Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Otázky z předmětu právo v cestovním ruchu 2

Otázky z předmětu právo v cestovním ruchu 2

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z předmětu právo v cestovních ruchu. Ve druhé části jsou probírány otázky typu vysvětli pojem záruka, nájem věci, smlouvy pojmenované a nepojmenované podle Občanského a Obchodního zákoníku, co je to škoda, právní vztah škůdce a poškozeného, dědění ze zákona, závěť, pojem fyzická a právnická osoba. První část naleznete zde.

Obsah

10.
Vysvětli pojem záruka a její uplatnění v reklamačním řízení?
11.
Nájem věci, jeho vznik, změny a zánik, nájem a podnájem bytových a nebytových prostor?
12.
Smlouvy pojmenované a nepojmenované podle Občanského a Obchodního zákoníku, podstatné náležitosti smlouvy kupní?
13.
Co je to škoda, právní vztah škůdce a poškozeného, náhrada škody?
14.
Náhrada škody na zdraví, její promlčení, způsob odškodnění?
15.
Dědění ze zákona, závěť, neopomenutelní dědici, pojem „ odúmrť“ ?
16.
Vysvětli pojem fyzická a právnická osoba, jejich způsobilost k právním úkonům ?

Úryvek

"Bez souhlasu / přivolení soudu může pronajímatel vypovědět nájem, jestliže:
- Nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě
- Nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (zejména neplacení nájemného)
- Nájemce má dva nebo více bytů
- Nájemce neužívá byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas
- Jde o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba
Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení nájemce o možnosti podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi, a pokud nájemci podle OZ přísluší bytová náhrada, rovněž závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.
Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.
Pokud nájemce přenechá byt, který má sám pronajatý třetí osobě, jedná se o podnájem. Co se týče zániku podnájmu, vzhledem k jeho vztahu k nájemní smlouvě nutně zaniká vždy se zánikem nájemní smlouvy i přesto, že by byl sjednán na dobu delší. Nejčastějším způsobem zániku bud způsob popsaný ve smlouvě samotné, zejména výpověď. Pokud se strany nedohodnou jinak, je výpovědná lhůta pro výpověď bez udání důvodu tři měsíce. Na rozdíl od smlouvy nájemní, nemá podnájemník při skončení podnájemního vztahu právo na bytovou náhradu. Samozřejmě se strany mohou kdykoliv dohodnout, že podnájem končí s okamžitou účinností. Zánik podnájmu nastane samozřejmě i smrtí podnájemce.
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Není-li splněna tato podmínka je smlouva neplatná. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti nájemce, což umožňuje pronajímateli dát nájemci výpověď z nájmu.
Nájem bytu je vztahem úplatným. Bezúplatné přenechání bytu do užívání by bylo nutno považovat za výpůjčku (§ 659 a násl. Obč. Zák.).
Nájem bytu je pojmově vztahem dočasným; dočasnost nájmu však nevylučuje, aby nájemní smlouva byla uzavřena i bez určení doby užívání, tedy na dobu neurčitou.
Úprava nájmu bytu obsažená v občanském zákoníku je v zásadě jednotná. Určitými zvláštnostmi se však vyznačuje nájem bytů družstevních, bytů služebních, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. Zákonné vymezení bytů služebních, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení je obsaženo v ustanoveních § 7 až § 10 zákona č. 102/1992 Sb. Nájem bytů je chráněn, tzn. že pronajímatel jej může vypovědět jen důvodů stanovených v zákoně.

NÁJEM A PODNÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR:
Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují:

a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,

b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Vznik nájmu
Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.

Není-li v nájemní smlouvě sjednáno jinak, je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu nájmu a v tomto stavu jej poté na své náklady udržovat. Vedle toho je pronajimatel povinen nájemci zajistit plný a nerušený výkon práv, jakož i plnění služeb spojených s užíváním nebytových prostor.
Povinností nájemce je především platit nájemné. Na zajištění dlužného nájemného má dle občanského zákoníku pronajímatel zástavní právo a zadržovací právo k věcem nacházejícím se v pronajatých nebytových prostorech.
Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, je nájemce oprávněn přenechat pronajaté nebytové prostory do podnájmu třetím osobám pouze na dobu určitou, a to jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29452
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse