Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Památková péče a muzea a galerie

Památková péče a muzea a galerieKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek nejprve vymezují řadu pojmů z oblasti památkové péče a poté se věnují její organizaci a financování. Zbylý prostor je věnován organizaci, legislativě, financování či historii muzeí a galerií.

Obsah

1.
Kulturní památky
2.
Národní kulturní památky
3.
Památková rezervace/zóna
4.
Památkový fond
5.
Návrh zákona o památkovém fondu
6.
Památkový potenciál, památková péče
7.
Základní činnosti památkové péče
8.
Kulturní památka, národní kulturní památky
9.
Památkové rezervace
10.
Památka místního významu, památka s mezinárodním statusem
11.
Vlastníci kulturních památek
12.
Organizace památkové péče
13.
Financování památkové péče
14.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
15.
Muzea a galerie - historie
16.
Muzea a galerie
17.
Muzea a galerie - organizace
18.
Muzea a galerie - financování
19.
Asociace muzeí a galerií

Úryvek

"Památková péče muzea a galerie
Kulturní památky
- nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory:
- které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické
- které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem

- věci, které jsou nositeli výjimečných informací o předchozích generacích lidského rodu. Na rozdíl od věcí uchovávaných v muzeích a galeriích, jsou kulturní památky využívány ke svému původnímu účelu nebo jsou postupně adaptovány na jiné účely, přičemž neztrácejí svoji vypovídací schopnost a hodnotu.

- Kulturní památky jsou zapisovány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (poslední změna srpen 2008) - jeden z cílů státní kulturní politiky

Cíle státní kulturní politiky v této oblasti jsou dokončit slaďování právních předpisů s předpisy v EU a definování struktury orgánů a organizací státní památkové péče, aby byl zajištěn standardní výkon na úrovni obvyklé v zemích EU. Dalším cílem je zajistit stejné podmínky pro všechny vlastníky kulturních památek a vlastníky nemovitostí, které nejsou památkami, ale jsou součástí památkově chráněných území.

Nově: vyšší motivace vlastníků památek ke kontinuální péči o památkový fond, vytvoření krajských koordinačních orgánů pro lepší využití památkového fondu.

Kulturní památky jsou zapisovány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Ústřední organizace státní památkové péče – to platilo dříve, nyní ta organizace neexistuje.

Národní kulturní památky
- nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa
- nařízení Vlády ČR
- prohlášení za kulturní památku
- podmínky zabezpečení státní památkové péče o tyto památky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514db696339be.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Pamatkova_pece_muzea_a_galerie.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse