Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky z projektového managementu

Otázky z projektového managementu


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor 40 otázek z projektového managementu doplněný o odpovědi v rozsahu několika vět až strany. Otázky se zaměřují na nejrůznější souvislosti řízení projektu od vymezení projektu a jeho kategorií přes plánovací proces a etapy realizace projektu až po metody jeho zhodnocení. Soubor otázek rozšiřuje několik stran informací o související problematice jako týmová práce, manažerské rozhodování, řízení nákladů nebo organizační struktura a její typy.

Obsah

1.
Definice projektu
2.
Popište charakteristické znaky projektu
3.
Uveďte kategorie projektu a inovační řády
4.
Charakterizujte rozdíl mezi řízením projektu a projektovým řízením
5.
Znázorněte projektový trojúhelník a popište, co jsou akceptační kritéria
6.
Kdo patří do projektového managementu projektu podniku?
7.
Uveďte základní pravidla a zásady projektování
8.
Jaký je vztah mezi fázemi životního cyklu produktu projektu a fázemi projektového postupu?
9.
Popište strukturu předinvestiční fáze
10.
Co je obsahem situace?
11.
Význam studie příležitostí a co je smyslem analýzy požadavků a podmínek?
12.
Definice cílů a strategie – hierarchie cílů a systémové otázky
13.
Co je obsahem úvodní studie proveditelnosti?
14.
Co je delfská metoda a metoda extrapolace?
15.
Jaké znáte metody výběru optimální varianty?
16.
Co je obsahem kompozice?
17.
V čem se liší úplná studie proveditelnosti od ÚSP?
18.
Vyjmenujte kritéria efektivnosti
19.
Východiska pro rozhodování o projektu a jmenujte etapy rozhodovacího procesu.
20.
Popište strukturu investiční fáze
21.
Popište podrobně personální zajištění projektu
22.
Popište organizační zajištění projektu a typy organizačních struktur
22.1.
Liniově štábní organizační struktura – útvarový projektový management
22.2.
Liniově štábní organizační struktura – čistý projektový management
22.3.
Maticová organizační struktura
23.
Popište hlavní kroky plánovacího procesu
24.
Věcná dekompozice a co je jejím výsledkem?
25.
Organizační dekompozice a k čemu slouží?
26.
Matice odpovědnosti
27.
Časové plánování a jeho postupné kroky
28.
Analýza struktury plánovaného procesu, síťový graf
29.
Analýza času a její metody
30.
Metoda CPM a PERT a k čemu slouží?
31.
Ganttův diagram a histogram – k čemu slouží?
32.
Plán zdrojů a nákladů a plán rizik
33.
Co obsahuje příprava na řízení realizace projektu?
34.
Systém řízení realizace projektu, jmenujte jeho subsystémy
35.
Co obsahuje příprava provozu?
36.
Popište zkušební provoz a uvedení do běžného provozu
37.
Popište strukturu fáze provozu a vyhodnocení
38.
Jak se dělí závěrečná etapa projektu?
39.
K čemu slouží zhodnocení průběhu projektu a práce členů týmů?
40.
K čemu slouží shromáždění a analýza dat a čím je dán konec projektu?
41.
Týmová práce, zadávání návrhu
42.
Řízení rozsahu, iniciace
43.
Plánování rozsahu projektu
44.
WBS
45.
Ověření cílů, LogFrame, kontext projektu
46.
Úspěšný projekt, projektové fáze
47.
Základní typy manažerského rozhodování, prvky, etapy a metody rozhodování
48.
Řízení nákladů v projektu, odhad nákladů
49.
Řízení rizik
50.
Ripran
51.
Time management
52.
Metoda gert, plánovací harmonogram
53.
Organizační struktury
53.1.
Liniová, funkcionální, liniově štábní
53.2.
Divizní
53.3.
Pružná

Úryvek

"1. Definice projektu.
Současné chápání vychází z anglosaského pojetí slova project – proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Nejde tedy jen o výsledek (projektovou dokumentaci), ale o tvůrčí proces.
Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Jde tedy o záměr, který má konkrétní charakteristické znaky:
- Sleduje konkrétní cíl
- Definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle
- Určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace záměru
- Vymezuje jeho začátek a konec.
- je jednorázový, výjimečný, neopakovatelný
Projektem není periodicky se opakující činnost (např. každodenní práce oddělení, opakovaná výroba). Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a téměř pokaždé se na jeho řešení podílí jiný tým projektantů (např. vybavení prodejny, instalace nového PC systému, apod.).

Projekt je tvůrčí proces plánování a řízení složitých operací, které vedou k uskutečnění určité inovace.
Proces je série akcí přinašející výsledek

Proces - průběh, vývoj, děj
Operace - úkon, provádění nějaké činnosti

Projektové řízení
Projektový řízení: něco co děláme oprací (proces kterej se oprakuje)
Projekt specifický, inovativní, něco co se nikdy nedělalo, má začátek a konec
Projektový management další řízení kterej se liší oproti procesnim nagmentu
Bežny aktivity, který se opakujou jsou procesy, pokud je máme nastaveny. Pokud n, tak operace nebo činnosti.
Proces nemá začátek a konec

Společné chrakateristiky
Provaděná lidmi
Naplánovat, realizovat a kontrolovat

Co to je projekt?
Dočasné usíli realizované k vytvoření unikátního produktu nebo služby
Atritbuty projektu
Jedinečnost, definovaný proces (data, náklady, zdroje)
Projektový tým
Nadprůměrné riziko, složitost a komplexnost
Přínosy a cíle projektu – dosáhneme rychleji s menším úsilím a máme na podle čeho to hodnotit (můžeme se poučit)
Hranice projektu – cíl, rozhodnout kdy budem spokojený. Kdy nám projekt končí.
Kdo tam bude vůbec patřit
Nějaký cíl, kterej by měl trvat dlouhodobě tak je to program.. a v rámci toho programu mam několik projektu
Cíl projektu- dosažení cíle a uknčení P
cíl operací – realizace bežné činnosti, který přispívá k udržení podniku
čím je projekt dále dočasný – projektový tým, příležitost, díra na trhu

2. Popište charakteristické znaky projektu.
1) Sleduje konkrétní cíl
2) Definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle
3) Určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace záměru
4) Vymezuje jeho začátek a konec.
5) je jednorázový, výjimečný, neopakovatelný

Coto je projektové řízení
a) jasně definovaný cíl - musíme vědět, čeho dosáhnout) musíme vědět, jako ho změřit
b)musíme mít termín, kdy projekt začíná a končí – plánovaný začátek, konec(nejpozději možný,neměli bychom ho překročit)
c) stanovený náklady a kvality - efektivní využití zdrojů, musíme stanovit kvalitu
d) respektovat určené strategie
e) musí využívat specifických projektových postupů, nástrojů a technik

3. Uveďte kategorie projektu a inovační řády
Členění projektů- rozsah projektu, nákladu, času, inovačního řádu
Druhy projektů – podle oblasti zaměření
-orientované zákazníkem: stavba nového nákupního centra, návrh nového obalu
-realizovaný státním subjektem
Kategorie projektů:
1) Komplexní – jde o unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý projekt, který zahrnuje mnoho činností, vyžaduje speciální organizační strukturu, vyžaduje vysoké náklady, mnoho zdrojů a velký počet subprojektů (obvyklý řád inovace 5. – 7.)
2) Speciální – jde o střednědobý projekt, který zahrnuje nižší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků, realizuje ho větší organizační jednotka a bývá dekomponován na subprojekty. Vyžaduje odpovídající zdroje a náklady. (obvyklý řád inovace 3. – 5.)
3) Jednoduchý – jde o malý, krátkodobý projekt s jednoduchým cílem, vyhotovitelný 1 osobou, zahrnující jen několik málo činností, který často využívá standardizovaných postupů. (obvyklý řád inovace 0. – 3.)

Projekty spojené s výstavbou – všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná nová výstavby nebo rekonstrukce stávajících objektů

Projekty výzkumné a vývojové – projekty řešící inovace od 3. řádu výše

Projekty technologické – projekty zavádění nových technologií bez zásahů do staveb (obvykle inovace 1. až 3. řádu)

Projekty organizační – projekty změn určitých struktur (např. systémů řízení) nebo uspořádání významných akcí

Inovace - Představuje proces provádění neustálých změn
Členění :
inkrementální inovace – postupné inovace(snižování nákladů, zlepšování doplněkových funkcí
Radikální inovace – radikální změna (nové řešení, nový tvar) nový výrobky, nový trhy
Nejistoty v řízení inovačních projektů –organizační(tvorba týmu a organizační struktury a zdrojové nejistoty(finanční a hmotné prostředky)

Řády inovací:
0 – obnova původních kvalit odstraněním závad (např. oprava zařízení)
1 – změna množství zdrojů k uspokojení poptávky (např. zvýšení výrobní kapacity pořízením nových strojů)
2 – adaptace (přeskupení) zdrojů k uspokojení poptávky (např. přesunutí části výroby na výkonnější stroje)
3 – změna kvality racionalizací procesu i produktu - postup směřující k úspoře práce a nákladů (např. zlepšení technologie konstrukce výrobku)
4 – nová varianta produktu modernizací dílčích funkcí - zlepšení některých vlastností výrobku (např. Felicia namísto Favorita)
5 – nová generace produktu jeho úplnou rekonstrukcí při zachování původní koncepce
6 – nový druh - změna koncepce při zachování původního principu (např. Octavia jako novinka po Felicii)
7 – nový rod - zcela nový princip využitím poznatků vědy - využití nových forem energií (automobil s hybridním pohonem, robotizace výroby)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24364
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse