Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Opatření a podpory v rámci českého zemědělství

Opatření a podpory v rámci českého zemědělství

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce pojednává o opatřeních a podporách v rámci českého zemědělství. V úvodu se autor zabývá již existujícími formami podpor a dotací. Dále se věnuje tématu souhrnných podpor v zemědělství a problémům tohoto odvětví. V závěru jsou pak shrnuty nejdůležitější informace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Existující formy podpor a dotací
2.1
Klasifikace podle cíle
2.1.1
Přímé dotace
2.1.2
Nepřímé dotace
2.1.3
Spotřebitelské podpory
2.2
Klasifikace podle zdroje finančních prostředků
2.3
Podmínky poskytování podpor a dotací
2.4
Podpory a dotace vypsané pro rok 2003
3.
Souhrnná podpora zemědělství
3.1
Celkové institucionální výdaje
3.2
Ukazatel odhadu produkčních podpor
3.3
Odhad spotřebitelských podpor
4.
Úskalí a problémy
4.2
Včasnost
4.3
Podíl podpor
5.
Shrnutí
6.
Závěr

Úryvek

„MZe poskytne podporu v případě, že žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené Zásadami. Žádosti o podpory dle jednotlivých podpůrných programů se projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na pracovišti Zemědělské agentury (ZA). Podporu je možno poskytnout žadateli, který prokáže, že měl k 1. únoru příslušného kalendářního roku nebo nejpozději ke dni podání žádosti vypořádány splatné závazky ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, České republice – Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá evidovány splatné daňové nedoplatky u finančních orgánů. Žadatelem nemůže být zahraniční osoba fyzická ani právnická, ani sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku, organizační složka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti MO, MŠMT, MPO, MŽP, MV a MMR. Žadatelem může být Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Zároveň je podmínkou, že žadatel neobdržel v příslušném roce na účel nebo na předmět, pro který je požadována podpora, úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly Mze.
Dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze podporu poskytnout. Toto sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. Na podporu není právní nárok.
Žádosti o podporu se podávají samostatně za každý podpůrný program a za každý předmět podpory, resp. za každou sazbu předmětu podpory na příslušném pracovišti Zemědělské agentury. Příjímání žádostí je zahájeno v každém roce 20. den od data, kdy Zásady vstoupily v platnost. Zjistí-li pracoviště ZA, že žádost je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, vrátí ji žadateli do 10 dnů od dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za žádost podanou po lhůtě a žádost se zamítne. Zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout.
Odpovědností žadatele - příjemce podpory je splnit účel, na který mu byla poskytnuta podpora, v rozsahu a do termínu stanoveného v rozhodnutí. Kontrolní orgány MZe, popř. MF mohou provést kontrolu, jejímž předmětem je zejména správnost údajů uvedených v žádosti a plnění účelu, na který byla podpora poskytnuta.
Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.
MZe podporu poskytne rozhodnutím o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí obsahuje:
• označení příjemce dotace a účel, na který je podpora poskytována: kód a název programu, účel podpory,
• výši dotace, a to:
a) celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel podpory, které byly nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u podpor, které jsou stanoveny procentem nebo fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných jednotek (u podpor, které jsou stanoveny sazbou na jednotku),
b) sazbu podpory na jednotku nebo procentní výši poskytnuté podpory z částky uvedené pod bodem a) a její absolutní výši,
• podmínky použití podpory“

Poznámka

Práce obsahuje logo. Byla vypracována pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze, předmět Agrární politika.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse