Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Otázky z předmětu právo v cestovním ruchu 1

Otázky z předmětu právo v cestovním ruchu 1

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z předmětu právo v cestovním ruchu. V první části jsou rozebírány otázky typu pojem právní vědomí společnosti a jedince, legislativní proces v ČR, systém práva v ČR, lidská práva, dělení moci ve státě podle Ústavy ČR, vztah poslanecké sněmovny, senátu, vlády a prezidenta, spoluvlastník, věcná břemena a závazkové vztahy. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Co rozumíme pojmem „právní vědomí“ společnosti a jedince?
2.
Legislativní ( zákonodárný) proces v České republice?
3.
Jaký je systém práva v České republice ? Co rozumíme kontinentálním a
anglosaským právním systémem práva?
4.
Kdo a v jakém rozsahu je oprávněn jednat za fyzickou a právnickou osobu?
5.
Jaký je rozdíl mezi promlčením a prekluzí, vysvětli pojem „ uznání dluhu“?
6.
Co rozumíme právním úkonem a kdo jej může činit?
7.
Lidská práva jako pojem a jejich dodržování v podmínkách České republice ? Postavení a úloha Veřejného ochránce práv v České republice?
8.
Dělení moci ve státě podle Ústavy ČR, význam tohoto členění?
9.
Jakou úlohu v právním řádu ČR má Základní listina práv a svobod?
10.
Kdo a jak volí Presidenta ČR, jaké jsou jeho základní pravomoce?
11.
Vysvětli vztahy poslanecké sněmovny, senátu, vlády a presidenta?
12.
Pojem Občanského práva, jeho členění a základní normy?
13.
Objasni pojem věcí movitých a nemovitých jejich význam pro vlastnické vztahy?
14.
Vlastnictví, jeho nabýváni, omezení a odnětí ( vyvlastnění )?
15.
Spoluvlastnictví, práva a povinnosti spoluvlastníků, společné jmění manželů?
16.
Věcná břemena a zástavní právo v Občanském právu?
17.
Vznik, změny a zánik závazkových vztahů? Závaznost závazkových vztahů?

Úryvek

"Vláda
- řídí a kontroluje státní administrativní aparát
- skládá se z předsedy, místopředsedů a ministrů
- je odpovědna PS (může projevit nespokojenost s činností tím že vysloví nedůvěru – vláda pak musí podat demisi)
- předseda a ministři jsou jmenováni prezidentem
- je povinna podat demisi po parlamentních volbách (po ustanovující schůzi nově zvolené PS)
- k přijetí usnesení vlády je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů
- může vydávat nařízení (vydávají se jako prováděcí předpisy k zákonům)
- členové vlády – ministři řídí jednotlivá odvětví (resorty) a stojí v jejich čelech
o ministerstva vydávají obecně závazné právní předpisy (vyhlášky)
Státní zastupitelství
- zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení


3. MOC SOUDNÍ
- uplatňování práva je spojeno s jeho ohrožováním a porušováním
- toto riziko je potřeba redukovat systémem – soudnictví – prostřednictvím soudu

Řešení sporů náleží soudům. Jejich úkolem je správná aplikace relevantních právních předpisů při rozhodování právních sporů. Soudnictví rozhoduje spory subjektů soukromoprávních i subjektů veřejnoprávních. Od soudů se očekává, že při své činnosti budou „poskytovat všem stejnou spravedlnost.“ Vlastní rozhodování je vybudováno na dvojinstančním principu. Rozhodnutí soudu první instance je možné přezkoumat soudem druhé instance. Dále je důležitá NEZÁVISLOST SOUDŮ = je natolik závažná, že je zvlášť stanovena i pro soudce při výkonu jejich funkce. Soudnictví je postaveno na osobě soudce!!! Nezávislé rozhodování je výrazem důvěry v jeho kvalitu a také prostředkem jeho ochrany. Nezávislost v zájmu spravedlivého rozhodování zavazuje soudce, aby respektoval pouze zákon a mezinárodní smlouvy.

Výkon soudnictví
- je podstatně rozdílný od ostatních funkcí státu
- uskutečňují jej soudy jménem státu, zákonem stanovenými metodami a v procesních formách
- činnost soudu je nezávislá – vázaná pouze zákonem
- soudce musí mít odborné vzdělání a morální předpoklady pro výkon funkce
- pramenem pro soudnictví je Ústava ČR

Soudy v ČR
- soustavu soudů tvoří
o Nejvyšší soud = Nejvyšší stupeň soudní soustavy, Sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudců, Rozhoduje v prvním stupni pokud tak stanoví zákon, Je příslušný k řízení o dovolání, Rozhoduje v senátu – tvoří jej předseda a dva soudci nebo ve velkých senátech kolegii (minimálně 9 soudců), popř. V jiném počtu soudců (dle zákona)
o Nejvyšší správní soud
o Vrchní soud = Existují 2 – Praha a Olomouc, působí jako soudy druhého stupně (v prvním stupni krajský soud), rozhodují v senátech – tvořených předsedou a dvěma soudci
o Krajský soud = Druhý stupeň soustavy – v prvním stupni rozhodují o věcech právně nesnadných a společensky významných (autorská práva, ochrana osobnosti)
o Okresní soud = Nejnižší článek soustavy – projednávají v první stupni zejména věci z občanskoprávní, pracovních, rodinných a obchodních vztahů a rozhodují též o vině a trestu v trestním řízení (nestanoví-li zákon jinak)

- všechny kromě Nejvyššího správního soudu, jsou zaměřeny na trestní i občanskoprávní věci

- Ústavní soud – samostatná složka, která dohlíží na dodržování ústavnosti

- Ústavní soud
o 15 soudců – jmenováni na 10 let
o rozhoduje o:
 zrušení zákonů nebo ustanoveních, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem
 zrušení jiných právních předpisů………….
 Ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu
 Ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí v jiném zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.
 Atd.
o rozhodnutí ústavního sudu je vykonatelné jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem

Soudci, přísedící a soudní čekatelé

Soudci
- může být každý občan ČR způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, vysokoškolsky právně vzdělaný, musí mít justiční zkoušku
- min. věk 30 let (musí souhlasit s přidělením k danému soudu a ustanovení soudce)
- jmenováni prezidentem republiky doživotně
- po jmenování skládá slib
- nezávislost soudců je zajištěna neslučitelností výkonu soudcovství s jinou státní funkcí, vyššími platy soudců apod.
- bez souhlasu nebo žádosti nesmí být přeložen (rozhodne-li kárný soud může být odvolán)
- nemůže být trestně stíhán, vzat do vazby pro trestné činny spáchané při výkonu soudcovské funkce, bez souhlasu prezidenta.
- Musí zachovat mlčenlivost
Přísedící
- může být každý občan ČR způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, nemusí být vysokoškolsky právně vzdělaný, nemusí mít justiční zkoušku
- musí být trvale hlášen nebo pracovat v obvodu zastupitelstva jimž je do funkce zvolen
- počet je stanoven předsedou daného soudu
- jeho výdaje spojené s funkcí a náhrada ušlé mzdy je hrazena"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse