Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogická psychologie, metody pedagogické psychologie

Pedagogická psychologie, metody pedagogické psychologieKategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve své první části věnuje předmětu a úkolům pedagogické psychologie. V druhé části podává přehled příbuzných disciplín pedagogické psychologie a nakonec charakterizuje její metody.

Obsah

1.
Pedagogická psychologie, její předmět a úkoly
2.
Vztah k dalším disciplínám, příbuzné disciplíny
3.
Metody pedagogické psychologie

Úryvek

"Pedagogická psychologie
Je hraniční vědecká disciplína (čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky) zkoumající zákonitosti výchovně vzdělávacího procesu.

Věda o psychologických zákonitostech permanentního a cyklického procesu vzdělávání a výchovy dětí i dospělých.

Je psychologická disciplína, zkoumající zákonitosti utváření psychiky pod vlivem výchovy, učení a vzdělávání.

Psychologie pomáhá učiteli porozumět procesu a průběhu učení (porozumět principům, které učení umožňují: aby dítě učení pochopilo, aby si je osvojilo a zapamatovalo).

Pedagogická psychologie tyto principy a podmínky k učení popisuje a zároveň také hledá cesty, jak učení usnadnit.

Hledá optimální způsoby, jak rozvíjet vhodné morální postoje žáka, jak podpořit jeho osobnostní rozvoj, tvořivé myšlení, samostatnost, jak vnější regulaci (odměny a tresty) učení žáka převést na jeho seberegulaci, která by měla být cílem, apod.

Pedagogická psychologie hledá způsoby, jak zvýšit motivaci žáka k učení.

Snaží se o porozumění žákovi, s ohledem na kontext celé učební situace. Jedná se o přiblížení porozumění prostředí školy a situace žáka v ní. Pedagogická psychologie poukazuje na fakt, že škola je svou podstatou pro dítě potenciálním (ale většinou také skutečným) stresujícím prostředím. Stres ovšem mnohé funkce učení inhibuje.

Další proměnnou, která výukový a výchovný proces ovlivňuje, je věk žáka (jinak se chová např. v konfliktních situacích s učitelem dospívající, jinak žák v první třídě, který vidí v p. učitelce maminku)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5126a778e67a8.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_psychologie_metody_ped_psychologie.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse