Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Oldřich Matoušek: Metody a řízení sociální práce - výpis z kapitol 5. - 17.

Oldřich Matoušek: Metody a řízení sociální práce - výpis z kapitol 5. - 17.

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z kapitol 5. - 17. z knihy Metody a řízení sociální práce Oldřicha Matouška. Seznamuje s případovou prací, poradenstvím, krizovou intervencí, mediací a skupinovou prací. Dále se věnuje streetwork, videotréninku interakcí, i komunitní prací. Popisuje hromadná neštěstí a jejich zvládání a charakterizuje potřeby analýzy. Poslední kapitola se zabývá systémovými projekty jakou součástí makropraxe v sociální práci.

Obsah

5.
Případová práce
5.1.
Hodnota jedince
5.2.
Jedinečnost a sebeurčení
5.3.
Problémy řešené v sociální případové práci
5.4.
Komunikace s klientem
6.
Poradenství
6.1.
Sociální poradenství
6.2.
Pomoc a poradenství
6.3.
Poradce
6.4.
Vedení poradenského rozhovoru
6.5.
Shrnutí
7.
Krizová intervence
7.1.
Pojem krize
7.1.1.
Erik Lindenman
7.1.2.
Gerald Caplan
7.1.3.
René Thom
7.2.
Příčiny krize
7.3.
Holmes a Rahe
7.4.
Chování člověka v krizi
7.5.
Typy krizí
7.6.
Průběh krize
7.7.
Řešení krize: svépomoc a vzájemná pomoc
7.8.
Krizová intervence
8.
Mediace
8.1.
Principy konstruktivních řešení konfliktů
8.2.
Principy mediace a její výhody
8.3.
Role a dovednosti mediátora
8.4.
Proces mediace a jeho fáze
8.5.
Typy vhodných a nevhodných sportů pro mediaci
8.9.
Mediace v ČR
ČÁST 3.
9.
Skupinová práce
9.1.
Skupinové aktivity
9.2.
Skupinová psychoterapie
9.3.
Hnutí svépomocných a podpůrných skupin
10.
Streetwork
10.1.
Pojem streetwork
10.2.
Historie streetworku
10.3.
Zavedení streetworku v ČR
10.4.
Cílové skupiny streetworku
10.5.
Formy práce a typy činnosti
10.6.
Prostorové zázemí 24
ČÁST 4. - Práce s dětmi a s rodinou
11.
Práce s rodinou
11.1.
Rodina jako podpůrná instituce
11.2.
Klíčové koncepty soudobých teorií rodiny
11.3.
Hodnocení rodiny
11.4.
Typy služeb poskytovaných rodinám
12.
Posuzování potřeb ohroženého dítěte
12.1.
Komplexní, interdisciplinární a týmový přístup k ohroženým dětem a role sociálního pracovníka
12.2.
Potřeby a posuzování podmínek pro jejich uspokojení
12.3.
Pomocné modely pro posuzování situace ohroženého dítěte
12.4.
Posouzení vhodnosti řešení
12.5.
Rozhovor v oblasti náhradní rodinné péče
12.6.
Závěr
13.
Videotrénink interakcí
13.1.
Vývoj VTI a obecné principy metody
13.2.
Východiska použití VTI v praxi
13.3.
Metodika
13.4.
Typologie problémů
13.5.
Průběh VTI
13.6.
Principy kontaktu
13.7.
Plán pomoci
ČÁST 5. - Komunitní práce
14.
Komunitní práce
14.1.
Vyjasnění pojmů
14.2.
Historie komunitní práce u nás a v zahraničí
14.3.
Současná situace komunitní práce v ČR
14.4.
Komunitní práce v zahraničí – trendy a výhledy
14.5.
Proces komunitní práce
14.6.
Komunitní pracovník
14.7.
Znaky dobrého komunitního projektu
15.
Hromadná neštěstí a jejich zvládání
15.1.
Hromadné neštěstí, definice a jeho druhy
15.2.
Následky hromadných neštěstí
15.3.
Oběti hromadných neštěstí
15.4.
Nejčastější reakce obětí na setkání s hromadným neštěstím
15.5.
Zpracování zážitku hromadného neštěstí
15.6.
Poskytování pomoci obětem traumatizující události
15.7.
Záchranný systém
15.8.
Zvládání zátěže u pracovníků, kteří pomáhali při hromadném neštěstí
16.1.
Potřeby analýzy
16.2.
Vymezení pojmu „sociálně demografická analýza“
16.3.
Technický projekt analýzy
16.4.
Shromažďování dat, informací a materiálů k analýze
16.5.
Zpracování sociálně demografických dat
16.6.
Syntetizace poznatků a jejich prezentace
17.1.
Systémové projekty jako součást makropraxe v sociální práci
17.2.
Systémová stránka individuálních a skupinových problémů
17.3.
Postoj pracovníka k systému
17.4.
Aktéři systémové změny
17.5.
Definice problému, jeho rozsahu a naléhavosti
17.6.
Kontexty plánované změny
17.7.
Strategie řešení

Úryvek

"5 Případová práce
5.1 Hodnota jedince
Případová práce vychází z předpokladu, že cena jedince je nadřazena všemu ostatnímu. Je tedy postavena výše, než zájmy institucí nebo jakékoli hmotné hodnoty. Případová práce staví na síle člověka – jedinec má schopnost řídit své kroky, on sám se rozhoduje, zda realizuje své možnosti, nebo bude jen „přežívat“. Kompetentní případový pracovník pomáhá klientovi orientovat se v dané situaci a vyhodnocovat alternativy řešení. Důležité je podepřít a zvýraznit to zdravé a pevné, co v člověku je, a komunikovat s tímto zdravým aspektem jeho osobnosti.

5.2 Jedinečnost a sebeurčení
Proces případové práce je zahájen vytvořením vztahu klienta a sociálního pracovníka, dvou individualit, které se setkávají a angažují, aby spolu řešily nějaký problém. Důraz kladený na jedinečnost člověka umožňuje vidět odlišnosti jedince v pozitivním světle.
Klient nadále má zůstávat sám sebou. Jestli klient službu přijímá, nebo odmítá, to je jeho vlastní rozhodnutí. Ten, kdo volí mezi alternativami je klient, nikoli pracovník.
Úkolem případového pracovníka je klientovi k jeho sebeurčení napomáhat a snažit se jej získávat ke spolupráci.

5.3 Problémy řešené v sociální případové práci
Případová práce se zabývá řešením takových problémů, které klienta spoutávají a omezují optimální využívání jeho vnitřních i vnějších možností. Některé problémy vyplývají z prostředí. Další jsou mezilidské, zejména rodinné (ty tvoří hlavní oblast případové práce). Další skupinou problémů jsou problémy vnitřní, intrapsychické.
Je žádoucí odlišovat cíle, které sociální pracovník v případové práci sleduje, a postupy, jichž přitom využívá. Cílem je nejlepší dosažitelné řešení problémů uvedených v předchozím odstavci.
Užívané postupy dle Woodsové a Hollisové:
- poskytnutí psychické podpory klientovi, vyjádření zájmu
- explodování problému, ventilace klientových pocitů
- přímé ovlivnění klienta – např. poskytnutím rady, zprostředkováním jiné služby
- reflexe souvislostí, zejména vztahů mezi prožitky klienta a tím, co se děje v jeho prostředí, reflexe vlastních rekcí klienta a jejich vlivu na okolí, reflexe klientových motivů s reflexe klientova osobního vývoje.

Sociální pracovník se angažuje v řešení narušených rodinných vztahů zejména tehdy, když problémy v rodině mají vliv na sociální a ekonomické podmínky rodiny:"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 77 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
V práci chybí výpisky z kapitol 11. a 12.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16364
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse