Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Péče o sbírky - uložení, restaurování, konzervování

Péče o sbírky - uložení, restaurování, konzervování

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se komplexněji zabývá péčí o sbírky v muzeích. Formou odrážek a podrobnějších hesel seznamuje s vybranými okruhy muzejní činnosti. Uvádí základní pojmy, jako je definice muzea, mezinárodní organizace. Dále se povrchně zmiňuje o konzervování, restaurování a preparování. Detailněji se zaměřuje na popis negativních faktorů působících na sbírkové předměty, a také na balení i transport sbírek. Informuje o uložení sbírek, stavebních úpravách budov. Důraz je kladem na specifikaci preventivní ochrany sbírkových předmětů z hlediska jednotlivých materiálů. Materiály, jako např. kov, textil, sklo, papír, jsou postupně vyjmenovány, podrobně analyzovány, a velmi detailně zdokumentovány prostřednictvím nesčetných obrázků, fotografií, tabulek, i grafů. Závěr práce je věnován jedům a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, i přípravky.

Obsah

1.
Definice muzea
1.1.
Muzeum = instituce
1.2.
Sbírky = muzealizace vnějšího prostředí
1.3.
Sbírky = doklady o vývoji člověka
2.
Mezinárodní organizace
2.1.
UNESCO
2.2.
ICOMOS
2.3.
ICOM
2.4
ICCROM
3.
Konzervování
3.1.
Konzervátor
4.
Restaurování
4.1.
Restaurátor
5.
Preparování
5.1.
Preparátor
5.2.
Kvalita a úspěšnost konzervace
5.3.
Činnost
6.
Negativní faktory působící na sbírkové předměty
6.1.
Teplota
6.1.2.
Teplota a vlhkost
6.1.3.
Doporučená teplota
6.1.4.
Vysoká teplota
6.1.5.
Nízká teplota
6.2.
Vlhkost ve formě vodní páry
6.2.1.
Vlhkost
6.2.2.
Hygrometrický graf
6.2.3.
Doporučovaná relativní vlhkost
6.2.4.
Konstantně vysoká relativní vlhkost
6.2.5.
Konstantně nízká relativní vlhkost
6.2.3.
Prudké změny relativní
6.3.
Měření teploty
6.3.1.
Teploměry
6.4.
Měření vlhkost
6.4.1.
Vlhkoměry (hygrometr)
6.5.
Měření teploty a vlhkosti
6.5.1.
Digitální termohygrometry
6.5.2.
Měřící sondy napojené na datalogger
6.5.3.
Měřící sondy spojené s řídícím počítačem radiově
6.6.
Doporučené hodnoty relativní vlhkosti a teploty pro jednotlivé materiály
6.7.
Klimatické podmínky místností ovlivňuje
6.7.1.
Principy zvlhčování
6.7.2.
Principy odvlhčování
6.8.
Klimatizace
6.9.
Znečištění
6.9.1.
Atmosférické znečištění a prach
6.9.2.
Fotochemický smog
6.9.3.
Rozdělení polymerních mat. z hlediska možných korozních vlivů (Tétreault 1992)
6.9.4.
Korozní působení některých syntetických polymerů a přírodních materiálů na Ag a Pb
6.10.
Světlo (záření)
6.10.1.
Záření - základní veličiny
6.10.2.
Poškození světlem
6.10.3.
Měření (přístroje)
6.10.4.
Kategorie muzejních objektů rozdělených dle citlivosti na světlo a UV záření
6.10.5.
Doba expozice světlem
6.10.6.
Zdroje světla
6.10.6.1.
Zdroje světla a poškození
6.10.7.
Ochrana proti záření obecně
6.11.
Biologické poškození
6.11.1.
Mikroorganismy – bakterie
6.11.2.
Mikroorganismy – plísně, houby
6.11.3.
Životní cyklus plísní
6.11.4.
Průzkum mikrobiologického napadení
6.11.5.
Likvidace plísní
6.11.6.
Houby
6.11.7.
Hmyz
6.11.8.
Ptáci a hlodavci
6.11.9.
Biologické poškození
7.
Uložení sbírek
7.1.
Základní požadavky na depozitář:
7.2.
Běžná údržba depozitáře a ostatních muzejních prostor:
7.3.
Materiály pro vnitřní vybavení depozitáře:
7.4.
Úložný depozitář
7.5.
Režim ukládání sbírek
7.5.1.
Balení a transport
8.
Stavební úpravy budov
8.1.
Sídla (objekty) muzeí obecně
8.2.
Požadavky na vlastní objekty (sídla) muzeí (z hlediska péče o sbírky)
8.3.
Analýza vlastní stavby (budovy)
8.4.
Vnější (externí) zátěže budovy
8.5.
Ochrana proskleného okna proti vlivu slunečních paprsků
8.6.
Vnitřní zátěže budovy
8.7.
Vnitřní zátěž ve výstavních prostorách
8.8.
Příprava projektu
9.
Specifikace preventivní ochrany sbírkových předmětů z hlediska jednotlivých materiálů - tabulky
9.1.
Kovy
9.2.
Keramika, sklo
9.3.
Kámen
9.4.
Dřevo
9.5.
Papír
9.6.
Fotografický materiál
9.6.1.
Podložka
9.6.2.
Emulzní vrstva
9.7.
Textil
9.8.
Kůže
9.9.
Zoologický materiál
10.
Specifikace preventivní ochrany sbírkových předmětů z hlediska jednotlivých materiálů
10.1.
Kovy - struktura
10.1.1.
Periodická tabulka
10.1.2.
Kovy – potenciály v čisté vodě
10.1.3.
Kovy – proces koroze
10.1.4.
Galvanická koroze
10.1.5.
Koroze železa
10.2.
Zlacené předměty
10.2.1.
Různé technologické postupy
10.2.2.
Stříbro - Ag
10.3.
Postříbřené předměty
10.3.1.
Cín – Sn
10.3.2.
Hliník – Al
10.3.3.
Olovo - Pb
10.4.
Konzervační zásah
10.4.1.
Vlastní konzervační zásah
10.5.
Kámen
10.5.1.
Základní druhy přírodních kamenů podle vzniku
10.5.2.
Charakter kamenných objektů
10.5.3.
Vliv těžby a zpracování
10.5.4.
Nejpodstatnější degradační činitelé
10.5.5.
Metody průzkumu kamene
10.5.6.
Konzervace kamene
10.6.
Sklo
10.6.1.
Základní suroviny
10.6.2.
Oxidy
10.6.3.
Devitrifikace - odsklenění
10.6.4.
Vitraje
10.6.5.
Emaily
10.7.
Keramika
10.8.
Porcelán
10.9.
Dřevo
10.9.1.
Voda ve dřevě
10.9.2.
Barva dřeva
10.9.3.
Letokruhy
10.9.4.
Dřevokazné houby – dřevomorka
10.9.5.
Dřevokazný hmyz
10.9.6.
Metody konzervace
10.9.7.
Metody impregnace
10.9.8.
Prostředky ochrany dřeva
10.10.
Písemnosti
10.10.1.
Papyrus
10.10.2.
Pergamen
10.10.3.
Papír
10.10.3.1.
Historie
10.11.
Fotografický materiál
10.11.1.
Podložka
10.11.2.
Emulzní vrstva
10.11.3.
Manipulace a balení
10.12.
Textil
10.12.1.
Přírodní vlákna
10.12.2.
Chemická vlákna
10.12.3.
Identifikace přírodních textilních vláken
10.12.4.
Bavlna
10.12.5.
Kapok
10.12.6.
Len
10.12.7.
Konopí, juta, ramie
10.12.8.
Vlna
10.12.9.
Hedvábí
10.12.10.
Textilní techniky
10.12.11.
Poškození a rozpad textilií
10.12.12.
Čištění textilu
10.12.13.
Konzervování textilu
10.13.
Kůže
10.13.1.
Nejvýznamnější typy činění
10.13.2.
Konzervace
10.14.
Štuky a sádrové mody
10.14.1.
Ceroplastiky
10.14.2.
Pečetě
10.15.
Závěsné obrazy
10.16.
Nástěnná malba
10.16.11.
Freska
10.17.
Zoologický materiál
11.
Jedy a toxicita, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
11.1.
Základní pojmy
11.2.
Jedy
11.3.
Bod vzplanutí
11.4.
Výbušnost
11.5.
Hasící prostředky
11.6.
Výběr z platné legislativy o nebezpečných chemických látkách a chemických přípravcích
11.7.
Provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace
11.8.
Povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
11.9.
Odborná způsobilost
11.10.
R-věty označují specifické nebezpečí
11.11.
Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
11.12.
Bezpečná likvidace odpadů
11.13.
První předlékařská pomoc

Úryvek

"TEPLOTA
Teplota je jednou ze základních veličin, které musí být v muzeích sledovány. Její hodnota má úzký vztah k různým dějům.
• Je známo, že rychlost chemických reakcí stoupá
• s rostoucí teplotou (platí i pro biologické napadení)!
• K poškození může docházet rovněž v případě kombinací materiálů s různou tepelnou roztažností (kov - smalt, polychromie - dřevo).
• Škodit může rovněž velmi nízká teplota (zamrzání vody
• v materiálech a jejich následná destrukce).
• Se změnou teploty úzce souvisí i RV.

TEPLOTA A VLHKOST
• vzájemná vazba a souvislost (spolupůsobení)
• vliv na většinu fyzikálních a chemických procesů probíhajících v materiálech předmětů
• náhlé změny teploty negativně ovlivňují mechanické vlastnosti (rozměrové změny)
• Při měření je třeba zvážit cirkulaci vzduchu v místnosti – pokud je pomalá, lze předpokládat výraznější rozdíly naměřených hodnot (např. u venkovních stěn, otopných těles, oken apod.).
• měříme teplotu vzduchu a materiálů

DOPORUČOVANÁ TEPLOTA
• z hlediska většiny materiálů sbírek v rozmezí 12-18°C ( pro fotografický materiál pouze 0-15°C, pro barevné filmy se doporučují hodnoty pod bodem mrazu, ale např. pro cín T vyšší než 13°C /nebezpečí rekrystalizace kovového cínu na práškovou šedou formu - cínový mor/
• z hlediska teplotní pohody návštěvníků expozic okolo 20-22°C
• v depozitářích spíše než vytápět jen temperovat tak, aby předměty nepromrzaly a aby nekondenzovala vlhkost (vhodná teplota by měla být udržována spíše kvalitní izolací než pomocí vytápění a ochlazování.)
• při práci se sbírkovými předměty by teplota v depozitáři měla být blízká teplotě pracovny/výstavního sálu,
• kolísání hodnot teploty nesmí mít charakter náhlých /skokových/ změn. - doporučená maximální denní odchylka DT=5°C ( změna teploty během 24 hod by neměla přesáhnout 5°C).

VYSOKÁ TEPLOTA
• urychluje degradační procesy (při teplotě nad 24°C se destrukce materiálu násobně zvyšuje)
• často je spojena s negativním působením neúměrně vysoké hladiny osvětlení a UV záření při slunečním osvitu
• podporuje růst plísní
• v daném prostoru působí lokálně

NÍZKÁ TEPLOTA= použití při ošetření některých předmětů
• vymrazování biologického materiálu (hlavně rostlin) na principu sublimace (tj. vypařování tuhé látky; za velmi nízkého tlaku přechází voda z pevného skupenství /led/ přímo do skupenství plynného, aniž by vznikala fáze kapalná – voda).
• jako ochrana před škůdci
• při haváriích, např. záplavách, nejsou-li kapacity pro rychlé odstranění škod, doporučuje se předměty prudce zmrazit na –20 až –30°C do 48 hodin, čímž jsou chráněny proti vodě a jejím účinkům (plísně, rozpíjení inkoustů a razítek), lze je ošetřit později

VLHKOST ve formě vodní páry
• tvar, vzhled a mechanické vlastnosti materiálu závisí na difúzní rovnováze mezi přirozeným obsahem vody v daném materiálu a vlhkostí okolního prostředí
• je-li vlhkost prostředí stálá a neměnná, materiál dosáhne určitý stupeň rovnováhy a je relativně stálý
• je-li vlhkost prostředí příliš nízká nebo vysoká nebo dochází k jejímu kolísání, organický materiál reaguje změnou fyzikálních parametrů až do stadia poškození (deformace, praskání, zvlnění, odlupování barviv, laků, nátěrů, dekorativních prvků, papír a textilní materiály ztrácejí své mechanické vlastnosti)
• anorganické materiály (kovy, kámen, keramika, sklo aj.) - významnější reakce s oxidy síry a dalšími polutanty - (u kovových předmětů korozní procesy, negativní působení i na sklo a kámen
• zvýšená vlhkost spolu s teplotou vytváří podmínky pro některé typy biologického poškození"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 75 stran. Obsahuje grafiku, tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14607
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse