Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pavel Šaradín: Evropské volby - výpisky z knihy

Pavel Šaradín: Evropské volby - výpisky z knihy


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Výpisky z knihy Pavla Šaradína Evropské volby v postkomunistických zemích postihují pouze jednu kapitolu této knihy. Práce se zabývá volbami druhého řádu, analyzuje je na základě voleb do Evropského parlamentu. Představuje teorie a hypotézy autorů, kteří se tímto tématem zabývali. Sleduje účast voličů a srovnává volby v roce 2004 v konsolidovaných a v postkomunistických zemích.

Obsah

1.
Evropské volby jako základní pole výzkumu
2.
Postupné zpřesňování prvních hypotéz
3.
Problematika volební účasti a další témata
4.
Evropské volby 2004
5.
Závěr
6.
Shrnutí textu

Úryvek

"Evropské volby jako základní pole výzkumu
• pro zkoumání méně důležitých voleb se vžil název volby druhého řádu (second-order elections, SOE)
o další označení: Nebenwahlen, irrelevant elections, minor elections
• nejdůkladněji je popisují Karlheinz Reif a Hermann Schmitt a to první přímé volby do Evropského parlamentu v roce 1979
• do SOE patří volby do EP (Evropský parlament), lokální volby, regionální volby, prezidentské volby v nerezidentských systémech, referenda, volby do většiny horních komor parlamentů
• často se zkoumali odlišnosti mezi národními (federálními) volbami a těmi méně důležitými (např. volba prezidenta USA x volby do amerického Kongresu), nebo naopak souvislosti (především časový vztah těchto voleb)
• bylo zjištěno, že nejvíce ztrácejí vládní strany (prezidentská strana v USA) ztrácejí nejvíce uprostřed svého funkčního období (mid-term)
• teorie volebních cyklů
o Dinkel, Tufte, Goodhart, Bhansali
o strany, které jsou u moci, mají v určitých etapách svého funkčního období odlišný zisk ve volbách druhého řádu než ve volbách národních (federálních)
 tato ztráta třeba v USA byla chápaná jako referendum o výkonu prezidenta, kdy voliči dali najevo, že nejsou spokojeni s částečným neúspěchem nebo neplněním slibů
o Angus Campbell používá příměr surge and decline (nárůst a úpadek)
• teorie Reifa a Schmitta
o přímé volby do EP nepovažují za jedny (ve kterých by rozhodovala témata, cíle a kampaň), ale za soubor devíti národních voleb
o vedle volebních programů (programy, kampaň) hrála roli i aktuální politická konstelace
o SOE se odlišují od FOE (volby prvního řádu, first-order elections) především menší důležitostí
 voliči se rozhodují podle toho, co mohou ovlivnit (chtějí ovlivnit kdo a jakým způsobem vládne), u SOE je tato možnost mnohem menší než u FOE
• to hraje roli hlavně při volební účasti (ale např. u lokálních voleb je také účast vyšší, protože voliči mají možnost kontrolovat práci zastupitele každý den), u voleb druhého řádu je volební účast nižší
o pět dimenzí voleb druhého řádu
 v SOE se hraje o méně (the less-at-stake dimension)
• rozhoduje se o menších kompetencích
 SOE probíhají ve specifickém prostoru (the specific-arena dimension)
• otázka, nakolik je akceptována role politických stran, jak se chovají strany, platformy, kandidáti
 svébytné institucionální a procedurální mantinely (the institutional-procedural dimension)
 vedení kampaně (tha campaign dimension)
 charakter politické změny (the main-arena political change) dimension
• zaměřujeme se na kulturní a strukturální změnu
o na základě dimenzí utvářejí charakteristiku voleb do EP
 nižší volební účast
 více šancí malým a novým politickým stranám
 vyšší procento neplatných hlasů
 vládní strany ztrácejí podporu
 voliči se méně rozhodují stranicky, více podporují osobnosti
 překračují národní hranice
 čím jsou volební pravidla vzdálenější národní tradici, tím je volební účast nižší
 role kampaní je důležitější než ve FOE, jelikož voliči i média věnují volbám menší pozornost
o volby do EP se nejvíce odlišují od jiných typů voleb druhého řádu tím, že překračují národní hranice
o volby druhého řádu často bývají označovány jako ověřovací volby (test-election)
 vláda si testuje, jaká je její podpora v různých etapách vládnutí, to samé si ověřuje opozice"

Poznámka

Tato kapitola je součástí povinné četby ke zkoušce z předmětu Volební systém na Univerzitě Hradec Králové. Důležité informace jsou barevně odlišeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a630e59e40a.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Saradin_Evropske_volby.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse