Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Okruhy z pedagogiky - slovensky 2/2

Okruhy z pedagogiky - slovensky 2/2

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracování 22 okruhů z pedagogiky ve slovenštině. Otázky se zaměřují na antropologicko-axiologický a tvořivě-humanistický model výchovy, různé typy výchovný předmětů (náboženská, estetická, pracovní atd. výchova), podstatu a metody rozvoj osobnostních vlastností, typy výchovných institucí, slovenskou vzdělávací soustavu a reformu školství či vnitřní řídicí strukturu školy. Předchozí část otázek naleznete zde Okruhy z pedagogiky - slovensky 1/2.

Obsah

1.
Antropologicko-axiologický model výchovy
2.
Environmentální výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu
3.
Výchova poznání a náboženská výchova
4.
Mravní a estetická výchova
5.
Pracovní výchova a výchova k volnému času
6.
Tvořivě-humanistický model výchovy
7.
Podstata a metody rozvoje poznávacích a emocionálních funkcí osobnosti
8.
Podstata a metody rozvoje motivace a socializace osobnosti
9.
Podstat a metody rozvoje hodnotících funkcí a tvořivosti osobnosti
10.
Aktuální problémy výchovy mládeže v současnosti a pedagogické možnosti jejich prevence a řešení
11.
Rodina jako výchovná instituce
12.
Škola jako instituce výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
13.
Systém výchovy dětí a mládeže ve volném čase
14.
Církev jako instituce výchovy
15.
Dětská organizace jako výchovná instituce
16.
Výchova a sebevýchova
17.
Výchovně-vzdělávací soustava ve Slovenské republice. Východiska současné reformy školství, nové koncepce pro oblast výchovy a vzdělávání
18.
Vnitřní řízení školy – postavení, funkce, práva a povinnosti ředitele školy. Poradní orgány školy – pedagogická rada a předmětová komise
19.
Význam a úloha orgánů školské samosprávy – rada školy, obecná školská rada, územní školská rada, žákovská školská rada
20.
Státní správa ve školství a územní samospráva. Kompetence, úlohy, práva a povinnosti jednotlivých orgánů
21.
Východiska současné reformy školství, nové koncepce pro oblast výchovy a vzdělávání
22.
Vybrané problémy školského managementu, tvorba školského kurikula, kvalita školy, hodnocení a sebehodnocení školy

Úryvek

"23. Antropologicko-axiologický model výchovy (pedagogický kontext vzťahu človek, hodnoty, výchova; univerzálne hodnoty a výchovne ciele; konkretizácia cieľov v obsahu výchovy; zložky výchovy)
Dimenzie, ktoré človeka - osobnosť utvárajú : - biologická
- sociologická - civilizačná
- individuálna - osobnostná

1. DIMENZIA BIOLOGICKO-PRÍRODNÁ: Hodnoty sú prírodné (vrodené)
Charakteristika: Človek sa rodí ako tvor biologický, vyplýva to z prírodnej podstaty. Má veľa spoločných znakov s inými tvormi. Určuje rámec fungovania človeka.
Mal potrebu vymaniť sa z bezprostrednej závislosti na prírode
Cez tvorivú činnosť si začal vytvárať ľudský svet, prekročil prírodu -transcendencia. Vytvoril si svet pre seba – civilizáciu.
2. DIMENZIA CIVILIZAČNO-KULTÚRNA: Hodnoty sú civilizačné (prijaté)
Charakteristika: Keď sa zbavil bezprostrednej závislosti na prírode - porušil jednotu s prírodou. Vytvoril si ľudský svet (druhú prírodu): materiálne hodnoty: staval domy, tvoril hodnoty, ktoré uspokojovali jeho uspokojoval aj svoje duchovné potreby.
Vznik materiálnej a duchovnej kultúry sa však obrátil proti nemu -je závislý na civilizačných potrebách - nastáva odcudzenie človeka. Človek stráca svoju identitu, necíti sa šťastný, lebo veci ktoré si vytvoril, aby mu slúžil, uspokojovali ho - s ním manipulujú sťažujú mu život Bez civilizácie nedokáže prežiť, ale stavia sa proti nej a vytvára tretiu dimenziu. Transcendencia - prekročenie spoločenského tlaku (obmedzenosti). Vyrovnanie s týmto tlakom - tvorivá činnosť,
3. DIMEMZIA OSOBNOSTNO-KULTÚRNA: Hodnoty sú osobnostné (utvorené)
Charakteristika: Pri vyrovnávaní sa s tlakom prírodných i spoločenských podmienok prostredníctvom ich neustáleho prekonávania (transcendencie), je potrebná tvorivá činnosť materiálnej i duchovnej kultúry. V tvorivej činnosti nachádza človek sám seba. Aby sme boli podobní s inými ľuďmi, ale aj iní, musíme byť sami sebou, sebarealizujúci sa - ukazovať sa ako autentická bytosť.

ČLOVEK JE JEDNOTA TÝCHTO 3 DIMENZIÍ, LEN POMER JE U ĽUDÍ INÝ.

Tieto 3 dimenzie by nemali vystupovať izolovane, bez vzájomného prepojenia. Zmyslom výchovy je kultivovať biologickú dimenziu, rešpektovať civilizačnú dimenziu a rozvíjať osobnostnú dimenziu. Ich prepojenie je jednota, ktorá by sa mala prejaviť v harmonicky rozvinutej osobnosti.
CHÁPANIE PODSTATY HODNÔT
1. Všetko, čo pomáha uspokojovať potreby a záujmy ľudí nazývame HODNOTY.
Pozitívna hodnota - čo má pre mňa význam, čo je negatívne – odsúvam.
2, Hodnota je KVALITA objektu (veci) - vec určuje hodnotu pre človeka, (rockový koncert - uspokojuje moje
potreby, je pre mňa hodnotný, vážny koncert nie — nemá pre mňa hodnotu).
3, Hodnota sa vníma ako VZŤAH -je vzťahom medzí kvalitami objektu a subjektu.

HODNOTA JE SCHOPNOSŤ-KVALITA VECI USPOKOJIŤ MOJE ZÁUJMY, VLASTNOSTI, POTREBY.

Veda o hodnotách – axiológia. Proces hodnotenia a výchovy k hodnotám sa nazýva AXIOLÓGIA.
Hodnoty delíme na:
1. prírodné hodnoty – sú vrodené, podobné ako u zvierat (pocit hladu, smädu}
2. civilizačné hodnoty – sú získané, prijaté, vštepujú sa deťom v procese výchovy a socializácie, učím sa hodnoty užívať, konzumovať, sú materiálnej a duchovnej povahy
3. osobnostné hodnoty - sú utvorené, človek sa snaží prispievať tak, že prispieva k rozvíjaniu spoločnosti
- človek sa realizuje, chce byť potrebný, užitočný.

HODNOTY - človek sa vyrovnáva s týmito 3 potrebami tým, že ich prekonáva, zažíva pocit optima {darí sa mu), minima (keď sa mu nedarí), veci, ktoré mu uškodia sú negatíva, ktoré odsúva.
AXIOLOGICKÉ HĽADISKO ČLENENIA ZLOŽIEK VÝCHOVY – AXIOLOG. MODEL VÝCHOVY

Vzťah medzi hodnotou a výchovou - učí jedinca vytvárať hodnoty. Pdg orientácia na hodnoty je vyjadrená v pdg cieľoch. Predstavujú smer, kam sa ma výchova uberať. Všeľudské hodnoty sa odrážajú do výchovy - do jej zložiek.
1) BIOLOGICKO – PRÍRODNÉ (VRODENÉ):
prírodné potreby, ich uspokojovanie, kultivácia a rozvoj .
dimenzia (určovanie, rozmer, rozpätie, rozsah) človeka:
prírodné potreby človeka ako biologickej bytosti

hodnota; zložka výchovy:

NEŽIVÁ PRÍRODA - prírodné živly
- prírodné zdroje => EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
ŽIVÁ PRÍRODA - flóra a fauna
- človek a život => TELESNÁ VÝCHOVA

2) CIVILZAČNO –KULTÚRNE (PREVZATÉ V PROCESE SOCIALIZÁCIE):
osvojovanie, uspokojovanie a rozvoj spoločenských potrieb.
dimenzia človeka:
civilizačné potreby{materiálne a duchovné potreby človeka ako soc, bytosti)

hodnota: zložka výchovy:

PRAVDA - zhoda s objektívnym svetom
- poznanie, vzdelanie => VÝCHOVA POZNANIA
-viera, nádej, láska => NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

DOBRO - blaho, mravnosť => MRAVNÁ VÝCHOVA

3) OSOBNOSTNO – KULTÚRNE (UTVORENÉ V PROCESE INDIVIDUALIZÁCIE)
utváranie, uspokojovanie a rozvoj osobnostných potrieb
dimenzia človeka:
osobnostné potreby (materiálne a duchovné potreby človeka ako jedinca)

hodnota: zložka výchovy:

KRÁSNO -vznešené, nízke => ESTETICKÁ VÝCHOVA

ÚŽITOK- práca a jej výsledky => PRACOVNÁ VÝCHOVA

VOĽNÝ ČAS - záujmy, sebarealizácia => VÝCHOVA PRE VOĽNÝ ČAS

Voľný čas si vážia zamestnaní ľudia, pretože ho potrebujú na relaxáciu, realizujú sa cez šport, kultúru."

Poznámka

Součástí práce je schéma. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 5 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27450
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse