojištění, vyměřovací základ a výpočet pojistného
64.
Zdravotní pojištění z minimální mzdy, kdy neplatí minimální vyměřovací základ
65.
Zdravotní pojištění a dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
66.
Odvod pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele
67.
Odpočty ve zdravotním pojištění
68.
Vznik sociálního pojištění, pojistný poměr
69.
Člen rodiny, domácnost pro účely sociálního pojištění
70.
Ochranná lhůta, podpůrčí doba, promlčecí doba
71.
Pojistné, jeho výše, částka, kterou platí organizace a zaměstnanec
72.
Rozhodné období,vyměřovací základ
73.
Nepravidelná výpomoc, započitatelné příjmy, nezapočitatelné příjmy do vyměřovacího základu
74.
Povinnosti plátců pojistného, placení pojistného, registr pojištěnců
75
Poskytování nemocenských dávek, snížení nebo odnětí dávek nemocenského, vyloučení nároku na nemocenské
76.
Nemocenské u poživatelů starobních a plných invalidních důchodů
77.
Nemocenské při převedení na jinou práci v těhotenství
78.
Výpočet denního vyměřovacího základu, rozhodné období, co se nezapočítává do rozhodného období
79.
Podpora při ošetřování člena rodiny, délka, podmínky nároku
80.
Výpočet dávek nemocenského a dávek podpory při ošetřování člena rodiny
81.
Peněžitá pomoc v mateřství, doba poskytování peněžité pomoci , výše PPM
82.
Důchodové pojištění – zákony, nezaopatřené dítě, osoby blízké, plátci důchodů
83.
Druhy důchodů
84.
Důchodový věk
85.
Doba důchodového pojištění, doba náhradní
86.
Povinnosti zaměstnavatelů
87.
Archivace dokladů, údaje, které vede organizace o zaměstnancích
88.
Výpočty důchodů,základní a procentní výměra
89.
Prémiový řád dělníků- cíl
90.
Výběr ukazatelů pro prémiový řád, požadavky na ukazatele, změna ukazatelů
91.
Prémiová základna, vyhodnocení ukazatelů
92.
Prémiový řád manažerů, prémiové ukazatele
93.
Prémiová základna, průběh prémií, kolektivní prémie a její rozdělování

Úryvek

"23. Úkolová mzda a hlediska, která vyjadřuje. Jak se vyjadřuje splnění úkolu

Mzda nebo část mzdy je poskytována za splnění určitého úkolu.Splnění úkolu se vyjadřuje:
• normovaným časem na provedení úkolu (výkonu) počtem jednotek množství nebo provedením určitých normovaných prací
Výpočet úkolové mzdy:
- mzda se vypočítá jako násobek normohodin a mzdové sazby (MT za normohodinu)
- mzda za kusy se vypočítá ÚS x počet vyrobených kusů
- úkolová sazba se vypočítá MT / NČ nebo (NČ x MT) / 60
24. Podílová a provizní mzda, mzda rozdílová

Podílová – provizní mzda

Mzda nebo její část je stanovená podílem z určitého množství, zpravidla v hodnotovém vyjádření. Měsíční mzda je součinem příslušného hodnotového ukazatele (obratu, zisku, tržeb apod.) a podílové sazby v %.

Stanovení podílové sazby:
- při stanovení podílové mzdy se vychází z poměru očekávané měsíční mzdy a velikosti hodnotového ukazatele
- očekávaná měsíční mzda zaměstnance x 100 / velikost hodnotového ukazatele za měsíc
- např. 15 000 Kč x 100 / předpokládaný obrat 1 500 000 = 1 % sazba z obratu
- celá podílová mzda (jen podílová) je nejhorší, musíme garantovat minimální mzdu
Mzda provizní
Je to typ podílové mzdy,je však poskytována v podmínkách větší míry samostatnosti zaměstnance při provádění práce. Např. obchodní zástupce si sám objedná strukturu a množství zboží, určí klienty, postup prodeje, má větší pravomoc ovlivňovat náklady prodeje nebo jiné činnosti. Provizí se vyjadřují výsledky celého procesu prodeje nebo jiné činnosti.
Rozdílová mzdaZohledňuje schopnosti a způsobilost k výkonu práce, má vždy individuální charakter. Má charakter určitého rozpětí sazeb, např. tarifů tarifního stupně nebo třídy, rozpětí pro přiznávání osobních příplatků nebo jiných pásem.
- rozdílová mzda vyjadřuje rozdíly mezi zaměstnanci.
- časová mzda zohledňující způsobilost k výkonu"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je cca 1/2 strany. Práce obsahuje tabulky a schéma. Čistý text dosahuje cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse